اسامی داوران فصلنامه به ترتیب حروف الفبا (الف- ب- پ- ت- ث) در این صفحه می باشد:

ردیف نام داور نام خانوادگی داور عنوان علمی / سمت سازمانی نام دانشگاه/ محل کار
       
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9      

 

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19      

 

20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29      

 

30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39      

 

40        

 

 

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه