فصلنامه مطالعات ملی 23, شماره 3

هويت، روايت، جنگ (بررسي رابطه هويت و جنگ با تكيه بر خاطرات جنگ) / فرانك جمشيدي

جبهه، نماي نزديك مردان رها شده از خاك؛ برداشتي از روايت سينمايي ابراهيم حاتمي‌كيا / فرزاد پورسعيد

درآمدي بر شناخت اسطوره و تبيين كاركردهاي هويت‌بخش آن در شعر جنگ / منوچهر لك

ميراث‌هاي جنگ / سيدعبدالامير نبوي

هويت ملي و دفاع مقدس / سيدحسين ولي‌پور زرومي

استراتژي‌ دفاع مردمي و تأثير هويتي آن / رمضان شعباني‌ساروئي

درآمدي بر شناخت اسطوره و تبيين كاركردهاي هويت‌بخش آن در شعر جنگ / منوچهر لك

     |    |    | |  

 | | | |

انتخاب زبان

ورود به سامانه