چكيده

عملیات انتحاری کشتار گسترده‏ای را در جهان اسلام حدود سه دهه به راه انداخته است. امروز عملیات انتحاری به یکی از تاکتیک‏های رایج و خشونت‏بار در رویارویی مذهبی به‌ویژه از سوی تکفیری‏ها تبدیل شده و مرگ ناشی از عملیات انتحاری، شکلی سیاسی معطوف به قدرت یافته است. در مطالعه موردی داعش در عراق که در این پژوهش بررسی شده عوامل انتحاری رابطه‏ی جدیدی با مرگ به تصویر کشیده‏ و با اشتیاق، مرگ را به تعجیل می‏اندازند. مقاله حاضر، با هدف رمزگشایی حملات انتحاری در گروه‏های تکفیری، برای پاسخ به این سؤال که مرگ‏خواهی عناصر داعش که در حملات انتحاری متبلور می‏شود، «نشانه‏» چیست؟ با تکیه بر «نشانه‏شناسی تصویری» و با تحلیل تصاویر منتشره از عاملان انتحاری داعش، به این نتایج رسیده که میل به مرگ، نشانه‏ی «هویت‏جویی» عناصر داعش از طریق «جاودانگیِ» ناشی از مرگِ اختیاری و انکار هویت‏های رقیب است.

 

كليد واژه‌ها: نشانه‏شناسی تصویری، الگوی پیِرس، عراق، عملیات انتحاری و داعش.

 

 

 

اطلاعات بیشتر

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه