مطالعه‌ی برجستگی و همبستگیِ هویت‌های ملی و جهانی در دانشگاه یاسوج / آرمان حیدری/ احسان خان‌محمدی

 چكيده

برخلاف دوره مدرن اولیه که «خود» در سطح دولت ملت‌ها تثبیت و هویت‌یابی می‌شد؛ امروزه جهانی‌شدن و قلمروزدایی شدن به نوعی سیالیت هویت‌یابی اجتماعی انجامیده است. درا ین وضعیت یکی از مهم‌ترین چالش‌های علمی و سیاست‌گذاری بحث نسبت و رابطه‌ی هویت‌یابی‌های اجتماعی ملی و جهانی و میزان تعلق و تعهد به آنان است.

پژوهش حاضر با روش کمی و پیمایشی، برجستگی مؤلفه‌ها و همبستگیِ هویت‌های ملی و جهانی را بین 400 نفر از دانشجویان لُر دانشگاه یاسوج بررسی کرده است. روش نمونه‌گیری، روش چند مرحله‌ای طبقه‌ای بوده است. براساس نتایج تحقیق، پاسخگویان، ادبیات و اشعار ملی، و سبک پوشش غربی را برجسته‌ترین مؤلفه‌های هویت‌های ملی و جهانی دانسته‌اند. آنها بیشترین تعهد و تعلقِ خاطر را به ترتیب، به هویت ملی و جهانی داشته‌اند. براساس نتایج تحقیق می‌توان گفت اگر هویت‌ها را متشکل از عناصر متعددی در نظر بگیریم، پاسخگویان در انتخاب هر یک از عناصر مربوط به هویت‌های ملی و جهانی «گزینشی» عمل می‌کنند و رابطه‌ی بین انواع هویت‌ها از نوع تضاد یا همنشینی نیست. در مقابل، اگر هویت‌ها را به‌عنوان کلیت‌های یکپارچه و منسجم در نظر بگیریم، رابطه‌ی بین آنها از نوع رابطه‌ی تضاد و قدرت/ مقاومت است.

 كليد واژه‌ها: برجستگی هویتی، هویت ملی، هویت جهانی، دانشجویان لُر 

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه