چكيده

در عصر جهاني‌شدن؛ عرصه‌ی سياست و امنيت ملي از جهات مختلف بسيار تأثيرگذار است. رويكردهاي پوزيتيويستي و پست‌مدرن هر كدام روايت‌هاي خاص خود را از سرزمين و مشروعيت نظام سياسي ارائه مي‌دهند، و در اين راستا عناصري چون دولت ـ ملت، هويت ملي، ملي‌گرايي و غرور ملي دچار دگرگوني‌هاي مختلفي شده است. در بسیاری از نوشته‌ها این مفاهیم به جای یکدیگر استفاده می‌شوند؛ اما بار معنایی آنها با یکدیگر متفاوت است.

با افزايش ملت‌سازي و شكل‌گيري دولت ـ ملت‌ها جایگاه غرور ملی اهمیت پیدا کرده است، غرور ملی می‌‌تواند زمینه‌ساز حس مشترك ملي ـ ميهني بين شهروندان جامعه شود. در این مطالعه، مفهوم غرور ملی در 7 مرکز استان کشور به‌صورت پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که ارتباط معناداری بین متغیرهای اساسی رضایت از اوضاع اقتصادی و اجتماعی، احساس محرومیت، احساس مشروعیت نظام سیاسی و احساس تبعیض بین افراد با مفهوم غرور ملی وجود دارد، به یک معنا 50 درصد از احساس غرور ملی وابسته به متغیرهای ذکر شده است.

 

كليد واژه‌ها: غرور ملی، هویت ملی، ناسیونالیسم، دولت ـ ملت، رضایت، احساس محرومیت، مشروعیت، احساس تبعیض

اطلاعات بیشتر

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه