چكيده

در ‏چند دهه‌ی گذشته، دغدغه‌ی بسیاری از پژوهشگران مسائل فرهنگی ایران به تجربه و نقش تاریخیِ خط، زبان و ادب فارسی در حوزه‌ی ایران فرهنگی (حوزه‌ی تمدنی مشترک با ایران)، و لحاظِ ظرفیت‏های همگرایی و واگراییِ نهفته در آن، معطوف شده است. مسأله‌ی اصلی این نوشتار، بررسی موانع و راهکارهای گسترش خط، زبان و ادب فارسی در حوزه‌ی یاد شده ذیل چارچوب نظری و مفهومی مناطق موسوم به ایرانِ فرهنگی است. روش تحقيق توصيفي و ميداني است. نتایجِ پژوهش در مقامِ سندی به ‏نسبت جامع، موانع و راهکارهای کلان و عملیاتیِ خرد را در حوزه‌ی برنامه‏ریزی، سیاستگذاری و اجرای برنامه‏های مرتبط با گسترش خط، زبان و ادب فارسی در حوزه‌ی تمدنی مشترک پیشنهاد شده است.

 كليد واژه‌ها: حوزه‌ی تمدنیِ مشترک، ایرانِ فرهنگی، خط، زبان و ادب فارسی

اطلاعات بیشتر

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه