نقش رسانه‌های مجازی درگرایش به هویت ملی/ابوالفضل دانایی/ مصطفی بابائی ساروئی

چكيده

هویت یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای بشری است. انسان‌ها به ‌محض شناخت خود به‌طور مستقیم در مواجهه با این موضوع قرار می‌گیرند؛ اما نکته حائز توجه، تأثیرات وضعیت محیطی بر تغییرات هویتی است، مؤلفه­های جمعی و فردی بر شکل‌گیری هویت نقش ویژه‌ای دارند. رسانه‌ها امروزه بیش ‌از پیش نقش پررنگی پیدا کرده‌اند، امروز رسانه‌ها نقش بارزی در تشکیل «ما» در جوامع دارند. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش رسانه‌های مجازی در گرایش به هویت‌های جمعی و انسجام اجتماعی انجام ‌شده است. این مقاله می‌کوشد تا به استناد یک پژوهش جامع ملی به این سؤال اصلی تحقیق یعنی بررسی دقیق تأثیرات استفاده از رسانه‌های مجازی بر هویت ملی پاسخ دهد و تغییرات بررسی شود؛ روش پژوهش پیمایشی بوده و پرسشنامه‌ها در سطح 31 استان کشور توزیع ‌شده‌اند. براساس پژوهش حاضر دسترسی به اینترنت رابطه مستقیم با سطح هویت ملی در فرد دارد، میزان استفاده از اینترنت نیز نشان می‌دهد که هرچه دسترسی به اینترنت افزایش می‌یابد مؤلفه‌های هویت ملی در فرد ضعیف‌تر می‌شوند، داشتن ایمیل یا وبلاگ شخصی و میزان استفاده از شبکه‌های مجازی نیز دو عامل دیگری هستند که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، بنابراین بین میزان استفاده از رسانه‌های مجازی و هویت ملی رابطه تأثیرگذار وجدی وجود دارد.

 

كليد واژه‌ها: هویت ملی، ابعاد هویت، رسانه‌های مجازی، فضای مجازی.

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه