چكيده

این مقاله به دنبال ارائه تحلیل شبکه مضمون‌نما حس مکانی گردشگران داخلی در بستر میراث فرهنگی و تاریخی شهر شیراز است. در این پژوهش از روش‌شناسی کیفی مردم‌نگاری استفاده شده است. پاسخ‌دهندگان در این پژوهش 25 نفر از گردشگران داخلی بوده‌اند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. برای تحلیل داده‌های اولیه از تحلیل شبکه مضمون‌نما استفاده شده است. در فرایند 6 مرحله‌ای تحلیل، 31 کد اولیه به پنج تم بنیادین «شکوفایی حسی»، «حس تعلق به مکان»، «درک زیبایی‌شناسانه»، «بودن در مکان امن» و «معماری روح‌نواز»؛ دو تم سازمان‌دهنده «خاطره روان‌محور» و «خاطره مکان‌محور» و یک تم فراگیر «بازآفرینی خاطرات تاریخی ـ فرهنگی» تقلیل یافتند. تحلیل شبکه مضمون‌نما در این تحقیق حاکی از آن است که گردشگران در میراث فرهنگی شهر شیراز مجموعه‌ای از احساس مکانی را تجربه می‌کنند که می‌توان آن را «بازآفرینی خاطرات تاریخی ـ فرهنگی» دانست که به خوبی نمایانگر ارتباط فرد با مکان، گذشته، ديگران و خود است. اين ارتباطات به نوعي تقويت‌کننده‌ي هويت‌هاي فردي، فرهنگي، تاريخي و ملي افراد است.

گردشگری میراث، حس مکاني، هويت ملي، مردم‌نگاری، تحلیل شبکه مضمون‌نما.

اطلاعات بیشتر

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه