مقایسه هویت ملی جوانان شهرهای ایلام و کرمانشاه/ میترا رئوفی/ محمدباقر تاج‌الدین/ ژیلا مشهدی‌میقانی

 

چكيده

هویت ملی بالاترین سطح هویت جمعی است که رابطه انسان با کشورش را نشان می‌دهد. فرآیند پاسخگویی آگاهانه یک ملت به پرسش‌هایی از خود و به مفهوم احساس تعلق به اجتماع ملی و تفاوت با دیگران و موجب وحدت و انسجام یک جامعه می‌شود. این نوشتار به بررسی برخی از ابعاد هویت ملی می‌پردازد. روش این پژوهش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه است. جامعه آماری پژوهش را جوانان گروه سنی 15-29 ساله ساکن در دو شهر ایلام و کرمانشاه تشکیل می‌دهد که 800 نفر از آنان به‌عنوان نمونه آماری با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در گرایش به هویت ملی افراد ساکن در کرمانشاه گرایش بیشتری را نشان داده‌اند، هم‌چنین میان گرایش به هویت ملی با جنسیت و وضعیت تأهل رابطه‌ی معناداری وجود دارد؛ درحالی‌که با سن و تحصیلات پاسخگویان رابطه معناداری وجود ندارد

كليد واژه‌ها: هویت، هویت ملی، مؤلفه‌های هویت ملی، جوانان

 

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه