دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)

 

 

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

 

- دکتری علوم سیاسی، عضو هیات علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی (با پایه 20)

 

الف) کتاب‌ها و مقالات
-  كتاب‌ها
- تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران 57-1320، تهران، روزنه، 1380.(چاپ ششم 1392)
- تحولات قومی در ایران؛ علل و زمینه‌ها، تهران، مؤسسه مطالعات ملی، 1380. (چاپ دوم 1382)
- قومیت‌‌ها و نقش آنان در تحولات سیاسی سلطنت محمدرضا‌پهلوی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.
- تمدن و فرهنگ ایرانی؛ فراسوی مرزها، تهران،انتشارات تمدن ایرانی، 1388.
- نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی ، تهران، انتشارات تمدن ایرانی، 1390.
- هویت و همبستگی ملی در نظام آموزشی ایران، تهران، انتشارات تمدن ایرانی، 1391.
- ایران، سیاست، آینده شناسی، تهران، نشر دانشگاهی، 1391.
- چکیده مقالات همایش نهادهای اجتماعی وهمبستگی ملی، دبیرعلمی همایش،تهران، انتشارات تمدن ایرانی ،1386.
- چکیده مقالات همایش ایران، سیاست، آینده شناسی، دبیرعلمی همایش، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران، 1389.
- چکیده مقالات همایش حکمرانی، سیاست و دوستی، دبیرعلمی همایش، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران، 1392.
- آثار منتشره در نشریات دارای رتبه
1-مقاله: «نظریه استعمار داخلی و توسعه ناموزون در تحلیل منازعات قومی»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 150-149، بهمن و اسفند 1378 
2-مقاله:«نخبگان قومیت‌ها و خشونت قومی (بررسی موردی بحران آذربایجان ایران 25-1324)»، دانشنامه، شماره 32 و 33، بهار و تابستان 1378
3-معرفی و نقد كتاب: سیمای استان سمنان؛ عشایر و فرهنگ عامه، علیرضا شاه‌حسینی و دیگران، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 17، 1383 
4-معرفی و نقد كتاب: تاریخ پرچم ایران: از باستان تا امروز، نصرت‌ا... بختورتاش، فصلنامه مطالعات ملی، سال هفتم، شماره 25، بهار 1385 
5-مقاله: مشاركت انتخاباتی اقوام در ایران (بررسی موردی؛ انتخابات ریاست جمهوری)، فصلنامه مطالعات ملی، سال هفتم، شماره 28، زمستان 1385 
6-مقاله: بررسی توصیفی عناوین پایان نامه های رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل، پژوهشنامه علوم سیاسی،سال دوم،شماره 5 ، زمستان 1385
7-مقاله:جایگاه هویت در پایان نامه های دانشجویی،فصلنامه مطالعات ملی،سال هشتم، شماره 31، پاییز 1386 
8-مقاله: ضرورت گونه شناختی روش های مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران ،پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دوم،شماره 7، تابستان1386 
9-مقاله: اس.ام.اس و کارکرد های سیاسی – اجتماعی آن؛ تجربه های ایرانی، نمونه های جهانی،اطلاعات سیاسی- اقتصادی،سال بیست و دوم، شماره 245-246،بهمن و اسفند 1386
10-معرفی و نقد کتاب:فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی شدن ،فصلنامه مطالعات ملی،سال نهم،شماره35،پاییز 1387
11-مقاله: جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران ، فصلنامه مطالعات ملی،سال دهم،شماره37،بهار 1388
12-مقاله: دگرگونی مفهوم تروریسم؛ بررسی موردی تروریسم در هند، اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، سال 23،شماره 260-259 ، فروردین و اردیبهشت 1388 
13-مقاله: الزامات بازنگری درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره 18، بهار 1389

 

 14Article: Solutions out of the crisis of democracy in the Middle East , Canadian Social Science , Volume 7 , Number 1, 2011.( with Mr. MajidKhorshidi ), (CSS indexed by 16 famous databases: ProQuest Central , AMICUS , ABI/INFORM Global , …)

 

15- مقاله: بررسی تطبیقی جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی ایران، آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان، رهیافت سیاسی و بین المللی ،سال پنجم، شماره 19، پاییز 1388
16- مقاله: مسئله جمعیت در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ فرصت ها و چالش ها، فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل، سال سوم، شماره 10، بهار 1389 
17- مقاله: بررسی نمادها و آیین های مشروعیت بخش در برنامه های صدا و سیما- با تاکید بر مناسک مذهبی فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل، سال چهارم، شماره 14، بهار 1390 
18- نقد و بررسی کتاب: موسیقی، هویت ملی و سیاست مکانی بین جهان و منطقه، ایان بیدل و ونسا نایتز، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 41، بهار 1389، صص 188- 179
19- نقد و بررسی کتاب: جوان، هویت و رسانه دیجیتالی، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوازدهم، شماره 46، تابستان 1390
20- جایگاه انجمن های علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات سازمان ملل در رشد علمی و کاربردی کشور، فصلنامه مطالعات بین المللی ISJ ، شماره 32، بهار 1391.

 

21Article:The Role of New Communication Tools In the Advancement of Social Movements in North of Africa, Research Inventy: International journal of Engineering and Science(IJES), Vol. 1, Issue 10, December 2012.

 

22-مقاله: بررسی سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در قبال کردها در دولت اصلاحات، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره 28(4)، پاییز 1391
23- معرفی و نقد کتاب: بنیادهای هویت ملی ایرانی؛ چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، فصلنامه سیاست (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره 42، شماره 2، تابستان 1391
24-مقاله: شاهنامه عرصه تعامل فرهنگی- هویتی ایران با کشورهای فارسی زبان، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال چهارم، شماره 14، زمستان 1390
25-مقاله: نقش ابزارهای تازه ارتباطی در پیشبرد جنبشهای شمال آفریقا، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، دوره جدید، سال بیست و هفتم، ش 290، زمستان 1391
26- مقاله: همگرایی در آذربایجان، فصلنامه مطالعات ملی، سال چهاردهم، شماره 53، بهار 1392
-برخی دیگر از مقالات
1-«توسعه و منازعات قومی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره اول، پاییز 1377.
2-«ناهمگونی قومی؛ رهیافت‌هایی چند درباره همسازی سیاسی ـ اجتماعی»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره یكم، پاییز 1378.
3-«ناهمگونی جمعیتی و نظم نوین جهانی»، مجله سروش، سال شانزدهم، شماره 712، 23/7/1373.
4-«عناصر متشكله ناهمگونی جمعیتی در ایران»، مجله سروش، سال شانزدهم، شماره 724، 17/10/1373.
5-«دیدگاه‌هایی چند درباره یكپارچگی و وحدت ملی»، علی ابوطالبی، ترجمه مجتبی مقصودی، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 2 و 3، زمستان 78 و بهار 1379.
6-«اندونزی؛ درس‌هایی از بحران همبستگی»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 4، تابستان 1379.
7-«فرهنگ، ارتباطات و تحولات قومی (بررسی نظری)»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 6، زمستان 1379.
8-«تأثیر جهانی شدن بر قومیت‌ها»، در: فرهنگ در عصر جهانی شدن؛ چالش‌‌ها و فرصت‌ها، تهران: روزنه، 1382.
9-«نقش گروه‌های قومی در توسعه اجتماعی»، در: مجموعه مقالات همایش توسعه اجتماعی، تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.
10-«قومیت‌ها و هویت فرهنگی ایران»، نامه پژوهش، سال ششم، شماره 22 و 23، پاییز و زمستان 1380.
11-«كردستان عراق؛ چشم‌انداز آینده»، در: مسائل ایران و عراق، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1382.
12-“The Iraqi Kurdistan: It’s present and future”, Iran Review, Iran: Tehran International studies Research Institute, 2003.
13-«تحولات قومی در جهان آینده»، در: جهان آینده: سلسله گفتارهای فرهنگی درباره جهان آینده، تهران، انتشارات طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1384.
14-«اقوام و چشم‌انداز مشارکت انتخاباتی ـ بررسی موردی: انتخابات ریاست جمهوری»، نگاه ملی، مؤسسه مطالعات ملی، فروردین 1384.
15-«الگوی توسعه كشورهای تازه صنعتی شرق آسیا»، فصلنامه مصباح، شماره 15، پاییز 1374.
16-«نظریه‌هایی چند درباره ارتباطات»، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال چهارم، شماره 11، بهار 1376.
17-«تعیین حدود، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری»، مجله مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره 36، زمستان 1381.
18-«سیاست‌های قومی در ایران معاصر»، در: مجموعه گفتارهای همایش علمی هویت ملی، بررسی نقش اقوام، تهران، معاونت اجتماعی وزارت كشور، 1383.
19-«نقش گروه‌های قومی در شكل‌دهی به نظام سیاسی عراق، با تأكید بر كردها»، در: عراق پس از سقوط بغداد، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 1384.
20-«نقش گروه‌های قومی در گفتمان ملیت‌خواهی در دوران معاصر (1940-1900 میلادی)»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 2، زمستان 1384.
21-«ما و دموكراسی؛ آسیب‌شناسی جمهوری اسلامی ایران از چشم‌انداز هویت‌خواهی‌های قومی»، در: مجموعه مقالات آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی، مشهد، سنبله، 1385.
22-«گروه‌های دوستی پارلمانی و نقش آن در سیاست خارجی: مطالعه موردی ایران، مجله مجلس و پژوهش، سال دوازدهم، شماره 48، تابستان 1384.
23-«ژورنالیسم قومی»، خردنامه همشهری، شماره 20، 1386.

 

“24Ethnicity and Violence in Iran”, in: Manjit Singh&D.P.Singh(eds) ,Violence: Impact and Intervention, New Delhi :Atlantic,2008.
“25The Ethnic Kurds and the Iraqi Nation: the Bricolage of Plural Identity in the West Asian Region”, in: Bi-annual journal International Politics, Vol.1, No.II, Summer&Autumn 200
“26The Era of Globalization And The Socio-political Impacts of SMS In Iran” ,in: TadeuszSiwek&Vladimir Baar(editors),Globalisation and its impact on Localities, Ostrava: University of Ostrava,2008
“27Corporate Social Responsibility in The Development of Multiethnic Societies. Case study :Iran’sSistan and Balochistan Province”, in: Bi-annual journal International Politics, Vol.2, No.III, Winter&Spring 2009. 

 

28- بررسی نقش سید جمال الدین اسد آبادی در شکل گیری مطبوعات در تبعید، در: آرا و اندیشه سید جمال الدین اسد آبادی (به اهتمام بهرام نوازنی) تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388 
29- جایگاه قومیت ها در تعریف منافع ملی، فصلنامه روژه ف،سال چهارم، شماره 11،12 و 13، بهار، تابستان و پاییز 1388.
30- ظرفیت های گردشگری خلیج فارس و کارکردهای آن، فصلنامه تخصصی رهیافت، سال اول، شماره اول، بهار 1389 
31 -  الزامات بازنگری در مناسبات ایران با حوزه فارسی زبانان، در سی دی: مجموعه مقالات دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز آینده، 4و5 آبان 1389، دانشگاه فردوسی مشهد 

 

“ 32Iran and Regional Approaches during the Age of Globalization”,In conference CD: Proceeding , Asian Identities: Trends in a Globalized World, By Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand, February 9th – 11th ,2011 

 

33- بررسی وجوه تشابه و تفاوت جنبش های عربی در کشورهای خاورمیانه، فصلنامه ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره دوم( 4مسلسل)، تابستان 1390
34- رویکرد روشنفکران ایرانی در عصر مشروطیت؛ بررسی موردی روزنامه قانون، در: مجموعه مقالات برگزیده پنجمین همایش مشروطه پژوهی- مشروطه خواهی و روشنفکری در ایران( به اهتمام احسان شاکری خویی)، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1389 
35- ماهیت و اهداف تروریسم در پاکستان، درکتاب: پاکستان؛ چالش های داخلی و سیاست خارجی (تدوین محمود واعظی، گردآوری ولی کوزه گر کالجی)، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1390
36- دورنمای تحقق سند چشم انداز در پرتو الگوی مسئولیت پذیری مشترک اجتماعی؛ بررسی موردی استان سیستان و بلوچستان، در مجموعه مقالات همایش ملی اقوام در ایران 1404، دبیرخانه مجمع تشخیص نظام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی، بهمن 1390
37- تاثیراستانی شدن انتخابات مجلس بر وظیفه نمایندگی، فصلنامه ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره چهارم( 6مسلسل)، زمستان 1390
38- آینده شناسی موسیقی اجتماعی- سیاسی ایران، در کتاب: ایران، سیاست، آینده شناسی، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران و نشر دانشگاهی، 1391

ب) طرح‌های پژوهشی پایان یافته
- ناهمگونی جمعیتی و توسعه ملی در ایران، تهران، مؤسسه مطالعات ملی، 1376.
- طراحی و تدوین دوره آموزشی مطالعات تمدنی ایران، تهران، مؤسسه مطالعات ملی، 1384.
- بررسی عوامل همگرایی و واگرایی در اقوام ایرانی؛ با تاکید بر آذری ها، تهران، مرکز مطالعات، تحقیقات و آموزش وزارت کشور، پاییز 1390
- ممیزی مطالعات قومیت در ایران؛ با تاکید بر سلامت اجتماعی، معاونت فناوری ریاست جمهوری، انجمن علوم سیاسی ایران، 1392.
ج) همایش‌ها و سخنرانی‌ها
1-    سخنرانی در: همایش ملی ایران در قرن 21، «چشم‌انداز شكاف‌های قومی در اولین دهه قرن بیست‌ویكم»، مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران و دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، پاییز 1380.
2-    همایش توسعه اجتماعی، «نقش گروه‌های قومی در توسعه اجتماعی»، دفتر امور اجتماعی وزارت كشور و انجمن جامعه‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دی‌ماه 1378، در چكیده مقالات منتشر شد.
3-    دومین همایش طرح مسائل اجتماعی، «عشایر و معمای حل ناشدنی كوچ‌ـ اسكان»، انجمن جامعه‌شناسی ایران و دفتر امور اجتماعی وزارت كشور، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 1379، در چكیده مقالات منتشر شد. 
4-    سخنرانی در سمینار: «جهانی شدن: چالش‌ها و فرصت‌ها، جهانی شدن و گروه‌های قومی»، دانشكده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، 24/2/1381.
5-    سخنرانی با عنوان: «تأثیر تحولات كنونی عراق بر مسائل قومی ایران»، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت كشور، 8/11/1381.
6-    سخنرانی با عنوان: «جهان آینده، وضعیت اقوام در جهان آینده؛ رویكردهای نظری»، طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتاب ماه علوم اجتماعی، 23/10/1382.  
7-    سخنرانی با عنوان: «مسائل قومی و آینده آن»، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم سیاسی، 19/2/1383.
8-    سخنرانی در همایش: «هویت ملی؛ بررسی نقش اقوام»،عنوان سخنرانی:« سیاست‌های قومی در ایران معاصر»، شورای اجتماعی کشور، وزارت کشور، 2/3/1383.
9-    سخنرانی در : جشنواره بزرگ تابستانی دانشجویانی سراسر کشور، «اقوام و خرده‌فرهنگ‌ها»، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، 29/4/1383.
10-    سخنرانی در اوّلین دوره طرح ملی سلسله همایش‌های آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی: «ما و دمکراسی؛ آسیب‌شناسی جمهوری اسلامی ایران از چشم‌انداز هویت‌خواهی‌های قومی»، مشهد: سالن گردهمایی نور، 11/11/1383.
11-    همایش ملی چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 20 ساله، «وضعیت آرمانی اقوام در سند چشم‌انداز»، اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و دیگران، اردیبهشت 1384.
12-    سخنرانی درهمایش ملی نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی، « جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران » ،تهران، دانشگاه تربیت مدرس 1/12/1386 .
13-    سخنرانی درهمایش وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران ،»بررسی توصیفی عناوین پایان نامه های رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل»، انجمن علوم سیاسی ایران و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،تهران،تالار شیخ مرتضی انصاری دانشگاه تهران،26و27 اردیبهشت1386.
14-    همایش آموزش علوم سیاسی؛چشم انداز و راه کارها،«اهداف و سرفصل های دروس تحولات سیاسی-اجتماعی ایران و انقلاب اسلامی ایران در بوته نقد و نظر»، انجمن علوم سیاسی ایران و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،تهران،تالار شیخ مرتضی انصاری دانشگاه تهران،7و8خرداد1387.

 

15-International Seminar on Coping with Violence in Today's world,''Ethnic Violence in Iran after The Islamic Revolution'', India,(Punjabi University patiala),February 22-23 , 2007
    16-3rd International Conference Globalization and its impacts on localities,   
 “Globalization Era and the Socio-political Impacts of SMS in Iran”, Czech         Republic, (University of Ostrava,Ostrava),5-7th September,2007 
    17-1st International Conference on Social Sciences and Humanities, “The Impact of The Islamic Revolution on Political Science Curriculum of the Bachelor Degrees Iran”, Malaysia,(University Sains Malaysia)18-20th June,2008 .                

 

18- سخنرانی درهمایش بین المللی بزرگداشت 150مین سالگرد سید جمال الدین اسد آبادی،« بررسی نقش سید جمال الدین اسد آبادی در شکل گیری مطبوعات در تبعید »،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و...،قزوین،تالار اجتماعات دانشگاه،23-21 آبان 1387
   19- همایش بین المللی ایران فرهنگی:گذشته،حال و آینده ،« الگوهای جدید منطقه ای در پرتو بسترهای مشترک فرهنگی ایران و آسیای مرکزی»، موسسه مطالعات ملی و مرکزتحقیقات هویت و تمدن آوا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه امام صادق(ع )، جهاد دانشگاهی،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی...، تهران، تالار شیخ مرتضی انصاری، 23و24دیماه1387
20- همایش پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، «معمای اعتماد؛ حلقه مفقوده ی پژوهش های مشترک علمی در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل»، انجمن علوم سیاسی ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،قطب علمی مطالعات خاورمیانه و جهانی شدن دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 23 اردیبهشت 1388.

 

21 – Fifth International Conference Hierarchy and Power in the History of Civilizations,” Jungle Movement and Political Power Challenges in Iran (1915 – 1922)”, Moscow, Russian Academy of Sciences Institute for African Studies , June 23 – 26, 2009.

 

22- سخنرانی درهمایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان ، «چشم انداز ورود نفت به سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشورهای نفتی خاورمیانه» ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، استانداری قزوین ، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و دانشگاه اصفهان ، قزوین ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی ، 15 16 مهر 1388.
23- سخنرانی درهمایش بین المللی ایران فرهنگی و جهانی شدن ؛ چشم اندازی به آینده ، « سینمای فاخر ایران؛ بستر تعاملات فرهنگی – تمدنی در عصر جهانی شدن » ، موسسه مطالعات ملی ، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تحقیقات هویت و تمدن آوا ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، 30 دیماه  1388.
24- سخنرانی با عنوان : راهکار های برون رفت از بحران دموکراسی ، تهران ، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی ،15/2/1389.
25- همایش ملی خلیج فارس ، ظرفیت های گردشگری خلیج فارس و کارکردهای آن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان منطقه آزاد قشم ، جزیره قشم ، 18 اردیبهشت 1389.
26- همایش ایران، سیاست، آینده شناسی ، « مشارکت زنان در ساختار نیروهای مسلح ارتش ایران؛ نگاهی آینده پژوهانه»، انجمن علوم سیاسی ایران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، مرکز بررسی های استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی،  پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه امام صادق(ع) ، تهران ، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، 11 و 12 خرداد 1389.
27- سخنرانی در همایش ایران، سیاست، آینده شناسی ، « آینده شناسی موسیقی اجتماعی – سیاسی ایران »، انجمن علوم سیاسی ایران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، مرکز بررسی های استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی،  پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه امام صادق(ع) ، تهران ، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 11 و 12 خرداد 1389.
28- سخنرانی درهمایش مشروطه خواهی و روشنفکری در ایران، « رویکرد روشنفکران ایرانی در عصر مشروطیت؛ بررسی موردی روزنامه قانون»،تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 13 و 14 مرداد 1389.
29- همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز آینده، الزامات بازنگری در مناسبات ایران با حوزه فارسی زبانان، دانشگاه فردوسی مشهد، 4 و 5 آبان 1389.
30 – همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل، بررسی فرصت های گردشگری در کشورهای اسلامی ( با تاکید بر کشورهای ایران، ترکیه و مالزی)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، 11 اسفند 1389.

 

31- International Conference , Asian Identities: Trends in a Globalized World, “ Iran and Regional Approaches during the Age of Globalization”,Bangkok, Thailand, Srinakharinwirot University, February 9th – 11th ,2011.                                         

 

32 – همایش رسانه و آموزش شهروندی، " دولت، رسانه و خلاقیت انتقادی؛ بررسیحقوق شهروندی از طریق پیام کوتاه "، اداره کل آموزش های شهروندی شهرداریتهران، تهران، تالار شمس، 9 و 10 خرداد 1390.
33- همایش ملی فضای مجازیو سیاست، مطالعه چرایی رونق شبکه خانگی و رابطه آن با عرصه عمومی، دانشگاهآزاد اسلامی واحد تبریز و انجمن علوم سیاسی ایران، تبریز، 12 آبان 1390.
34- سخنرانی درهمایش اقوام در ایران 1404، "  دورنمای تحقق سند چشم اندازدر پرتو الگوی مسئولیت پذیری مشترک اجتماعی؛ بررسی موردی استان سیستان وبلوچستان" ، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدخرم آباد، 24بهمن 1390.
35- سخنرانی درهمایش حکمروایی خوب شهری،"الزامات پایه ای حکمروایی خوب در شهرهای کانونی، شهرداری تهران، تهران،تالار شمس، بیست و یکم آذر 1391.
36- چکیده در همایش ملی پژوهش اجتماعیو فرهنگی در جامعه ایران، ظرفیت تعاملات انجمنی در حوزه های علوم انسانی؛با تاکید بر انجمن های علوم سیاسی و جامعه شناسی، انجمن جامعه شناسی ایران . خانه اندیشمندان علوم انسانی، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی، 5 و 6دی ماه 1391.
37- چکیده و سخنرانی در دومین همایش کنکاش‌های مفهومی ونظری درباره جامعه ایران، حقوق شهروندی و گروهی در پرتو مسئولیت ها ومحدودیت های جدید دولت در ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تالار ابن خلدوندانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، 25 و 26 اردیبهشت 1392
38- چکیده و سخنرانی در همایش ملی حکمرانی، سیاست و دوستی، انجمن علومسیاسی ایران، ما و مسئولیت اجتماعی و تاریخی؛ در ضرورت  گفتمان دوستی درعرصه سیاست ورزی ایرانی، انجمن علوم سیاسی ایران، خانه اندیشمندان علومانسانی، تهران، 26 اردیبهشت 1392
د) نقد و معرفی كتاب
1-    جهانی ایرانی و ایران جهانی، محسن ثلاثی، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره 7، بهار 1380.
2-    معمای هویدا، عباس میلانی، دانشكده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مركزی، 3/9/1380.
3-    رویكردی انتقادی به جامعه پساصنعتی، گروه نویسندگان، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 69، 70، تیر و مرداد 1382.
4-    غفلت از منشاء بین‌المللی و منطقه‌ای ناسیونالیسم، اوموت اوزكریملی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 87، دی 1383، صص 10-8.
5-    فرهنگ سیاسی ایران، محمود سریع القلم، سال یازدهم، فصلنامه مطالعاتراهبردی،  شماره 40، تابستان 1387، صص475 -457 (مشترک با محمود مهام)

 

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه