چكيده

هدف از مطالعه حاضر تحلیل محتوای کتاب‌های درسی پیام‌های آسمانی دوره‌ی اول متوسطه براساس مؤلفه‌های هویت دینی است. جامعه آماری پژوهش، کتاب‌های پیام آسمانی دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم و نهم) است. استفاده از فهرست وارسی تحلیل محتوا به‌عنوان ابزار پژوهش، 2 مؤلفه اصلی، 4 مؤلفه فرعی و 23 معرف یا شاخص دارد. تعیین روایی آن براساس نظر متخصصان تعلیم و تربیت و پایایی آن برحسب نسبت مؤلفه‌های مورد توافق به کل مؤلفه‌ها برابر 82/. به دست آمده است. اطلاعات با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مؤلفه شناختي در هر سه پايه بيش از مؤلفه‌هاي دیگر هويت ديني مورد توجه است. مؤلفه اجتماعي، عاطفي و فرهنگي در جايگاه بعدي قرار گرفته‌اند. به‌طورکلی می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که کتاب پیام‌های آسمانی به هویت دینی توجه کرده است. اما سهم مؤلفه شناختي از ساير مؤلفه‌ها بيشتر بوده است.

 كليد واژه‌ها: تحلیل محتوا، هویت دینی، پیام‌های آسمانی، دوره اول متوسطه

اطلاعات بیشتر

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه