بررسی تغییرات هویت شهری میدان امام خمینی (توپخانه) تهران / صفر قائدرحمتی / صادق نجاتی

 

چكيده

هویت شهری، زاده‌ی تمایلات اجتماعی درون کالبد شهری است که فرم و شکل ویژه خود را دارد. لذا هویت شهری مفهومی پیچیده و چند بعدی است که حاصل تاریخ و فرهنگ خاص یک شهر و یک جامعه حاکم بر شهر است. میدان‌ها به‌عنوان عنصر هویت دهنده به شهر، در ایران در طول زمان بسیار تغییر کرده‌اند که این تغییرات منجر به تغییر عملکرد و هویت آنها شده است. این پژوهش عواملی را بررسی می‌کند که باعث تبدیل میدان امام خمینی به فلکه شده، است. روش این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و تاریخی است. عواملی مانند تغییر جریان‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی‌، از بین رفتن مرکزیت میدان، تردد بیش از حد خودروها، از بین رفتن زیبایی‌های شهرسازی و معماری گذشته و نیز ممانعت از حضور گسترده‌ی مردم باعث تبدیل میدان امام خمینی (توپخانه) به فلکه و از بین رفتن بخشی از هویت شهر شده است.

 

كليد واژه‌ها: هویت شهری، میدان، میدان توپخانه، فضای شهری

 

 

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه