تحلیل رابطه‌ی هویت ملی وپایبندی به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه کلانشهر شیراز)/ فرود قایدگیوی/ منصور حقیقتیان/ شاپور بهیان

 

چكيده

یکی از ابعاد مهم شهروندي، فرهنگ شهروندي است. ایجاد، گسترش و تعمیق فرهنگ و اخلاقیات شهروندي می‌تواند گره‌گشاي بسیاري از مسائل شهري و اجتماعی باشد که کشورهاي در حال توسعه با آن مواجه‌اند. در این راستا هدف این پژوهش بررسی ارتباط هویت ملی و فرهنگ شهروندی است. در زمینه‌ی فرهنگ شهروندي، شش مؤلفه‌ی، مشارکت‌جویی، رفتارهاي مدنی، عام‌گرایی، مسؤوولیت‌پذیري، نوع‌دوستی، گرایش به پیروي از قانون، براي سنجش این مفهوم در نظر گرفته شد. روش پژوهش به شیوه‌ی پیمایشی طراحی شد. از شیوه‌ی نمونه‌گیری احتمالی متناسب با حجم و نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد، که در آن 625 نفر از شهروندان بالاي 18 سال کلانشهر شیراز مشارکت داشتند. در این نوشتار به دنبال ارتباط بین هویت ملی و ابعاد آن، هویت اجتماعی، هویت سیاسی، هویت فرهنگی، هویت تاریخی، هویت زبانی، هویت جغرافیایی، هویت دینی، به‌عنوان متغيّرهای مستقل و پایبندی به فرهنگ شهروندی به‌عنوان متغيّر وابسته پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بین هویت ملی (479/0) و ابعاد آن هویت اجتماعی (409/0)، هویت سیاسی (408/0)، هویت فرهنگی (446/0)، هویت تاریخی (382/0)، هویت جغرافیایی (386/0)، هویت دینی (370/0) و هویت زبانی (257/0) با پایبندی به فرهنگ شهروندی رابطه معنادار و مثبت و مستقیم وجود دارد.

 

كليد واژه‌ها: شهروندی فرهنگ شهروندی ، هویت ملی، کلان شهر شیراز

 

 

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه