چكيده

پژوهش حاضر با عنوان «ارائه‌ی مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه سیاسی» در بین شهروندان تهرانی بالای ۱۸ سال شهر تهران اعم از زن و مرد، انجام گرفته است. روش تحقیق در اين پژوهش پيمايش است و تكنيك جمع‌آوري داده‌ها نيز پرسشنامه بوده است. پرسشنامه‌ها بین 724 نفر شهروند تهرانی بالای 18 سال که به‌صورت کاملاً تصادفی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ایِ چندمرحله‌ای انتخاب شدند، توزیع گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که هویت اجتماعی و تمامی ابعاد چهارگانه‌ی آن و هم‌چنین اعتماد اجتماعی و تمامی ابعاد یازده‌گانه‌ی آن بر روی نگرش شهروندان تهرانی به نگرش به توسعه‌ی سیاسی و ابعاد سه‌گانه‌ی آن تأثیر مثبت دارند. اما هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و نگرش شهروندان تهرانی به توسعه‌ی سیاسی در سطح مطلوبی نیست.

 

كليد واژه‌ها: هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، نگرش به توسعه سیاسی

 


 


 

اطلاعات بیشتر

 

چكيده

محققان زیادی رابطه‌ی یادگیری زبان انگلیسی و عوامل اجتماعی، همچون هویت را بررسی کرده‌اند، امّا مطالعات اندکی به بررسی رابطه‌ی یادگیری زبان انگلیسی و تغییر یا شکل‌گیری هویت اجتماعی ـ فرهنگی زبان‌آموزان پرداخته‌اند. تحقیق حاضر رابطه‌ی یادگیری زبان انگلیسی و شکل‌گیری هویت زبانی زبان‌آموزان ایرانی را با فرض وجود رابطه‌ی مثبت معنادار بین متغیرها بررسی کرده است. برای این کار 360 زبان‌آموز در سطح متوسط و پیشرفته در محدوده‌ی سنی 14-35 به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه هویت زبانی و آزمون تعیین سطح یادگیری آکسفورد پاسخ دادند. اطمینان و اعتبار ابزارهای به‌کاربرده شده از سوی سازندگان تأییدشده بود. علاوه بر آن، محقق ضریب همبستگی کرون باخ (بالای 70%) و ترجمه برگشتی بیتون را برای تأیید اطمینان و اعتبار ابزارها استفاده کرد. نتیجه‌ی ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ی مثبت و معناداری را بین یادگیری زبان انگلیسی و هویت زبانی (میزان تغییر در هویت اجتماعی ـ فرهنگی) زبان‌آموزان نشان داد.

 

كليد واژه‌ها: هویت، هویت اجتماعی، هویت اجتماعی ـ فرهنگی، هویت زبانی، یادگیری زبان انگلیسی


 

 

اطلاعات بیشتر

چكيده

داعش گروهی سلفی ـ تکفیری با معرفی خود به‌عنوان درون‌گروه و مخالفانش به‌عنوان برون‌گروه به تعریف هویت اجتماعی برای خود و اعضایش دست می‌زند. پایه‌های این هویت مبتنی بر ادعای حفظ ارزش‌های اسلامی و عزت‌نفس مسلمانان و ارائه ثبات و قطعیت است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش‌هاست: گروه داعش در تعریف هویت اجتماعی خود چه شاخص‌هایی را در نظر می‌گیرد؟ برون‌گروه داعش شامل چه گروه‌هایی است؟ عوامل اصلی جذابیت هویت اجتماعی تعریف ‌شده توسط داعش برای اعضای این گروه کدام است؟

فرضیه مقاله آن است که داعش با ارائه یک هویت جمعی مبتنی بر آموزه‌های تکفیری و با شعار بازگرداندن افتخار و عزت‌نفس مسلمانان و نیز تعریف هویت‌های برون‌گروهی، توانسته طیف وسیعی از مسلمانان و نوکیشان را به خود جذب کند. داعش به‌طور مستمر در پی ایجاد فضای دوقطبی و تأکید بر هویت درون‌گروه و برون‌گروه است و با استفاده از این فضا، هویت خویش را هویت خالص و برتر و هویت مقابلش را اهریمنی و پست معرفی می‌کند و به این وسیله به توجیه اقدامات خشونت‌آمیز خود می‌پردازد.

 

كليد واژه‌ها: هویت اجتماعی، داعش، درون‌گروه، برون‌گروه.

اطلاعات بیشتر

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه