تبیین راهبردی مؤلفه‌های حس معنوی در معماری مساجد ایران / جمال‌الدین مهدی‌نژاد / حمیدرضا عظمتی / علی صادقی‌حبیب‌آباد

 

چكيده

معنویت برای انسان قدمتی به درازای تاریخ آفرینش او دارد؛ زیرا خداوند از همان خلقت بشر، او را مرکب از دو جنبه‌‌ی مادی و الهی آفرید و اصالت را به جنبه‌ی معنوی و روحانی داد. معماری از این امر مستثنی نیست؛ مسجد از آن خداست و به مثابه‌ی نمادی آشکار از رحمت الهی‌اش و زبانی نمادین از انگاره‌های معنوی مطرح است. این پژوهش سعی دارد به مؤلفه‌های کالبدی (تزیینات، مصالح، فرم، تناسب‌ها) و تأثیر آن بر درکِ «حس معنویت» در معماری داخلی مساجد بپردازد. جامعه‌ی آماری، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 96 دانشگاه‌های سراسری تهران در رشته معماری و مرمت است. حجم نمونه با روش کوکران 169 نفر تعیین شد. تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار «SPSS21» و «AMOS» و آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد مؤلفه‌های تزیینات، فرم و تناسب‌ها بر درک حس معنوی تأثیر معناداری داشته و اما برای مؤلفه‌ی مصالح رابطه‌ی معناداری مشاهده نشده است.

 

كليد واژه‌ها: معماری مساجد ایران، حس معنوی، مؤلفه‌های کالبدی

 

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه