بازنمایی هویت ملی ایرانی در بین روشنفکران کُرد کرمانشاهی/ ناصر پورحسن / روح‌الله باقرآبادی

دوشنبه, 01 مهر 1398 00:00
رای دادن به این مورد
(1 رای)

 

چكيده

با توجه به تنوع فرهنگی در ایران و وجود گروه‌های قومی، موضوع هویت ملی که تقویت آن موجب افزایش همبستگی ملی و انسجام اجتماعی می‌شود؛ قابل بررسی است. پرسش این است که «چگونه دركرمانشاه به‌عنوان شهری که بيشترين جمعيت كُرد را در میان شهرهای کردنشین ایران دارد، تاكنون جنبش ناسيوناليستي قومي به وقوع نپیوسته است؟ چارچوب نظری مقاله نمادپردازی قومی تاریخی آنتونی دی اسمیت است که قائل به نقش‌آفرینی نخبگان در بازتفسیر و بازکشف نمادهای هویت ملی در قالب تحلیل دراز مدت تاریخی است. روش استفاده در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و در جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نخبگان کرمانشاهی با نمادسازی عناصر هویت ملی موجب بازسازی هویت ملی در کرمانشاه شده و یکی از دلایل شکل نگرفتن جنبش‌های قومی در کرمانشاه بوده‌اند.

كليد واژه‌ها: هویت ملی، نخبگان کرمانشاه، نمادپردازی قومی تاریخی، هویت ایرانی.

 

آخرین بار تغییر یافته دوشنبه, 01 مهر 1398 06:38 نوشته شده توسط