استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

1- مدارك تحصيلي :

1- ليسانس (كارشناسي) جغرافياي طبيعي از دانشگاه تربيت معلم تهران ـ سال 1356

2- فوق ليسانس (كارشناسي ارشد) جغرافياي انساني از دانشگاه تربيت مدرس تهران ـ سال 1366

3- دكتري (Ph.D) جغرافياي سياسياز دانشگاه تربيت مدرس تهران ـ سال 1369

 2- مدارج شغلي :

1- دبير در دبيرستان از سال 1358               2- مربي دانشگاه از سال 1367

3- استاديار دانشگاه از سال 1370               4- دانشيار دانشگاه از سال 1378

5- استاد تمام دانشگاه از سال 1382

3- سردبيري و عضويت در تحريرية فصلنامه­هاي علمي- پژوهشي :

1-         سردبير و عضو هيأت تحريرية فصلنامة بين المللي ژئوپليتيك (انجمن ژئوپليتيك ايران)

2-         سردبير و عضو هيات تحريريه فصلنامه برنامه­ريزي و آمايش فضا(دانشگاه تربيت مدرس)

3-        عضو هيأت تحريرية فصلنامة مطالعات ملّي (موسسه مطالعات ملّي)

4-         عضو هيأت تحريرية فصلنامة پژوهشهاي جغرافياي انساني (دانشگاه تهران)

5-         عضو هيأت تحريرية فصلنامة تحقيقات جغرافيائي (مشهد/ اصفهان)

6-         عضو هيأت تحريرية فصلنامة علوم انساني (دانشگاه اصفهان)

7-         عضو هيأت تحريرية فصلنامة مطالعات جغرافيائي (دانشگاه تربيت معلم سبزوار)

8-         عضو هيات تحريريه فصلنامه بين الملليJournal of Applied Sciences     

9-         عضو هيات تحريريه فصلنامه بين المللي Research Journal of Social Sciences

10-      عضو هيات تحريريه فصلنامه Geopolitica (انجمن ژئوپليتيک روماني)

11-      عضو هيات تحريريه فصلنامه The International Journal of Humanities

12-      عضو هیات تحریریه پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی (پژوهشگاه تحقیقات و مطالعات ناجا)

  4- کتابهاي منتشر شده:

1- اوضاع كلي جهان اسلام­،

2- خليج فارس و نقش استراتژيك تنگة هرمز، 

3-An Introduction to the Research Methodology in Humanities,

4-The Theory of Asian unity,

5-مقدمه­اي بر روش تحقيق در علوم انساني­،

6-مباني مطالعات سياسي و اجتماعي 

7-وضعيت ژئوپليتيك پنجاب،

8-انديشه­هاي ژئوپليتيك در قرن بيستم،

9-جغرافياي سياسي ايران،

10-افقهاي جديد در جغرافياي سياسي­،

11-اصول و مفاهيم ژئوپليتيك،

12-قدرت و منافع ملي،

13-سياست و فضا

14- جغرافياي سياسي، 

15- جغرافيای سياسی فضای مجازی، 

16-فناوری اطلاعات و دموکراسی مستقیم،

17-خاطرات محمدرضا حافظ نیا، 

18-بررسی بازتابهای انسداد اجتمالی تنگه هرمز

19-خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز( ویراست دوم)، 

20-مطالعات منطقه ای خلیج فارس،

21-مرزها و جهانی شدن، 

5- تحقيقات انجام شده :

1-علل فقر خانواده­هاي تحت پوشش کميته امداد در ايران (ده جلد) در سال 72-1370

2-جايگاه فارغ­التحصيلان جغرافيا در نظام استخدامي ايران     " " 1371

3-وضعيت تجارت خارجي ايران بين سالهاي 1365-1355     " " 1367

4-ابن خلدون و نظريه جبر جغرافيايي                                                               " " 1368

5-تفاوتهاي مكاني آموزش و پرورش در شهر تهران            " " 1368

6-تحولات اكولوژيكي در بخش مركزي شهر تهران                " " 1367

7-موقعيت ژئوپليتيكي پنجاب در پاكستان                                 " " 1375

8-تحليل مباني جغرافيائي قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران      " " 1379

9-تأثير خودگرداني کردهاي شمال عراق بر کشورهاي همسايه       " " 1385

10-    تاریخ جغرافیای سیاسی                                                          " " 1392    

 6- مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمي (داخلي و خارجي)

الف- فارسی:

1-    تفاوتهاي مكاني آموزش و پرورش در شهر تهران،

2-     بررسي تحولات اكولوژيكي و زندگي در بخش مركزي شهر تهران،

3-       مؤسسة جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران،

4-       تنگةهرمز و حقوق بين­الملل درياها،

5-       نگاهي اجمالي به وضعيت جغرافيائي پاكستان،

6-       موقعيت اجتماعي و اقتصادي پنجاب در پاكستان،

7-       اجتماع تبليغي در رايوند،

8-       آراء ابن­خلدون در زمينة آثار عوامل جغرافيائي بر انسان،

9-       قدرت و بسط فرهنگي در شبه قارة هند،

10-   روابط فرهنگي ايران و هند، قبل ازاسلام،

11-    الگوي مناسب نظام بين­الملل،

12-    تفاوتها و تعارضها در حوزة ژئوپليتيك خزر،

13-    تعريفي نو از ژئوپليتيك،

14-   راهبرد توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران از طريق توسعه نهادهاي محلي،

15-    گزارش همايش علمي روابط فرهنگي­ـ تمدني ايران و آفريقا،

16-    آب و تنشهاي اجتماعي و سياسي­ـ مطالعه موردي: گناباد،

17-    تحليل ژئوپليتيك قفقاز، بستري براي تدوين راهبرد سياست خارجي،

18-    الگوي حاكم بر فرايندپيوستگي و گسستگي سرزميني در ايران،

19-    قابليتهاي ميراث فرهنگي تركمنستان در شكل دهي به هويت ملّي،

20-    رفتار سياسي قوم تركمن،

21-   نقش آفريني ژئو استراتژيك محور قفقازـ آسياي مركزي در رقابتهاي جهاني،

22-   گزارش بيست و نهمين كنگره بين­المللي جغرافيا،

23-  تحليل مباني جغرافيايي قدرت ملّي ج.ا.ايران،

24- بررسي تطبيقي بازتابهاي سياستهاي گردشگري در قبل و بعد از انقلاب اسلامي­ـ مورد: بابلسر،

25-    تحليل کارکردي مرز بين المللي. مورد: مرز ايران و افغانستان،

26-    ساختار نظام قدرت منطقه اي در آفريقا،

27-   بررسي نسبت بين احساس محلي گرايي و ملي گرايي. مورد تبريز،

28-    ژئوپليتيک: يک بررسي فلسفي، فصلنامه ژئوپليتيک،

29-   تحول روابط ايران و عربستان و تأثير آن بر ژئوپليتيک خليج فارس،

30-    بازتاب فضايي تحول کارکردي مرزجلفا پس از فروپاشي شوروي،

31- بررسي سياستهاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير سه گانه جمهوري اسلامي ايران،

32-   قوميت وسازماندهي سياسي فضا. مورد شمالغرب ايران،

33-    تحليل ظرفيتهاي ژئوپليتيک سواحل جنوبشرق ايران در راستاي منافع ملي،

34- بررسي تطبيقي اهداف و عملکردهاي طرح پروانه گذر مرزي. مورد: مرز ايران و ترکمنستان،

35-   هيدروپليتيک هيرمند و تأثير آن بر روابط سياسي ايران و افغانستان،

36-   طراحي مدل سنجش قدرت ملي کشورها، فصلنامه ژئوپليتيک،

37-    تأثير خودگرداني کردهاي شمال عراق بر کشورهاي همسايه،

38-    ارزيابي معيارهاي مقبوليت حکومت ديني. مورد:

39-    نقش هويت قومي در همبستگي ملي. مورد: قوم بلوچ،

40-    دولت صفوي و هويت ايراني، 

41-تاثير جهاني شدن بر هويت ملي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر تهران). 

42-   بررسي رابطه بين دسترسي به فرصت رياست‌جمهوري و توسعه زادگاه.

43-   تاثيرات اقتصادي و اجتماعي بازگشايي مرزها، نمونه موردي: بخش باجگيران در مرز ايران و ترکمنستان. 

44-   الگوي نظري طراحي راهبرد دفاعي مبتني بر عوامل ژئوپليتيکي. 

45-    بررسي تطبيقي انجمنهاي محلي با شوراهاي اسلامي ( قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران). 

46-   علائق ژئوپليتيکي ايران در آسياي مرکزي و فرصتهاي پيش رو. 

47-    تبيين ژئوپليتيكي اثرگذاري انقلاب اسلامي بر سياسي شدن شيعيان، 

48-   تببين عوامل موثر در مكان­گزيني پايتخت­ها در ايران باستان، با اشاره به تاثيرات آن در تكوين هويت ملي؛ 

49-   نقش تفاوت­هاي مكاني در نگرش شهروندان نسبت به مشروعيت حكومت ديني؛ مطالعه موردي: تهران، 

50-    شاخص‌سازي مولفه‌هاي سياست و فضا در جغرافياي سياسي، 

51-    موانع و شيوه‌هاي بازدارنده تجديد حيات شيعه در جهان، 

52-    کارکرد گفتمان ژئوپليتيکي دشمن خيالي، 

53-    يک منطقه ژئوپليتيکي چگونه تحول مي‌يابد؟، 

54-    بررسيو تحليل نقش جمعيت در وزن ژئوپليتيکي ايران، 

55-   تبيين الگوي نظري طراحي سازوکار همگرايي با رويکرد جغرافيايي سياسي انسانگرا،

56-    نظريه ساختار ژئوپليتيکی در حال ظهور جهان، 

57-    بررسی حوزه های انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب اسلامی،

58-    بررسی مفهوم کشور در شاهنامه فردوسی،

59-   بررسی تطبیقی تاثیر نهادهای محلی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی، مطالعه موردی: خانه انصاف،

60-   بررسی چالشهای جغرافیای سیاسی در همگرایی منطقه ای، مطالعه موردی: سازمان همکاری اقتصادی اکو،

61-    جایگاه سرمایه اجتماعی در تصمیمات راهبردی،

62-    تاثیر جهانی شدن بر مرزها (بررسی و نقد آرای نفی مرز)، 

63-    تبیین نقاط استراتژیک در قلمرو جو،

64-   تبیین ژئوپلیتیکی روابط قدرت در منطقه شبه قاره هند،

65-    قابلیتهای فناوری اطلاعات در اجرای دموکراسی مستقیم،

66-     بازنمایی مفهوم ملت در فضای مجازی،

67- نقش فضاهای جغرافیایی در رقابت قدرتها، مطالعه موردی: آسیای مرکزی پس از جنگ سرد،

68-   تبیین الگوی فضایی و نقشه قلمروهای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران،

69-   تبیین نظری- فلسفی علل تداوم رقابتهای ژئوپلیتیک در روابط بین الملل پس از فروپاشی بلوک شرق،

70-     بررسی تحول مفهوم مرز در دوران معاصر،

71-    مفهوم سازی ژئوپلیتیک اینترنت و فضای مجازی،

72-    تحليل ژئوپليتيكي عوامل همگرايي و واگرايي در جهان اسلام،

73-   تبیین عوامل موثر بر شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیکی ایران،

74- تبیین الگوی فضایی و نقشه قلمروهای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران، 

75-  چالشهای همگرایی ژئوپلیتیکی در جهان اسلام، 

76-   مبانی حقوقی و مشروع کنشهای ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران، 

77- مدیریت سیاسی فضا در سیستمها متمرکز، مورد: ایران، 

78- سیاست دولت و مناسبات بین قومی، مورد: قوم بلوچ و سیستانی،

79- رویکردی جدید به اندازه گیری مساحت کشورها، مورد: ایران، 

80- تبیین فرایند برنامه ریزی علوم جغرافیایی در دانشگاههای ایران، 

81-   کانونهای مدیریت جریان خبر در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک رسانه ای، 

82- تبیین نقاط استراتژیک در قلمرو ماورائ جو، 

83- رویکردی جدید به تاریخ پیدایش و بنیانگذار جغرافیای سیاسی در جهان، 

ب: انگلِسی:

1-Family Planning in Iran,

2- Geopolitical Analysis of the Kashmir Crisis,

3-The Land and the People of Iran (1) 

4- The Land and the People of Iran (2) 

5- The Land and the People of Iran (3) 

6-Educational System in Iran,

7- Islamic Revolution’s Foundation.

8- Population Policies of the Islamic Republic of Iran,.

9-Perspective on the Caspian Sea Dilemma,

10-Dialogue Among Civilizations as a New Approach to the InternationalRelations,

11-Behavioral Analysis of Iran- Afghanistan Boundary,

12-The Causes of Poverty in the poor families of Iran,

13-A Comparative Study on the Tourism Policies in Pre & Post IslamicRevolution of Iran. Case Study: Babolsar in the coast of Caspian Sea.

14-Presentation a new Model to Measure National Power of the Countries.

 15- The Spatial effects of the reopening of the border. Case Study: Jolfa border between Iran and Azerbaijan / former USSR.

16-A New Definition of Geopolitics:

17-Natural Insecurity and Deterrence of Development. Case Study: Iran.

18- Political and Social Participation in Iran.

19-Evaluation of Healthy Cities Projects: A Case Study of 13th Aban Streetof Tehran.

20-Transformations Pattern in the Political Transition Period of the Revolutions, Case study: Islamic Revolution in Iran.

21-Study on the Relationship between Accessibility to political Position and Development of Birthplace; Case Study: Presidency in Iran

22- Theoretical and Functional Contradiction of Nationalism in the Middle East.

23-Emerging Perspective of the world geopolitical structure, 

 24- RePresenting Imaginary Enemy: A Geopolitical Discourse.

25- Globalization and the Role of Cities in Transnational Spaces, 

26- A Theoretical Model for Evolution of Geopolitical Region,

27-The Nagorno-Karabakh Conflict in the Context of Azerbaijan’s Relations with the US, 

28- Explanation of the Structural and Functional Charatetistics of Geographical Buffer Spaces, 

29- Geopolitics of buffer spaces: Charactristics of Iran’s buffer spaces, 

30-Tension and conflict theories between countries: Review, critique and presenting a theoretical model, 

7- مقالات ارائه شده در كنفرانسها و سمينارهاي علمي (داخلي و خارجي):

الف -–داخلی:

1-       راه­حل هاي مهاجرتهاي روستائي در ايران، سمينارمهاجرتهاي روستائي،

2-       ضرورت اتخاذ استراتژي نهادي كردن نظام اجرائي كشور،

3-       تنگة هرمز و الگوي فضائي حمل كالا و نفت در خليج فارس،

4-       تنگة هرمز و اقتصاد منطقه­اي خليج فارس،

5-       اهميت ژئواستراتژيك ايران در جنگهاي جهاني اول و دوم،

6-       ژئوپليتيك تنگة هرمز،

7-       ژئواستراتژي ايران در جنگ جهاني دوم،

8-       وضعيت ژئوپليتيكي منطقه خليج فارس،

9-       سياست قدرتهاي جهاني و ايجاد بحران در منطقة خليج فارس،

10-    لزوم بازنگري فرآيند آموزش جغرافيا در ايران،

11-    علل فقر خانواده­هاي تحت پوشش کميته امداد در ايران،

12-    ناامني طبيعي و بازدارندگي توسعه: موردايران،

13-    همگرائي و موانع فراوري آن در خليج فارس،

14-    لزوم تقسيم استان خراسان، همايش علمي بررسي راهبردهاي علمي و عملي تقسيم استان خراسان و نقش آن در توسعه،

15-    ژئوپليتيك ايران پس از جنگ سرد (فرصتها و چالشها) ،

16-    تفاوتها و تعارضها در حوزة ژئوپليتيك خزر،

17-    نقش استراتژيك ايران در جنگ جهاني دوم،

18-    رويكرد جديد سياست خارجي و تحوّل موقعيت ژئوپليتيكي ايران،

19-    رابطه متقابل امنيت و دفاع باآمايش سرزمين،

20-    الگوي نظام مشاركت بين المللي و تنش زدايي در روابط ملتها،

21-    ويژگيهاي ژئوپليتيك منطقه خزر،

22-   چالشهاي ژئوپليتيكي اقتصاد ايران در دهه هشتاد،

23-    چالشهاي ژئوپليتيكي گفتگوي تمدنها،

24-   نقش­آفريني ژئواستراتژيك محور قفقازـ آسياي مركزي در رقابتهاي جهاني،

25-    نقش دكتر محمدحسن گنجي در علم جغرافيا،

26-    چالشهاي وحدت در جهان اسلام،

27-   چالشهاي ژئوپليتيك و استقرار رژيم حقوقي خزر،

28-    ژئوپليتيك علم يا گفتمان: يك ترديد فلسفي،

29-   ساختار نظام قدرت در آفريقا و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران،

30-    الگوي نظام سياسي و توسعه با تأکيد بر ايران،

31-   بسترهاي ژئوپليتيکي نقش آفريني ايران در آسياي مرکزي،

32-   بررسي فرصتها و چالشهاي ژئوپليتيکي در همگراييکشورهاي اسلامي،

33-   آسيب شناسي نظام سياسي ايران؛

34-   بررسي تعميم پذيري نظريه حکومت ابن خلدون در جوامع مدرن و دموکراتيک.

35-   بررسي تحول مفهوم مرز در عصر جهاني شدن.

36-   رويکردي نو بر همبستگي ملي.

37-    مباني ژئوپليتيكي نقش‌آفريني ايران در خليج‌فارس.

38-    همگرايي ژئوپليتيكي و امنيت انساني در غرب آسيا.

39-   تبيين نظري تاثير ژئوپليتيک بر مديريت تنوع فرهنگي در ايران با رويکرد امنيت پايدار، همايش علمي قوميت، همگرايي ملي ايران و امنيت پايدار، اروميه،

40-   سياست دولت و مناسبتهاي بين قومي، مورد:

41-    ضرورت ايجاد معاونت جغرافيايي در ساختار مديريت شهري، همايش برنامه‌ريزي و مديريت شهري، مشهد:

42-    ابعاد ژئوپليتيک امنيت کوير در شرق ايران، همايش ملي کوير، فرصت‌ها و تهديدات و تاثير بر امنيت پايدار، 

43-   نقش فضاهاي جغرافيايي در رقابت قدرت‌هاي جهاني، مورد: آسياي مرکزي، 

44-    بررسي الگوي ساختاري– فضايي ناجا از ديدگاه جغرافيا،

45-    توانمندی های گردشگری دریایی در جزیره قشم،

46-    نهادسازی اقتصادی فراگیر و امنیت پایدار در منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس،

47-   تبیین فلسفی ساختارسازی حکومتها از منظر جغرافیای سیاسی (با تاکید بر ایران)،

48-   مدیریت سیاسی فضا، عرصه ای برای کاربرد جغرافیای سیاسی،

49-   نقش بازدارندگی قدرتهای فرامنطقه ای و جهانی در توسعه روابط ایران با آسیای مرکزی، 

50-   تاثیر استفاده از سایتهای اینترنت بر هویت محلی، مورد: دانشجویان بومی دانشگاه اصفهان، 

51-    چالشهای جدید همگرایی در جهان اسلام،

52-    تبیین جغرافیایی حقوق ذاتی ایران در خلیج فارس، 

 ب: خارجی

1-Educational System in Iran,

2-Islamic Revolutions Foundations,

3-The necessity of Civilizational Dialogue for Global Peace and Security,

4-Indo- Iran Cultural Relations before the Islamic Period,

5-Family Planning in Iran,

6- “Political and Social Participation in Iran”,

7- “Natural Insecurity and Deterrence of Development- Case Study: Iran”,

8- “Behavioral Analysis of Iran, Afghanistan Boundary”,

9- “Cultural Heritage Potential of Turkmenistan in Forming NationalIdentity”,

10- “InternationalParticipation Pattern and Détente among Notions andStates”,

11-“ Dialogue among Civilizations as a new approach for InternationalRelations”,

12- “A Comparative Study on the Tourism Policies in Pre and Post Islamic Revolution in Iran”,

13- “A New Definition of Geopolitics”,

14-A Comparative Study on the Aims and output of Boundary Passpermission:

15-The Position of the Religious Institutions in the State of the IslamicRepublic of Iran, 

16-Modernism and Flexibility of Religious Laws: The Case of women’s rights in Iran,

17-The World of Islam and the West,

18-The Impact of Kurdish Self-Gov…,

19-Social Participation and Local Urban Development,

20-The New Challenges in Front of Spreading and Influence of Political Shiite in the Middle East.

21- Evolution of Ancient Nationalism in the Light of Religious Ideological Revolution: the Case of Iran,

 

 

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه