تأثیر سرمایه‌ فرهنگی‌ بر سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی شهر نجف‌آباد/ مژده کیانی/ خدیجه صالحی

 

چكيده

هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سبک زندگی جانبازان شهر نجف‌آباد با روش پیمایشی است و در آن دیدگاه نظری گیدنز، سوبل و چینی استفاده شد. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی جانبازان شهر نجف‌آباد در سال 1395 است که براساس آمار بنیاد شهید نجف‌آباد 3000 نفر است.حجم نمونه 400 نفر از جانبازان است که به روش تصادفی و طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو و پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگی است.

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون تک متغیره بیان کننده‌ی این است که سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی جانبازان تأثیر دارد. ویژگی‌های فردی (وضعیت تأهل، محل تولد و سن) بر سبک زندگی جانبازان تأثیر دارد. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره بیان کننده‌ی این است که در مجموع متغیّرهای مستقل، 75 درصد از تغییرات سبک زندگی جانبازان را تبیین می‌کنند.

 

كليد واژه‌ها: سبک زندگی، سرمایه فرهنگی، جانبازان جنگ تحمیلی.

 

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه