دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل

 

 

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

 

1.تحصیلات:

 

کارشناسی علوم سیاسی (B.A)، دانشگاه تهران، 1357

 

کارشناسی ارشد روابط بین الملل (M.A)، دانشگاه تهران، 1360

 

دانشوری علوم سیاسی (M.Phil)، دانشگاه جرج واشگتن، 1367

 

دکتری علوم سیاسی Ph.D (رشته اصلی روابط بین الملل و رشته فرعی سیاست تطبیقی)، دانشگاه جرج واشنگتن، 1369

 

فوق دکتری Post- Doctrate ، مرکز مطالعات خاور میانه، دانشگاه هاروارد، 1372

 

2.تخصص ها

 

* نظریه های روابط بین الملل

 

* دیپلماسی

 

* سازمان های بین الملل

 

*سیاست خارجی ایران

 

* روش تحقیق در روابط بین الملل

 

* امنیت بین المللی

 

* سیاست آمریکا (مناسبات آمریکا و روسیه)

 

* مسائل جاری بین المللی

 

3.آشنایی با زبان های خارجی

 

انگلیسی: تسلط کامل

 

عربی: تسلط در حد استفاده از متون و شنیدن سخنرانی های علمی

 

فرانسه: متوسط در استفاده از متون

 

روسی :آشنایی اولیه

 

4.تجارب آموزش درس های تدریس شده

 

 مذاکرت بین المللی و کارشناسی ارشد (دانشکده روابط بین الملل)

 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دانشکده روابط بین الملل)

 

نظریه های روابط بین الملل (دانشکده روابط بین الملل)

 

فرهنگ و جامعه آمریکا (کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران و دانشکده روابط بین الملل)

 

مسائل سیاسی روز آمریکا(کارشناسی ارشد دانشگاه تهران)

 

شناخت محیط سیاسی بین المللی (دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی)

 

سیاست و حکومت در آمریکای شمالی (کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران و دانشکده روابط بین الملل)

 

جغرافیای سیاسی آمریکای شمالی (کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران)

 

تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی آمریکای شمالی(کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران)

 

روابط و سیاست بین الملل (دکتری، دانشگاه دفاع ملی)

 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دکتری، دانشگاه دفاع و کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل)

 

سازمان های بین المللی (دکتری، علوم تحقیقات دانشگاه آزاد)

 

سازمان های تخصصی بین المللی (کارشناسی ارشد روابط بین الملل)

 

آمریکای لاتین و امنیت بین الملل (کارشناسی ارشد روابط بین الملل)

 

آسیا و امنیت بین الملل (کارشناسی ارشد روابط بین الملل)

 

آفریقا و امنیت بین الملل (کارشناسی ارشد روابط بین الملل)

 

حکومت و امنیت آمریکا (کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل)

 

مسائل سیاسی روز (دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)

 

روش تحقیق در روابط بین الملل (کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل)

 

روانشناسی سیاسی (کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل)

 

ایران و همسایگان (دکتری روابط بین الملل دانشگاه بهشتی)

 

ایران و اروپا (دکتری دانشگاه تربیت مدرس)

 

 5.سوابق اجرایی:

 

معاون پژوهشی و مدیر گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی از 1386 تا کنون

 

           سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد ژنو 1383-1386

 

           مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی بین المللی 1378-1383

 

           نماینده مطالعاتی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد ملل متحد-نیویورک 1374-1378

 

           مدیر گروه حقوق و سازمان های بین المللی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 1373-1374

 

           همکاری با نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک و واشنگتن 1363-1372

 

6.عضویت در نهادها و مجامع:

 

           عضو هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران

 

           عضو کرسی های نظریه پردازی علوم سیاسی-ستاد انقلاب فرهنگی

 

           عضو گروه علمی غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

7.سردبیری و عضویت در هیئت تحریریه های مجلات:

 

 سردبیر پیشین مجله سیاست خارجی، آسیای مرکزی و قفقاز، (Amu Darya, Iranian Journal of International Affairs)

 

عضویت و سابقه عضویت در هیئت تحریریه و مشاورین علمی مجلات سیاست خارجی و فصلنامه  تاریخ روابط خارجی، مطالعات خاور میانه، مجله و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مطالعات بین المللی (انجمن روابط بین الملل ایران)، مطالعات آفریقا (دانشگاه تربیت مدرس)، فصلنامه روابط خارجی

 

عضو هیئت تحریریه روزنامه اطلاعات با ستون ثابت هفتگی "سیاست خارجی و دنیای پر تلاطم" در صفحه 12 روزنامه (صفحه روابط بین الملل) و همچنین اطلاعات بین الملل از دی 1386 تا کنون

 

8.کتاب ها:

 

1.سازمان های بین المللی، انتشارات میزان، 1389 به همراه دکتر جواد ظریف

 

2.-4.سه جلد دیپلماسی چند جانبه، نظریه و عملکرد سازمان های منطقه ای و بین    

 

المللی، دانشکده روابط بین الملل، 1388 به همراه دکتر جواد ظریف:

 

 (به عنوان کتاب برتر در 1389 جایزه در یافت کرد.)

 

5.چارچوب های مفهومی و پژوهشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دفتر

 

مطالعات سیاسی و بین المللی 1386

 

6.سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1380

 

7.جهانی شدن: برداشت های پی آمدها (گردآوری)، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،

 

1382

 

  9.مقالات علمی- پژوهشی بعد از رتبه دانشیاری( در این فهرست مقالات علمی-پژوهشی قبل از دانشیاری ملحوظ نگردیده اند ):

 

           * "ابعاد بین المللی حقوق بشر و حاکمیت دولت ها : مطالعه موردی تحلیل قطعنامه های سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران:1358-1388" به همراه فاطمه محمدی در پژوهشنامه علوم سیاسی (علمی-پژوهشی) سال چهارم، شماره2، بهار 1388

 

* نقش سازوکار های حقوقی در حل و فصل منازعات ژئوپلتیکی: مطالعه موردی عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1975 الجزائر به همراه رضا امیری مقدم، فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک (علمی- پژوهشی)، سال پنجم شماره دوم، پائیز 1388

 

* نگرش امنیتی غرب و تهدیدات بین المللی پس از جنگ سرد: مطالعه موردی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، دانش سیاسی (علمی- پژوهشی)، به همراه سعیده اجتهادی، سال ششم، شماره دوم، بهار و تابستان 1389

 

* برنامه ریزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: بررسی رابطه قدرت منطقه ای: اقتصاد و سیاست خارجی به همراه اردشیر نوریان، راهبرد (علمی- پژوهشی)، شماره 56 پائیز 1389.

 

* سیاست جغرافیایی و توسعه طلبی به همراه روح ا... حاج زرگر باشی و حسین آجرلو، فصلنامه روابط خارجی (علمی- پژوهشی)، سال دوم، زمستان 1389.

 

* چاچوب های معنوی و عملیاتی در مدیریت مهاجرت بین الملل، تحقیقات جغرافیایی(علمی- پژوهشی)،  پائیز 1384

 

* هویت، حاکمیت و نوسازی: ایران در آرشیو سازمان های بین الملل ژنو 1925-1900، فصلنامه سیاست: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (علمی- پژوهشی)،  زمستان 1387.

 

"تأثیر سیاست خارجی بوش بر گسترش رادیکالیسم در آمریکای لاتین"، آفاق امنیت (علمی- پژوهشی)،   به همراه بهنام دنیا جو، بهار 1990

 

"ایران و چین و آمریکا" ، به همراه شریعتی فصلنامه مطالعات ژئوپلتیک (علمی- پژوهشی)، 1390

 

"دیپلماسی و فضای عمومی بین الملل"، به همراه بهروز وحیدی، فصلنامه سیاست (علمی- پژوهشی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، 1390

 

"رژیم بین المللی امنیت غذایی"، به همراه احمدی خوی پژوهشنامه علوم سیاسی (علمی- پژوهشی)، 1390

 

"بهداشت و سیاست خارجی"، به همراه، راهبرد (علمی- پژوهشی)، 1390

 

 مقاله علمی- ترویجی پذیرفته نشده

 

سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 1390

 

  10.مقاله در کتاب ها

 

"بنیاد های استراتژیک اسلام هراسی" در کتاب اسلام هراسی پس از 11 سپتامبر، عمل، روندها، راه حل ها تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1389)

 

"حقوق بشر در دیپلماسی چند جانبه" در کتاب حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، کمیسیون حقوق بشر

 

اسلامی، 1388.

 

"عنصر بین المللی در روابط ایران و روسیه" در کتاب روابط ایران و روسیه، تهران، ؟، 1387

 

آسیای غربی، آمریکا و سیستم بین المللی: در کتاب غرب آسیا، نظام بین الملل و همگرائی منطقه  ای، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی،1387

 

بررسی تطبیقی سیاست کنترل تسلیحات آمریکا در دوران بوش و اوباما در مجموعه چشم انداز ضد سلاح و کنترل تسلیحات، تهران: دانشگاه مالک اشتر 1388

 

"دیپلماسی انرژی و سیاست خارجی انرژی محور: ابهام های مفهومی و واقعیت های سیاست بین الملل" در دیپلماسی انرژی کمیسیون سیاسی، دفاعی  و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت، 1389

 

"تحول در دیپلماسی: پیدایش،  پویش و پوشش" در کتاب تحول مفاهیم در روابط بین الملل، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 138

 

"اخلاق در نظریه های روابط بین الملل و نظریه های اخلاقی در دروابط بین الملل" در کتاب اخلاق در روابط بین الملل، تهران: دانشگاه امام صادق، 1390

 

"نگرش امنیتی و تهدیدات بین المللی بعد از جنگ سرد" در نشریه دانش سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)،1389

 

"برنامه ریزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:بررسی رابطه قدرت منطقه ای، اقتصاد و سیاست خارجی" در نشریه راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک،1389

 

"حقوق بشر و حاکمیت دولت ها: مطالعه موردی تحلیل قطع نامه های سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ایران" در نشریه پژوهشنامه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی،1388

 

"نقش سازوکارهای عمومی در حل و فصل منازعات ژئوپلتیکی: مطالعه موردی عهدنامه مرزی1975" در فصل نامه ژئوپلتیک، 1388

 

"ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین المللی و ژئوپلتیک" در نشریه رهیافت های سیاسی و بین المللی، دانشگاه شهید بهشتی

 

"تحولات مفهومی و مولفه های رژیم بین المللی امنیت غذا" در پژوهشنامه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی ایران

 

"سیاست جغرافیایی و توسعه طلبی" در نشریه روابط خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک،1389

 

"موقعیت ژئواکونومیک ایران و ملاحظاتی پیرامون صادرات گاز" در نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1388

 

"گزاره ایران در روابط آمریکا و چین 2009-1991"  در نشریه ژئوپلتیک، انجمن ژئوپلتیک ایران، 1390

 

"سیاست خارجی بوش 2008-2001 و گسترش رادیکالیسم در آمریکا" در نشریه آفاق امنیت، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1389

 

Foreign policy Planning in Iran”" در نشریه ایرفا، 1390

 

"بنیادهای اسلام هراسی" در کتاب، پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات،1389

 

"حقوق بشر در دیپلماسی چند جانبه" در کتاب، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، 1388

 

"تحول در دیپلماسی: پیدایش، پویش و پوشش" در کتاب، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1389

 

"اخلاق در نظریه های روابط بین الملل"، دانشگاه امام صادق (ع)،1390

 

"دیپلماسی انرژی و سیاست های خارجی انرژی محور"، کمیسیون دفاعی

 

"بررسی تطبیقی سیاست کنترل تسلیحات آمریکا در دوره بوش و اوباما"، دانشگاه مالک اشتر، 1389

 

 11.مقالات متعدد درمورد بین المللی در مجلات همشهری دیپلماتیک، مثلث و... و روزنامه ها و سایت های تخصصی سیاست خارجی تعدد این مقالات حدود 250 عدد است.

 

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه