چكيده

هویت ملی از موضوعات محوری است و راه‌های ایجاد وفاق و همدلی، انسجام و همبستگی اجتماعی و استمرار در فرایندهای تعلق و هویت‌یابی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاری به شمار می‌رود. شناسایی مبانی هویت‌بخش و همبستگی ساز،‌ روش‌های ایجاد احساس تعلق، تعهد و وفاداری به جامعه، چگونگی استمرار و رفع موانع تحقق و تداوم آن ضرورتی انکارناپذیر است.

مؤسسه مطالعات ملی، با سابقه چندین دهه فعالیت و حضور مستمر علمی در مسائل و مباحث مربوط به هویت و هویت ملی، بر آن شد تا برای کمک به برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان کشور در حوزه سیاست‌گذاری تنوع فرهنگی، پیمایشی را در سطح ملی انجام دهد. بر این اساس، پژوهشی با عنوان «سنجش هویت جمعی ایرانیان» با حجم نمونه 15034 نفر از افراد 18 الی 65 ساله در سطح کشور (31 استان) در دی و بهمن 1393 انجام گرفت. یکی از متغیرهای این سنجش «دین‌داری»، در چهار بعد شناختی، اعتقادی، عاطفی و مناسکی بود. در مقاله حاضر به توصیف نتایج سنجش این بعد از هویت جمعی ایرانیان پرداخته‌ شده است.

سؤال‌های تحقیق عبارت‌اند از: کم و کیف متغیر دین‌داری نزد شهروندان ایرانی چگونه است؟ و کدام‌یک از ابعاد متغیر دین‌داری نزد شهروندان ایرانی رجحان و برجستگی بیشتری دارد؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که گرایش دینی و دین‌داری در جامعه ایران بالا است و در میان چهار بعد دین‌داری به ترتیب؛ بعد شناختی، بعد اعتقادی، بعد عاطفی و بعد مناسکی دارای اولویت و اهمیت است.

 

كليد واژه‌ها: هویت جمعی ایرانیان، هویت ملی، دین، دین‌داری.

 

اطلاعات بیشتر

 

چكيده

عوامل مختلفی بر تقویت و تضعیف هویت جمعی به‌ویژه هویت ملی تأثیر می‌گذارند. شناخت این عوامل و سنجش وضعیت آن در سطح جامعه علاوه بر این‌که می‌تواند زمینه‌ساز پیش‌بینی وضعیت آینده ارزش‌ها و هویت ملی و جمعی شود، سیاست‌گذاری هویتی را در مسیر دقیق‌تر و صحیح‌تری قرار می‌دهد. یکی از این عوامل، ارزش‌های اجتماعی است. این پژوهش بر آن است که میزان اعتقاد جامعه را به رواج ارزش‌های اجتماعی مورد بررسی قرار دهد؛ بنابراین از پیمایش به‌عنوان روش تحقیق و پرسشنامه‌ محقق ساخته به‌عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است. در این راستا با انتخاب جامعه آماری از میان افراد 18 تا 65 سال ساکن در مراکز 31 استان‌ کشور در سال 1393 و براساس فرمول کوکران و نمونه‌گیری چندمرحله‌ای با توجه به جمعیت مرکز هر استان، در مجموع 15040 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سنجش گویه‌ها نشان می‌دهد رواج ارزش‌های اجتماعی در جامعه تأثیر مثبت و مستقیمی بر گرایش به هویت ملی دارد و در مقابل تأثیر منفی و معکوسی بر گرایش افراد نسبت به هویت مدرن گذاشته است. بنابراین تقویت ارزش‌های اجتماعی منجر به تقویت هویت ملی می‌شود.

 

كليد واژه‌ها: هویت جمعی ایرانیان، هویت ملی، ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های اخلاقی


 

 

اطلاعات بیشتر

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه