فرآیند پذیرش مقاله

 مقالات ارائه ‌شده به فصلنامه؛ در دو مرحله مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرند:

در مرحله نخست (پیش از جلسه تحریریه)؛ مقالاتی در اولویت طرح در جلسه قرار می گیرند که با هدف و موضوع مجله همخوان و محتوا و ساختار آن متناسب با سطح علمی آن بوده و مطابق با شیوه‌نامه مجله تدوین شده باشند. 

در مرحله بعد (پس از طرح در جلسه و مرحله داوری)؛ مقالاتی که در زمان داوری؛ که از حدود 2 هفته تا 2 ماه زمان می‌برد، آنهایی در اولویت قرار داده می شوند که ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

 1-     مقاله برگرفته از پژوهشی ناب باشد؛

2-     مقاله باید ساختاری علمی – پژوهشی و روان داشته باشد؛

3-     محتوای ارائه شده در مقاله از صحت و اعتبار علمی برخوردار باشد؛

4-     یافته‌ها و نتایج مقاله بدیع و به‌صورت مستند و مستدل ارائه شده باشد؛

5-     مقاله ارسالی و یا محتوای ان نباید قبلا در نشریه ای به چاپ رسیده باشد و یا همزمان به نشریه دیگری شود و در صورت پذیرش در مجله؛ نباید در جای دیگری ارائه و یا چاپ شو؛

6-      تهیه مقاله باید عاری از هرگونه عمل غیراخلاقی شامل جعل داده، تحریف واقعیات، دزدی علمی در ارائه تحلیل یا اجرای آزمایش و بررسی آرای دیگران، و یا در بیان نتایج تحقیق باشد. در صورتی که اعضای تحریریه نسبت به رعایت امور اخلاقی دچار تردید باشند، نویسنده مجاز است به اتهامات آنها پاسخ دهد و درخواست رسیدگی دقیق و سریع کند؛

7-     فهرست نام نویسندگان باید دقیقا نشان دهد که کار تحقیق را چه کسی انجام داده و چه کسی مقاله را نوشته است. ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط ضروری است. فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند؛

8-      اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای تحریریه، مدیرداخلی و اجرایی نشریه محرمانه بوه و در هر زمانی از آن محافظت می شود؛

9-     مقالات ارائه شده توسط نویسندگان، می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود؛ 

10- تصمیم گیری درباره مقالات در جلسه تحریریه انجام می شود و براساس نظرات اعضای تحریریه مقاله ای رد و یا برای آن داور تعیین می شود؛

11-  داوری تمام مقالات دریافتی توسط دو داور و بدون اطلاع آنها از نام نویسندگان انجام خواهد شد. نظرات داوران پس از جمعبندی، از سوی دستیار سردبیر به نویسنده منعکس می گردد؛

12- امکان استفاده از نتایج تحقیق سایرین می بایست با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود؛

13- اعضای هیأت تحریریه هرگز نباید در تصمیم گیری هیأت تحریریه در مورد آثار و مقالات خود شرکت داشته باشند.

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه