میزان تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی بر همگرایی مردم استان‌های کردنشین ایران/ داریوش جهانی/ عزت‌اله عزتی/ محمدحسن نامی

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه