تکوین هویت اروپاییان در برابرمسلمانان و عدم هویت‌سازی مسلمانان/ محسن مرسلپور

 

چكيده

هدف مقاله حاضر روشن کردن دو مسأله مهم هویت اروپایی و اتحاد اسلام است که آن را در مقطعی از تاریخ که مقارن آغاز جنگ‌های صلیبی و تکوین هویت اروپایی است، بررسی کرده است، که قابل تعمیم به دوره‌های بعدی و امروز نیز است. این پژوهش با روش تاریخی و با تکیه بر منابع دست اول و تحقیقات جدید و با نگرش تحلیلی به نگارش درآمده است. از میان روش‌های تاریخی روش تطبیقی ـ مقایسه‌ای انتخاب شده و عوامل مهم تکوین هویت یا عدم ایجاد آن را در اروپا و جهان اسلام بررسی کرده است. مقاله‌ی حاضر به این نتیجه دست یافته که اروپاییان توانسته‌اند با ساختن «خود» مسیحی و اروپایی توأم با تصویرسازی منفی از اسلام و مسلمانان به‌عنوان «دیگری»، هویت واحدی بسازند، اما به دلیل اهمیت کم جنگ‌های صلیبی برای جهان اسلام و اختلاف و تفرقه میان مسلمانان، اتحادی علیه حملات خارجی که به جهان اسلام می‌شد، به وجود نیامد و «خود» و «دیگری» هر دو در جهان اسلام ساخته شدند.

 

كليد واژه‌ها: اسلام، مسیحیت، هویت اروپایی، اتحاد اسلام، جنگ‌های صلیبی


 


 

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه