چكيده

پژوهش حاضر با عنوان «ارائه‌ی مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه سیاسی» در بین شهروندان تهرانی بالای ۱۸ سال شهر تهران اعم از زن و مرد، انجام گرفته است. روش تحقیق در اين پژوهش پيمايش است و تكنيك جمع‌آوري داده‌ها نيز پرسشنامه بوده است. پرسشنامه‌ها بین 724 نفر شهروند تهرانی بالای 18 سال که به‌صورت کاملاً تصادفی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ایِ چندمرحله‌ای انتخاب شدند، توزیع گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که هویت اجتماعی و تمامی ابعاد چهارگانه‌ی آن و هم‌چنین اعتماد اجتماعی و تمامی ابعاد یازده‌گانه‌ی آن بر روی نگرش شهروندان تهرانی به نگرش به توسعه‌ی سیاسی و ابعاد سه‌گانه‌ی آن تأثیر مثبت دارند. اما هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و نگرش شهروندان تهرانی به توسعه‌ی سیاسی در سطح مطلوبی نیست.

 

كليد واژه‌ها: هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، نگرش به توسعه سیاسی

 


 


 

اطلاعات بیشتر

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه