چكيده

هنر دفاع مقدس در جایگاه يکي از تأثيرگذارترين هنرها در بافت اجتماعي، تاريخي و سياسي ايران، سعي در بازنمايي ارزش‌ها و هنجارهاي دفاع مقدس داشته است و در اين ميان سينما به‌عنوان «هنر مدرن و برتر» در مقايسه با ساير هنرها با زمينه اجتماعي خود ارتباط وثيقي دارد.

در اين مطالعه با توجه به اهميت و نقش دفاع مقدس و سينماي منتسب به آن با کاربست تحليل نشانه‌شناسی بر فيلم «پرواز در شب و عقاب‌ها» درصدد رمزگشايي نحوه‌ی بازنمايي مفاهيم ايثار، شهادت و ارزش‌ها و آرمان‌هاي دفاع مقدس و به‌طور تلويحي سياست‌هاي فرهنگي حاکم بر کشور در توليدات سينمايي دهه‌ی 60 هستیم.

یافته‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که فیلم‌های ژانر «سینمای جنگ» بیشتر بازنمای شهامت، اقتدار، میهن‌پرستی و بازنمایی تضاد و تقابل با نیروهای دشمن است، در فیلم‌های ژانر «سینمای دفاع مقدس» همجواری بازنمایی جنگ با نشانه‌های مذهبی ـ معنوی باعث شکل‌گیری اسطوره‌ای مقدس از جنگ می‌شود که با عنوان دفاع مقدس شناخته می‌شود.

 

كليد واژه‌ها: سينماي دفاع مقدس، تحليل نشانه شناسي، بازنمايي.

اطلاعات بیشتر

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه