استادیار جامعه شناسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی

 

 

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

 

 الف) كتب تأليفي (به ترتيب تاريخ نشر)

 

1- سيماي عشاير شرق لرستان – 1374.

 

2- خواص ولحظه هاي تاريخ ساز مجموعه جلد اول سالهاي 73 تا 78.

 

3- خواص و لحظه هاي تاريخ ساز، جلد دوم- 1375.

 

4- زندگي سياسي، اجتماعي ميرزا حسين خان سپهسالار - 1375.

 

5- خواص و لحظه هاي تاريخ ساز، جلد سوم- 1378.

 

6- پنجره دل (مجموعه سفارش هاي امام علي به فرزندانش) – 1381.

 

7- اهل سنت ايران (تحليل آماري برخورداريها و متغيرهاي تأثيرگذار بر قدرت)- 1381.

 

8- گفتارهايي درباره اهل سنت ايران (به اهتمام) -1382.

 

9- گفتارهايي در: جامعه شناسي هويت در ايران (به اهتمام) – 1383.

 

10- مجموعه گفتار زبان و هويت (به اهتمام) – 1384.

 

11- مفاهيم بنيادين در مطالعات قومي – 1384.

 

12- جايگاه زبان فارسي و مشاهير ادبي ايران در كردستان عراق (در حال تدوين).

 

13- انقلاب مشروطه و هويت ملي در ايران (به اهتمام) زير چاپ.

 

    ب) پژوهش هاي انجام گرفته:

 

1- سنجش گرايش به وفاق ملي در فرق ديني و مذهبي ايران از نگاه كارشناسان (تحليل پيمايش هشت گروه ديني- مذهبي).

 

2- نگرش دانشجويان دانشگاههاي شهر تهران نسبت به هويت كرد و رابطه كرد و ايران.

 

3- يهوديان در ايران.

 

4- مسيحيان در ايران.

 

5- زرتشتيان در ايران.

 

6- منشور پژوهشي مطالعات ملي.

 

7- مأخذ شناسي قوم لُر.

 

8- توسعه سياسي و مشاركت پذيري جامعه كرد ايران.

 

9- كرد و ايران به روايت اهل قلم كردستان ايران.

 

10- كرد و ايران به روايت اهل قلم كردستان عراق.

 

11- استراتژي قومي كشور ج.1.1 (با مشاركت همكاران).

 

12- تحليل محتواي هفته نامه آبيدر.

 

13- تحليل محتواي نشريه تموز (ارگان جامعه روشنفكري يهوديان ايران).

 

14- تحليل محتواي نشريه امرداد (ارگان جامعه زرتشتيان ايران).

 

15- تحليل محتواي نشريه چيستا (ارگان جامعه زرتشتيان ايران).

 

16- نشريات كردي منتشره در يك قرن اخير (در ايران و جهان).

 

17- رابطه هويت ملي و همبستگي ملي (در حال انجام).

 

18- تحليل محتواي نشريه آراكس (ارگان جامعه ارامنه ايران، در حال انجام).

 

19- مديريت بيش از 10 پروژه پژوهشي در حوزه آموزشي در نيروهاي مسلح.

 

و ... .

 

    ج) مقالات ارائه شده به همايش ها و چاپ شده در نشريات علمي:

 

1- چاپ حدود 85 مقاله در مطبوعات و نشريات علمي داخلي.

 

2- مقالات ارائه شده به همايش بيش از 10 مقاله.

 

     د) فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي، مطبوعاتي:

 

1- تدريس در مراكز مختلف از سال 1372 تا كنون.

 

2- مسئول گروه مطالعات قومي مؤسسه مطالعات ملي از سال 1375 تا كنون.

 

3- مدير عامل مؤسسه سروه از سال 1378 تا كنون.

 

4- عضو تحريريه و سرپرستي ماهنامه سروه از سال 1378 تا كنون.

 

5- عضو تحريريه فصلنامه مطالعات ملي سال 79-77.

 

6- عضو شوراي پژوهشي مؤسسه مطالعات ملي 1375 تا كنون.

 

7- مسئول مديريت مطالعات در نهاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه.

 

 

 

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه