فصلنامه مطالعات ملی 42, شماره 2

لباس به مثابة هويت/ محبوبه الهي

كتاب‌هاي درسی و هويت ملي (فراتحليل مطالعه‌هاي انجام شده دربارة كتاب‌هاي درسي)/ فروزنده جعفرزاده‌پور

فارسی از زبان كلاسيك تا زباني بيگانه (سياست زباني كمپاني هند شرقي در رويارويي با زبان فارسي در شبه قارة هند)/ مهرداد رمضان‌نيا

خان و خان‌واره در حماسه‌هاي ملي پس از شاهنامه/ سعيد حسام‌پور/ عظيم جباره

مطالعة تطبيقي نگرش‌هاي زباني فارسي‌زبانان به دو زبان فارسي و انگليسي (با توجه به موضوع جهاني‌شدن)/ نگار داوري اردكاني/ محمدرضا رضائيان دلوئي/ حسين مغاني

بررسي تطبيقي پژوهش‌هاي ايران‌شناسيِ غربي و شرق‌شناسي (با تكيه بر بازنمايي فرهنگ مردم ايران در سفرنامه‌هاي اروپاييان در دوره قاجار)/ زاگرس (محمدتقي) زند

مؤلفه‌هاي هويت ملي در شعر معاصر (مطالعه موردي شعر محمدرضا شفيعي‌كدكني)/ مسعود روحاني/ محمد عنايتي قاديكلايي