استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

 

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

- سال 1341 دریافت دیپلم

- لیسانس تاریخ و ادبیات فرانسه

- کارشناسی ارشد و دکتری جامعه شناسی و تاریخ روابط خارجی ایران

- سال 1378  اخذ درجه استاد تمامی

- انتشار چهارده جلد کتاب که غالباً کتاب درسی است:

1- تاریخ روابط بین الملل (ترجمه)

2- تاریخ اندیشه سیاسی در غرب(دو جلد)

3- ترورهای سیاسی در تاریخ معاصر(دو جلد)

4- تاریخ یونان و روم

5- تاریخ اروپای قرن وسطی

6- اروپا در دوران جدید

7- تاریخ سیاسی- اقتادی عراق

8- خلیج فارس و مساله نفت(ترجمه)

9- کروندارژی مسیحیت و قرون وسطی(ترجمه)

10- سیر  تحولات فرهنگی در اروپا

11- تاریخ فرانسه از گل ها تا ژنرال دوگل (ترجمه)

 - حدود 30 مقاله در مجلات علمی- پژوهشی و علمی – ترویجی :

1- فهم روشنفکران مشروطه از مدرنیته

2- دولت مطلقه مدرن و هویت ملی

3- سیر قاچاق در تاریخ

4- مبانی نظری مشروطه

5- فقدان استراتژی و ناکامی دکتر مصدق

6- نقش سلجوقیان در جنگ های صلیبی

 

 

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه