فصلنامه مطالعات ملی 57, شماره 1

الگوهای بازنمایی هویت ملی در سیستم آموزشی ایران/ يعقوب فروتن

نقد سياست‌هاي نوليبراليسم براي ايجاد هويت نوين در دانشگاه/ حمداله محمدي/ فاطمه زيباكلام

تحليل محتواي جلوه‌هاي ايثار در سينماي دفاع مقدس طي سال‌هاي 1360 تا 1386/ حامد بخشي/ زهرا بستان

بررسی عوامل مؤثر بر چند لايه بودن هویت/ اكبر زارع‌شاه‌آبادي/ فهيمه اصفهانيان/ رحمت‌اله تركان

مطالعة رابطة سرمایه اجتماعی، سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی مطالعة موردی: جوانان شهر بندرعباس/ بيژن خواجه‌نوري/ ليلا پرنيان/ صغري همّت

آذربايجان و هويت ملي / نعمت احمدي / علي درازي

فراتحلیل هویت‌پژوهی در ایران (با عطف نظر به مقالات علمي ـ پژوهشی یک دهۀ گذشته (1391-1381))/ مهدي ابراهيمي/ سيدمحمد غفار نيكنام‌راد

پوشاک محلي بلوچ‌ها و پیوستگی آن با هویّت ملّی/ سيدرسول موسوي حاجي/ سكينه خاتون محمودي/ مرضيه قاسمي