چكيده

هدف این پژوهش سنجش میزان آگاهی دانشجویان از حقوق و وظایف شهروندی و عوامل مرتبط با آن می‌باشد. که به روش پیمایشی و به‌صورت مقطعی انجام‌ گرفته است. جامعه‌ی آماری دانشجویان دانشگاه یزد می‌باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 383 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به‌عنوان حجم نمونه انتخاب ‌شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق اعتبار محتوایی و پایایی از طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده شد. یافته‌ها نشان داد که میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی کمی بالاتر از حد متوسط و میزان اگاهی آنها از وظایف شهروندی اندکی کمتر از حد متوسط است و بین متغیرهای جنسیت دانشجویان و میزان تحصیلات پدر آنها و هم‌چنین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و مشارکت سیاسی با  میزان آگاهی دانشجویان از حقوق و وظایف شهروندی ارتباط معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر آن احساس هویت جمعی با میزان آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی همبستگی مثبت و معناداری دارد. بنظر می‌رسد هرچه اگاهی در این زمینه افزایش می‌یابد احساس هویت جمعی نیز افزایش می‌یابد که این امر موجب تقویت هویت ملی، وفاداری و احساس مسؤولیت اجتماعی می‌گردد. در مجموع، متغیرهای باقیمانده در معادله رگرسیونی، 8 درصد از تغییرات اگاهی از حقوق شهروندی و 28 درصد از تغییرات آگاهی از وظایف شهروندی را تبیین می‌کنند.

 

كليد واژه‌ها: احساس هویت جمعی، حقوق شهروندی، دانشجویان، مشارکت سیاسی، وظایف شهروندی.

 

اطلاعات بیشتر

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه