استاد تمام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

 

کارشناسی - رشته زبان و ادب پارسی دانشگاه تهران - سال 1351

 

کارشناسی ارشد- رشته زبان و ادب پارسی دانشگاه تهران - سال 1353عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : ویرایش و تصحیح "روضة الناظر و نزهة الخاطر"

 

دکتری- رشته زبان و ادب پارسی  دانشگاه تهران - سال 1371عنوان پایان نامه دکتری : نمادشناسی در شاهنامه

 

دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده های ادبیات فارسی و زبان های خارجی سال 1358 – 1386

 

دانشگاه بارسلون اسپانیا تدریس زبان پارسی ، ایران شناسی و شیعه شناسی سال 1376 -1379

 

 

 

کتابها:

 

1- از اخگر تا اختر (نوشته های کوتاه و سروده های بی سرود و دیباچه ها)نشر دُر دانش بهمن (کرج) - سال 1388

 

2- فرهنگ نظریه و نقد ادبی (انگلیسی – فارسی)انتشارات مروارید (تهران) - سال 1388نوشته: سعید سبزیان و میرجلال الدین کزازی

 

3- در آسمان جان انتشارات معین (تهران) - سال 1387

 

4- از دهلی نو تا آتن کهن (چهار سفرنامه کوتاه)چاپ اول : نشر نویسنده (اراک) - سال 1387

 

5- خاقانی شروانی نشر دفتر پژوهش های فرهنگی (تهران)سال 1387

 

6- خشم در چشم (گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه)نشر آیدین (تبریز) - سال 1387

 

7- دستانِ مستان (گزیده ای از سروده های دکتر میرجلال الدین کزازی)چاپ اول : نشر نویسنده (اراک) - سال 1387

 

8- آب و آینه (مجموعه مقاله)نشر آیدین - سال 1384

 

9- از گونه ای دیگر (شاهنامه شناسی)چاپ اول : نشر مرکز - سال 1368چاپ دوم : نشر مرکز - سال 1380

 

10-    بیکران سبز (دفتر شعر)نشر مرکز - سال 1369

 

11-    پارسا و ترسا (عطارشناسی)انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی - سال 1376

 

12-    پرنیان پندار (مجموعه مقاله)انتشارات روزنه - سال 1376

 

13-    پند و پیوند - گزارش بیست غزل حافظ بر پایه زیباشناسی و باورشناسی (حافظ شناسی)نشر قطره - سال 1378

 

14-    تَرجُمانی و تَرزَبانی (هنر ترجمه)نشر جامی - سال 1374

 

15-    تندبادی از کنج (شاهنامه شناسی)نشر آیدین - سال 1386

 

16-    دُرّ دریای دَری (شاهنامه شناسی)نشر مرکز - سال 1368

 

17-    دیدار با اژدها (گزارش سفر)نشر قطره - سال 1380

 

18-    رخسار صبح (خاقانی شناسی)چاپ اول : نشر مرکز - سال 1368

 

19-    دیر مغان (حافظ شناسی)نشر قطره - سال 1375

 

20-    روزهای کاتالونیا (گزارش سفر)چاپ اول : نشر واژه آرا - سال 1379چاپ دوم: نشر نویسنده - سال 1384

 

21-    روزهای کاتالونیا" روزنگارهای سفر اسپانیاست که از دوازدهم فروردین ماه 1376 تا پنجم تیرماه 1378 را در بر می گیرد

 

22-    " رؤیا ، حماسه ، اسطوره (شاهنامه شناسی)چاپ اول : نشر مرکز – سال1372چاپ سوم : نشر مرکز - سال 1385

 

23-    جلد دوم - معانی (زیباشناسی سخن پارسی)چاپ اول : نشر مرکز - سال 1370چاپ ششم : نشر مرکز - سال 1385

 

24-    سراچه آوا و رنگ (خاقانی شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1376چاپ سوم : انتشارات سمت - سال 1385

 

25-          سوزن عیسی (خاقانی شناسی)انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی - سال 1376

 

26-          گذری و نظری بر آثار و احوال (زیست نامه)شهر کتاب - سال 1377

 

27-          گزارش دشواریهای دیوان خاقانی (خاقانی شناسی)چاپ اول : نشر مرکز - سال 1378چاپ دوم : نشر مرکز - سال 1385

 

28-          مازهای راز (شاهنامه شناسی)چاپ اول : نشر مرکز - سال 1370چاپ دوم : نشر مرکز - سال 1380

 

29-          نامه باستان – جلد اول (شاهنامه شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1379چاپ پنجم : انتشارات سمت - سال 1385

 

30-          نامه باستان – جلد دوم (شاهنامه شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1381چاپ دوم : انتشارات سمت - سال 1384

 

31-          نامه باستان – جلد سوم (شاهنامه شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1382چاپ دوم : انتشارات سمت - سال 1386

 

32-          نامه باستان – جلد چهارم (شاهنامه شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1384چاپ دوم : انتشارات سمت - سال 1385

 

33-          نامه باستان – جلد پنجم (شاهنامه شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1384چاپ دوم : انتشارات سمت - سال 1385

 

34-          نامه باستان – جلد ششم (شاهنامه شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1384

 

35-          نامه باستان – جلد هفتم (شاهنامه شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1385

 

36-          نامه باستان – جلد هشتم (از پادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمزد)انتشارات سمت (تهران) - زمستان سال 1386

 

37-          نامه باستان – جلد نهم (از پادشاهی خسرو پرویز تا پادشاهی یزدگرد)انتشارات سمت (تهران) - پاییز سال 1387

 

مقاله :

سوزن عیسی – آینده - فروردین و خرداد 1366

 

بدوری عیسی از پیوند عیشا - یادواره دکتر محمود افشار (جلد چهارم ) -1369

 

شاهنامه نامه شاهان نیست - کتاب پاز - 1369

 

کالبدشناسی و نهادشناسی شاهنامه - کتاب پاژ - 1369

 

آیین رارآمیز مهر - پیرامون رستم و اسفندیار - پاییز 1369

 

ستیز ناسازها - پیرامون رستم و اسفندیار - پاییز 1369

 

سهراب و سیاوش - در پیرامون شاهنامه - پاییز 1369

 

نقدی بر رزم نامه - پیرامون رستم و اسفندیار - پاییز 1369

 

حافظ و اندیشه های مِهری - حافظ شناسی - 1370

 

خواجو ، نخلبند سخن – خواجو - مهر 1370

 

خواجو و خدای - کیهان فرهنگی - آبان 1370

 

بنده طلعت آن باش که آنی دارد - کیهان فرهنگی - دی 1370

 

شناخت در شاهنامه و آیینهای درویشی - ایران مهر - بهمن و اسفند 1370

 

مازهای راز در شاهنامه - ایران مهر - بهمن و اسفند 1370

 

رَفتن یا رُفتن - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - بهار و تابستان 1371

 

نوروز ، جشن بازگشت به آغاز – آشنا - فروردین و اردیبهشت 1371

 

هفت باروی هگمتانه - کیهان فرهنگی - اردیبهشت 1371

 

ورامین ، شهر بهرام – آشنا - مهر و آبان 1371

 

پویه پایای پارسی - کیهان فرهنگی - آبان 1371

 

داستان داستان - ادبیات داستانی - آذر 1371

 

ققنوس هزاره ها ، ایران – شباب - دی 1371

 

مرد آزما (داستان کوتاه) – قصه - 1372

 

دو چهرگی اسکندر در ادب ایران - کیهان فرهنگی - فروردین 1372

 

پرنیان پندار (1) – شعر - فروردین 1372

 

پرنیان پندار (2) – شعر - اردیبهشت 1372

 

آسیمه - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم - تابستان 1372

 

رود داستان در داستان رود - ادبیات داستانی - شهریور 1372

 

بازار - نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان - پاییز 1372

 

از صدای سخن عشق - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - پاییز و زمستان 1372

 

عشق ، آن شگرف شیرین - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم - پاییز و زمستان 1372

 

نمادگرایی در ادب - ادبیات داستانی - آبان 1372

 

کرمانشاه و بهرام چهارم - کیهان فرهنگی - بهمن 1372

 

بینش کهنه و نو - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - بهار 1373

 

خواجه و خنیا – آشنا - مهر و آبان 1373

 

نمادشناسی داستان مرغان - ادبیات داستانی - آذر و دی 1373

 

بهار بختیاری - به همین سادگی و زیبایی یادنامه شهریار – 1374

 

نیستانِ نیستان عشق - تحقیقات اسلامی یادنامه دکتر عباس زریاب – 1374

 

ترجُمانی و تَرزَبانی – مترجم - بهار و تابستان 1374

 

ریخت شناسی واژگان در گویش های بومی - کیهان فرهنگی - آذر و دی 1374

 

برگردان سرگردان – مترجم - زمستان 1374

 

در جهان جان با جان جهان - سایه در خورشید - مهر 1375

 

پیر اسرار در دریای راز - زبان و ادب - بهار 1377

 

بازتابی از رخشندگیها – مترجم - بهار و تابستان 1377

 

خواجه و خنیا - فارس شناخت - بهار 1378

 

ستایشگر خاندان - زبان و ادب - بهار و تابستان 1378

 

پیمان پیوند در شاهنامه - دفتر نبشته گه باستان - 1379

 

منش زبان و ترجمه ادبی - مجموعه مقالات نخستین همایش ترجمه ادبی در ایران – 1379

 

هندسه خیال - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - بهار و تابستان 1379

 

پیکره و پیام در ادبیات کودکان - کتاب جشنواره - بهمن 1379

 

پارسی و اسپانیایی - شیوه ای دیگر – 1380

 

سه گوش فرهنگی - نامه فرهنگ - پاییز 1380

 

آب و آیینه ، هنر ورزی در شعر عماد فقیه - کوی سلامت - خرداد 1381

 

باغ فردوس - آیینه میراث - تابستان 1381

 

خود کم بین بر مَنش - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - تابستان 1381

 

هفت پیکر و هفت اختر - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد – 1382

 

نقطه ساکن نمای خاک - گیلان ما - بهار 1382

 

گنجه در جرون (نقد) - آیینه میراث - پاییز 1382

 

تاریخی شدن اسطوره و اسطوره ای شدن تاریخ – وهومن - مهر 1382

 

عیاران لوطی و لوطیان عیار - رهاورد گیل -اسفند 1382

 

خودکامگی خاورانه و فرمان روایی ایرانی - نامه انجمن - بهار 1383

 

نجیبی سخنور از کاشان (نقد) - آیینه میراث - زمستان 1383

 

نوروز ، جشن فرجام در آغاز – نامه - اسفند 1383

 

قافیه در شاهنامه - فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات - بهار 1384

 

یادی از سندباد (نقد) - آیینه میراث - تابستان 1384

 

خامی های نام (پاسخ به نقد) - ادبیات و فلسفه - مرداد 1384

 

آرش کمان گیر – آناهید - آبان 1384

 

دریغ است که بهشت زشت گردد (گزارش سفر) - نامه پارسی - بهار 1385

 

ویرایشی نو در شاهکار کهن - شاهنامه پژوهی - بهار 1385

 

آسمان جان و نردبان آن - مطالعات عرفانی - تابستان 1385

 

سرزمین سخن(مقاله ای به زبان اسپانیایی)-الطائیر-زمستان 1991

 

 

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه