آینده‌پژوهی هویت ملی ایران در افق زمانی 1407/ ابراهیم حاجیانی/ زهرا ایروانی

 

چكيده

هویت ملی از مفاهیم اساسی نظم سیاسی اجتماعی است که با ویژگی‌های همبستگی ملی و انسجام نظام سیاسی نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در عرصه‌های مختلف جامعه دارد. از سویی در پرتو پيشرفت حيرت‌انگيز فناوري‌هاي نوظهور و تغييرات عميق و شتابان جهاني، مدیران و سیاست‌گذاران کشورها کوشیدند به‌رغم تغییرات اجتناب‌ناپذیر بین‌المللی‌شدن، کشورشان را از تهدیدات جدی مصون بدارند تا آينده‌ي مطلوب و كم خطري براي کشورخود بسازند. هدف نوشتار حاضر، رصد تحولات هويت ملی در ده سال آينده ايران است و نیز درصددِ پاسخ به این پرسش اصلی است که سناریوهای محتمل هویت ملی ایران تا یک دهه آینده چه خواهند بود؟ روش‌های شبه دلفی، مصاحبه، پویش محیطی، تحلیل تأثیر متقاطع و سناریونویسی از تکنیک‌های آینده‌پژوهی است که در مقاله حاضر برای تدوین سناریوهای هویت ملی در افق زمانی 10سال آینده استفاده شده‌اند. یافته‌های مقاله شامل سناریوهای سه‌گانه خوش‌بینانه، میانه و بدبینانه است و نشان می‌دهد که هویت مدرن، توسعه و کارآمدی و تساهل و مدارا، عدم قطعیت‌هایِ کلیدیِ تأثیرگذار بر هویت ملی ایران در ده سال آینده است. از نظر خبرگان مشارکت کننده وقوع سناریوی میانه محتمل‌تر است.

 كليد واژه‌ها: هویت ملی، آینده‌پژوهی، پیش‌ران، ماتریس تأثیر متقابل، عدم قطعیت، پویش محیطی، سناریونویسی.

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه