چكيده

بازگشت به خودِ چیزها، توصیه و قول مشهوری در پدیدارشناسی است که سنت‌های فکری در سده‌ی اخیر را تحت تأثیر قرار داده است. این نوشتار با به خدمت گرفتن برخی مفاهیم اساسی پدیدارشناسی، سعی در فهم مفهوم «‌ایران‌آگاهی» در ‌زیست‌جهان ایرانی دارد. این مقاله در چارچوب پدیدارشناسی تقویمی هوسرل و با نقد رویکردهای مدرنیستی نسبت با تاریخِ ملی، می‌کوشد تا کاربست پدیدارشناسی برای استمرار تاریخی «ایران» در قالب مفهوم ‌ایران‌آگاهی نشان دهد. ایران به مثابه‌ی موضوع شناخت، برای ایرانیان، همواره در حضور و غیاب بوده است. این نوشتار درصدد است با درآمدی پدیدارشناسانه، شناخت ما از ایران را با مفهوم روی‌آورندگی گسترش دهد و ایران را به‌عنوان یک ابژه‌ی روی‎آوردی و متعلق شناخت، قابل فهم سازد. تمرکز بحث معطوف به دوران آغازین ورود مدرنیته به ایران و مواجهه‌ی ایرانیان با «دیگری» با عنوان غرب است.

 

كليد واژه‌ها: پدیدارشناسی، روی‎آورندگی، ابژه‌ی روی‎آوردی، هویت ملی، دوره معاصر.

اطلاعات بیشتر

 

چكيده

هویت احساسی با گسترش تعاملات در فضای مجازی و توجه به احساسات از منظر اجتماعی به این دلیل اهمیت دارد که کنشگران در ارتباطات مجازیِ خود، هویت حقیقی خود را پنهان و سعی در ارایه‌ی خویشتنی جدید می‌کنند. اين پژوهش با رويكرد كيفي و روش پديدارشناسانه به توصيف چيستي و چگونگي تجربه‌ی زيسته‌ی افراد در برساخت هویت احساسی خود در تعاملات سایبری می‌پردازد. میدان تحقیق مطالعه‌ شده شامل جوانان شهر قم است که با گذراندن حداقل چهار ساعت از وقت خود در فضای مجازی، کاربران پرمصرف تلقی می‌شوند. داده‌های این پژوهش از طريق نمونه‌گیری هدفمند و با مصاحبه‌ی عميق با 25 نفرگردآوری و با استفاده از روش تحليل پديدارشناسانه ون مانن تحليل شد. یافته‌ها نشان مي‌دهد هویت احساسی افراد با نوعی کنترل‌گری آغاز می‌شود و پس از ارزیابی موقعیت کنشگران، نوعی انضباطی‌شدن را در محتوای تعامل به همراه دارد. در این میان با نمایشی عمل‌کردن آنها گونه‌ای از سیالیت در هویت و به دنبالِ آن احساسی ‌شدن در کنش ایجاد می‌شود و نهایتاً با تداوم این فرایند جایگزینی هویتی اتفاق می‌افتد. چنانچه پاسخ‌های دریافت شده‌ی کاربران با استانداردهای هویتی کنشگران هماهنگی و انسجام داشته باشد، به شکل‌گیری احساسات مثبت می‌انجامد و در غیر این‌صورت حالتی از طغیان و حذف را در پی دارد

كليد واژه‌ها: هویت احساسی، پدیدارشناسی، برساخت‌گرایی، فضای سایبر، احساسات مجازی.

اطلاعات بیشتر

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه