چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی پایه دوازدهم متوسطه نظری انجام‌ شده است. این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش، شامل همه‌ی کتاب‌های درسی پایه دوازدهم است که در سال1397 چاپ‌شده است. شش عنوان کتاب تحلیل فرهنگی، دین و زندگی، هویت اجتماعی، فارسی 3، نگارش 3 و تاریخ 3 به‌صورت هدفمند در نمونه قرار گرفت. ابزار اندازه‌گیری، چک‌لیست (سیاهه‌وارسی) تحلیل محتوای محقق ساخته بوده است و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در کتاب‌های درسی پایه دوازدهم، به برخی از ابعاد و مؤلفه‌های هویت ملی توجه کافی نشده است. فراوانی مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی به‌طور معناداری بالاتر از کتاب‌های درسی رشته‌های تجربی و ریاضی بوده است.

 كليد واژه‌ها: هویت ملی، کتاب‌های درسی، پایه دوازدهم، تحلیل محتوا

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

چكيده

هدف از مطالعه حاضر تحلیل محتوای کتاب‌های درسی پیام‌های آسمانی دوره‌ی اول متوسطه براساس مؤلفه‌های هویت دینی است. جامعه آماری پژوهش، کتاب‌های پیام آسمانی دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم و نهم) است. استفاده از فهرست وارسی تحلیل محتوا به‌عنوان ابزار پژوهش، 2 مؤلفه اصلی، 4 مؤلفه فرعی و 23 معرف یا شاخص دارد. تعیین روایی آن براساس نظر متخصصان تعلیم و تربیت و پایایی آن برحسب نسبت مؤلفه‌های مورد توافق به کل مؤلفه‌ها برابر 82/. به دست آمده است. اطلاعات با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مؤلفه شناختي در هر سه پايه بيش از مؤلفه‌هاي دیگر هويت ديني مورد توجه است. مؤلفه اجتماعي، عاطفي و فرهنگي در جايگاه بعدي قرار گرفته‌اند. به‌طورکلی می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که کتاب پیام‌های آسمانی به هویت دینی توجه کرده است. اما سهم مؤلفه شناختي از ساير مؤلفه‌ها بيشتر بوده است.

 كليد واژه‌ها: تحلیل محتوا، هویت دینی، پیام‌های آسمانی، دوره اول متوسطه

اطلاعات بیشتر

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه