نوشته شده توسط بررسی سردبیر و مدیر مسئول دسته: Latest
نمایش از 06 خرداد 1394 بازدید: 8393
پرینت

اعضای تحریریه (به ترتیب الفبا)

 

1- دکتر علی بیگدلی : استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

- سال 1341 دریافت دیپلم

- لیسانس تاریخ و ادبیات فرانسه

- کارشناسی ارشد و دکتری جامعه شناسی و تاریخ روابط خارجی ایران

- سال 1378  اخذ درجه استاد تمامی

- انتشار چهارده جلد کتاب که غالباً کتاب درسی است:

1- تاریخ روابط بین الملل (ترجمه)

2- تاریخ اندیشه سیاسی در غرب(دو جلد)

3- ترورهای سیاسی در تاریخ معاصر(دو جلد)

4- تاریخ یونان و روم

5- تاریخ اروپای قرن وسطی

6- اروپا در دوران جدید

7- تاریخ سیاسی- اقتادی عراق

8- خلیج فارس و مساله نفت(ترجمه)

9- کروندارژی مسیحیت و قرون وسطی(ترجمه)

10- سیر  تحولات فرهنگی در اروپا

11- تاریخ فرانسه از گل ها تا ژنرال دوگل (ترجمه)

 - حدود 30 مقاله در مجلات علمی- پژوهشی و علمی – ترویجی :

1- فهم روشنفکران مشروطه از مدرنیته

2- دولت مطلقه مدرن و هویت ملی

3- سیر قاچاق در تاریخ

4- مبانی نظری مشروطه

5- فقدان استراتژی و ناکامی دکتر مصدق

6- نقش سلجوقیان در جنگ های صلیبی

 

2- دکتر محمدرضا حافظ نیا : استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

1- مدارك تحصيلي :

1- ليسانس (كارشناسي) جغرافياي طبيعي از دانشگاه تربيت معلم تهران ـ سال 1356

2- فوق ليسانس (كارشناسي ارشد) جغرافياي انساني از دانشگاه تربيت مدرس تهران ـ سال 1366

3- دكتري (Ph.D) جغرافياي سياسياز دانشگاه تربيت مدرس تهران ـ سال 1369

 2- مدارج شغلي :

1- دبير در دبيرستان از سال 1358               2- مربي دانشگاه از سال 1367

3- استاديار دانشگاه از سال 1370               4- دانشيار دانشگاه از سال 1378

5- استاد تمام دانشگاه از سال 1382

3- سردبيري و عضويت در تحريرية فصلنامه­هاي علمي- پژوهشي :

1-         سردبير و عضو هيأت تحريرية فصلنامة بين المللي ژئوپليتيك (انجمن ژئوپليتيك ايران)

2-         سردبير و عضو هيات تحريريه فصلنامه برنامه­ريزي و آمايش فضا(دانشگاه تربيت مدرس)

3-        عضو هيأت تحريرية فصلنامة مطالعات ملّي (موسسه مطالعات ملّي)

4-         عضو هيأت تحريرية فصلنامة پژوهشهاي جغرافياي انساني (دانشگاه تهران)

5-         عضو هيأت تحريرية فصلنامة تحقيقات جغرافيائي (مشهد/ اصفهان)

6-         عضو هيأت تحريرية فصلنامة علوم انساني (دانشگاه اصفهان)

7-         عضو هيأت تحريرية فصلنامة مطالعات جغرافيائي (دانشگاه تربيت معلم سبزوار)

8-         عضو هيات تحريريه فصلنامه بين الملليJournal of Applied Sciences     

9-         عضو هيات تحريريه فصلنامه بين المللي Research Journal of Social Sciences

10-      عضو هيات تحريريه فصلنامه Geopolitica (انجمن ژئوپليتيک روماني)

11-      عضو هيات تحريريه فصلنامه The International Journal of Humanities

12-      عضو هیات تحریریه پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی (پژوهشگاه تحقیقات و مطالعات ناجا)

  4- کتابهاي منتشر شده:

1- اوضاع كلي جهان اسلام­،

2- خليج فارس و نقش استراتژيك تنگة هرمز، 

3-An Introduction to the Research Methodology in Humanities,

4-The Theory of Asian unity,

5-مقدمه­اي بر روش تحقيق در علوم انساني­،

6-مباني مطالعات سياسي و اجتماعي 

7-وضعيت ژئوپليتيك پنجاب،

8-انديشه­هاي ژئوپليتيك در قرن بيستم،

9-جغرافياي سياسي ايران،

10-افقهاي جديد در جغرافياي سياسي­،

11-اصول و مفاهيم ژئوپليتيك،

12-قدرت و منافع ملي،

13-سياست و فضا

14- جغرافياي سياسي، 

15- جغرافيای سياسی فضای مجازی، 

16-فناوری اطلاعات و دموکراسی مستقیم،

17-خاطرات محمدرضا حافظ نیا، 

18-بررسی بازتابهای انسداد اجتمالی تنگه هرمز

19-خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز( ویراست دوم)، 

20-مطالعات منطقه ای خلیج فارس،

21-مرزها و جهانی شدن، 

5- تحقيقات انجام شده :

1-علل فقر خانواده­هاي تحت پوشش کميته امداد در ايران (ده جلد) در سال 72-1370

2-جايگاه فارغ­التحصيلان جغرافيا در نظام استخدامي ايران     " " 1371

3-وضعيت تجارت خارجي ايران بين سالهاي 1365-1355     " " 1367

4-ابن خلدون و نظريه جبر جغرافيايي                                                               " " 1368

5-تفاوتهاي مكاني آموزش و پرورش در شهر تهران            " " 1368

6-تحولات اكولوژيكي در بخش مركزي شهر تهران                " " 1367

7-موقعيت ژئوپليتيكي پنجاب در پاكستان                                 " " 1375

8-تحليل مباني جغرافيائي قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران      " " 1379

9-تأثير خودگرداني کردهاي شمال عراق بر کشورهاي همسايه       " " 1385

10-    تاریخ جغرافیای سیاسی                                                          " " 1392    

 6- مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمي (داخلي و خارجي)

الف- فارسی:

1-    تفاوتهاي مكاني آموزش و پرورش در شهر تهران،

2-     بررسي تحولات اكولوژيكي و زندگي در بخش مركزي شهر تهران،

3-       مؤسسة جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران،

4-       تنگةهرمز و حقوق بين­الملل درياها،

5-       نگاهي اجمالي به وضعيت جغرافيائي پاكستان،

6-       موقعيت اجتماعي و اقتصادي پنجاب در پاكستان،

7-       اجتماع تبليغي در رايوند،

8-       آراء ابن­خلدون در زمينة آثار عوامل جغرافيائي بر انسان،

9-       قدرت و بسط فرهنگي در شبه قارة هند،

10-   روابط فرهنگي ايران و هند، قبل ازاسلام،

11-    الگوي مناسب نظام بين­الملل،

12-    تفاوتها و تعارضها در حوزة ژئوپليتيك خزر،

13-    تعريفي نو از ژئوپليتيك،

14-   راهبرد توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران از طريق توسعه نهادهاي محلي،

15-    گزارش همايش علمي روابط فرهنگي­ـ تمدني ايران و آفريقا،

16-    آب و تنشهاي اجتماعي و سياسي­ـ مطالعه موردي: گناباد،

17-    تحليل ژئوپليتيك قفقاز، بستري براي تدوين راهبرد سياست خارجي،

18-    الگوي حاكم بر فرايندپيوستگي و گسستگي سرزميني در ايران،

19-    قابليتهاي ميراث فرهنگي تركمنستان در شكل دهي به هويت ملّي،

20-    رفتار سياسي قوم تركمن،

21-   نقش آفريني ژئو استراتژيك محور قفقازـ آسياي مركزي در رقابتهاي جهاني،

22-   گزارش بيست و نهمين كنگره بين­المللي جغرافيا،

23-  تحليل مباني جغرافيايي قدرت ملّي ج.ا.ايران،

24- بررسي تطبيقي بازتابهاي سياستهاي گردشگري در قبل و بعد از انقلاب اسلامي­ـ مورد: بابلسر،

25-    تحليل کارکردي مرز بين المللي. مورد: مرز ايران و افغانستان،

26-    ساختار نظام قدرت منطقه اي در آفريقا،

27-   بررسي نسبت بين احساس محلي گرايي و ملي گرايي. مورد تبريز،

28-    ژئوپليتيک: يک بررسي فلسفي، فصلنامه ژئوپليتيک،

29-   تحول روابط ايران و عربستان و تأثير آن بر ژئوپليتيک خليج فارس،

30-    بازتاب فضايي تحول کارکردي مرزجلفا پس از فروپاشي شوروي،

31- بررسي سياستهاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير سه گانه جمهوري اسلامي ايران،

32-   قوميت وسازماندهي سياسي فضا. مورد شمالغرب ايران،

33-    تحليل ظرفيتهاي ژئوپليتيک سواحل جنوبشرق ايران در راستاي منافع ملي،

34- بررسي تطبيقي اهداف و عملکردهاي طرح پروانه گذر مرزي. مورد: مرز ايران و ترکمنستان،

35-   هيدروپليتيک هيرمند و تأثير آن بر روابط سياسي ايران و افغانستان،

36-   طراحي مدل سنجش قدرت ملي کشورها، فصلنامه ژئوپليتيک،

37-    تأثير خودگرداني کردهاي شمال عراق بر کشورهاي همسايه،

38-    ارزيابي معيارهاي مقبوليت حکومت ديني. مورد:

39-    نقش هويت قومي در همبستگي ملي. مورد: قوم بلوچ،

40-    دولت صفوي و هويت ايراني، 

41-تاثير جهاني شدن بر هويت ملي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر تهران). 

42-   بررسي رابطه بين دسترسي به فرصت رياست‌جمهوري و توسعه زادگاه.

43-   تاثيرات اقتصادي و اجتماعي بازگشايي مرزها، نمونه موردي: بخش باجگيران در مرز ايران و ترکمنستان. 

44-   الگوي نظري طراحي راهبرد دفاعي مبتني بر عوامل ژئوپليتيکي. 

45-    بررسي تطبيقي انجمنهاي محلي با شوراهاي اسلامي ( قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران). 

46-   علائق ژئوپليتيکي ايران در آسياي مرکزي و فرصتهاي پيش رو. 

47-    تبيين ژئوپليتيكي اثرگذاري انقلاب اسلامي بر سياسي شدن شيعيان، 

48-   تببين عوامل موثر در مكان­گزيني پايتخت­ها در ايران باستان، با اشاره به تاثيرات آن در تكوين هويت ملي؛ 

49-   نقش تفاوت­هاي مكاني در نگرش شهروندان نسبت به مشروعيت حكومت ديني؛ مطالعه موردي: تهران، 

50-    شاخص‌سازي مولفه‌هاي سياست و فضا در جغرافياي سياسي، 

51-    موانع و شيوه‌هاي بازدارنده تجديد حيات شيعه در جهان، 

52-    کارکرد گفتمان ژئوپليتيکي دشمن خيالي، 

53-    يک منطقه ژئوپليتيکي چگونه تحول مي‌يابد؟، 

54-    بررسيو تحليل نقش جمعيت در وزن ژئوپليتيکي ايران، 

55-   تبيين الگوي نظري طراحي سازوکار همگرايي با رويکرد جغرافيايي سياسي انسانگرا،

56-    نظريه ساختار ژئوپليتيکی در حال ظهور جهان، 

57-    بررسی حوزه های انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب اسلامی،

58-    بررسی مفهوم کشور در شاهنامه فردوسی،

59-   بررسی تطبیقی تاثیر نهادهای محلی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی، مطالعه موردی: خانه انصاف،

60-   بررسی چالشهای جغرافیای سیاسی در همگرایی منطقه ای، مطالعه موردی: سازمان همکاری اقتصادی اکو،

61-    جایگاه سرمایه اجتماعی در تصمیمات راهبردی،

62-    تاثیر جهانی شدن بر مرزها (بررسی و نقد آرای نفی مرز)، 

63-    تبیین نقاط استراتژیک در قلمرو جو،

64-   تبیین ژئوپلیتیکی روابط قدرت در منطقه شبه قاره هند،

65-    قابلیتهای فناوری اطلاعات در اجرای دموکراسی مستقیم،

66-     بازنمایی مفهوم ملت در فضای مجازی،

67- نقش فضاهای جغرافیایی در رقابت قدرتها، مطالعه موردی: آسیای مرکزی پس از جنگ سرد،

68-   تبیین الگوی فضایی و نقشه قلمروهای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران،

69-   تبیین نظری- فلسفی علل تداوم رقابتهای ژئوپلیتیک در روابط بین الملل پس از فروپاشی بلوک شرق،

70-     بررسی تحول مفهوم مرز در دوران معاصر،

71-    مفهوم سازی ژئوپلیتیک اینترنت و فضای مجازی،

72-    تحليل ژئوپليتيكي عوامل همگرايي و واگرايي در جهان اسلام،

73-   تبیین عوامل موثر بر شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیکی ایران،

74- تبیین الگوی فضایی و نقشه قلمروهای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران، 

75-  چالشهای همگرایی ژئوپلیتیکی در جهان اسلام، 

76-   مبانی حقوقی و مشروع کنشهای ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران، 

77- مدیریت سیاسی فضا در سیستمها متمرکز، مورد: ایران، 

78- سیاست دولت و مناسبات بین قومی، مورد: قوم بلوچ و سیستانی،

79- رویکردی جدید به اندازه گیری مساحت کشورها، مورد: ایران، 

80- تبیین فرایند برنامه ریزی علوم جغرافیایی در دانشگاههای ایران، 

81-   کانونهای مدیریت جریان خبر در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک رسانه ای، 

82- تبیین نقاط استراتژیک در قلمرو ماورائ جو، 

83- رویکردی جدید به تاریخ پیدایش و بنیانگذار جغرافیای سیاسی در جهان، 

ب: انگلِسی:

1-Family Planning in Iran,

2- Geopolitical Analysis of the Kashmir Crisis,

3-The Land and the People of Iran (1) 

4- The Land and the People of Iran (2) 

5- The Land and the People of Iran (3) 

6-Educational System in Iran,

7- Islamic Revolution’s Foundation.

8- Population Policies of the Islamic Republic of Iran,.

9-Perspective on the Caspian Sea Dilemma,

10-Dialogue Among Civilizations as a New Approach to the InternationalRelations,

11-Behavioral Analysis of Iran- Afghanistan Boundary,

12-The Causes of Poverty in the poor families of Iran,

13-A Comparative Study on the Tourism Policies in Pre & Post IslamicRevolution of Iran. Case Study: Babolsar in the coast of Caspian Sea.

14-Presentation a new Model to Measure National Power of the Countries.

 15- The Spatial effects of the reopening of the border. Case Study: Jolfa border between Iran and Azerbaijan / former USSR.

16-A New Definition of Geopolitics:

17-Natural Insecurity and Deterrence of Development. Case Study: Iran.

18- Political and Social Participation in Iran.

19-Evaluation of Healthy Cities Projects: A Case Study of 13th Aban Streetof Tehran.

20-Transformations Pattern in the Political Transition Period of the Revolutions, Case study: Islamic Revolution in Iran.

21-Study on the Relationship between Accessibility to political Position and Development of Birthplace; Case Study: Presidency in Iran

22- Theoretical and Functional Contradiction of Nationalism in the Middle East.

23-Emerging Perspective of the world geopolitical structure, 

 24- RePresenting Imaginary Enemy: A Geopolitical Discourse.

25- Globalization and the Role of Cities in Transnational Spaces, 

26- A Theoretical Model for Evolution of Geopolitical Region,

27-The Nagorno-Karabakh Conflict in the Context of Azerbaijan’s Relations with the US, 

28- Explanation of the Structural and Functional Charatetistics of Geographical Buffer Spaces, 

29- Geopolitics of buffer spaces: Charactristics of Iran’s buffer spaces, 

30-Tension and conflict theories between countries: Review, critique and presenting a theoretical model, 

7- مقالات ارائه شده در كنفرانسها و سمينارهاي علمي (داخلي و خارجي):

الف -–داخلی:

1-       راه­حل هاي مهاجرتهاي روستائي در ايران، سمينارمهاجرتهاي روستائي،

2-       ضرورت اتخاذ استراتژي نهادي كردن نظام اجرائي كشور،

3-       تنگة هرمز و الگوي فضائي حمل كالا و نفت در خليج فارس،

4-       تنگة هرمز و اقتصاد منطقه­اي خليج فارس،

5-       اهميت ژئواستراتژيك ايران در جنگهاي جهاني اول و دوم،

6-       ژئوپليتيك تنگة هرمز،

7-       ژئواستراتژي ايران در جنگ جهاني دوم،

8-       وضعيت ژئوپليتيكي منطقه خليج فارس،

9-       سياست قدرتهاي جهاني و ايجاد بحران در منطقة خليج فارس،

10-    لزوم بازنگري فرآيند آموزش جغرافيا در ايران،

11-    علل فقر خانواده­هاي تحت پوشش کميته امداد در ايران،

12-    ناامني طبيعي و بازدارندگي توسعه: موردايران،

13-    همگرائي و موانع فراوري آن در خليج فارس،

14-    لزوم تقسيم استان خراسان، همايش علمي بررسي راهبردهاي علمي و عملي تقسيم استان خراسان و نقش آن در توسعه،

15-    ژئوپليتيك ايران پس از جنگ سرد (فرصتها و چالشها) ،

16-    تفاوتها و تعارضها در حوزة ژئوپليتيك خزر،

17-    نقش استراتژيك ايران در جنگ جهاني دوم،

18-    رويكرد جديد سياست خارجي و تحوّل موقعيت ژئوپليتيكي ايران،

19-    رابطه متقابل امنيت و دفاع باآمايش سرزمين،

20-    الگوي نظام مشاركت بين المللي و تنش زدايي در روابط ملتها،

21-    ويژگيهاي ژئوپليتيك منطقه خزر،

22-   چالشهاي ژئوپليتيكي اقتصاد ايران در دهه هشتاد،

23-    چالشهاي ژئوپليتيكي گفتگوي تمدنها،

24-   نقش­آفريني ژئواستراتژيك محور قفقازـ آسياي مركزي در رقابتهاي جهاني،

25-    نقش دكتر محمدحسن گنجي در علم جغرافيا،

26-    چالشهاي وحدت در جهان اسلام،

27-   چالشهاي ژئوپليتيك و استقرار رژيم حقوقي خزر،

28-    ژئوپليتيك علم يا گفتمان: يك ترديد فلسفي،

29-   ساختار نظام قدرت در آفريقا و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران،

30-    الگوي نظام سياسي و توسعه با تأکيد بر ايران،

31-   بسترهاي ژئوپليتيکي نقش آفريني ايران در آسياي مرکزي،

32-   بررسي فرصتها و چالشهاي ژئوپليتيکي در همگراييکشورهاي اسلامي،

33-   آسيب شناسي نظام سياسي ايران؛

34-   بررسي تعميم پذيري نظريه حکومت ابن خلدون در جوامع مدرن و دموکراتيک.

35-   بررسي تحول مفهوم مرز در عصر جهاني شدن.

36-   رويکردي نو بر همبستگي ملي.

37-    مباني ژئوپليتيكي نقش‌آفريني ايران در خليج‌فارس.

38-    همگرايي ژئوپليتيكي و امنيت انساني در غرب آسيا.

39-   تبيين نظري تاثير ژئوپليتيک بر مديريت تنوع فرهنگي در ايران با رويکرد امنيت پايدار، همايش علمي قوميت، همگرايي ملي ايران و امنيت پايدار، اروميه،

40-   سياست دولت و مناسبتهاي بين قومي، مورد:

41-    ضرورت ايجاد معاونت جغرافيايي در ساختار مديريت شهري، همايش برنامه‌ريزي و مديريت شهري، مشهد:

42-    ابعاد ژئوپليتيک امنيت کوير در شرق ايران، همايش ملي کوير، فرصت‌ها و تهديدات و تاثير بر امنيت پايدار، 

43-   نقش فضاهاي جغرافيايي در رقابت قدرت‌هاي جهاني، مورد: آسياي مرکزي، 

44-    بررسي الگوي ساختاري– فضايي ناجا از ديدگاه جغرافيا،

45-    توانمندی های گردشگری دریایی در جزیره قشم،

46-    نهادسازی اقتصادی فراگیر و امنیت پایدار در منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس،

47-   تبیین فلسفی ساختارسازی حکومتها از منظر جغرافیای سیاسی (با تاکید بر ایران)،

48-   مدیریت سیاسی فضا، عرصه ای برای کاربرد جغرافیای سیاسی،

49-   نقش بازدارندگی قدرتهای فرامنطقه ای و جهانی در توسعه روابط ایران با آسیای مرکزی، 

50-   تاثیر استفاده از سایتهای اینترنت بر هویت محلی، مورد: دانشجویان بومی دانشگاه اصفهان، 

51-    چالشهای جدید همگرایی در جهان اسلام،

52-    تبیین جغرافیایی حقوق ذاتی ایران در خلیج فارس، 

 ب: خارجی

1-Educational System in Iran,

2-Islamic Revolutions Foundations,

3-The necessity of Civilizational Dialogue for Global Peace and Security,

4-Indo- Iran Cultural Relations before the Islamic Period,

5-Family Planning in Iran,

6- “Political and Social Participation in Iran”,

7- “Natural Insecurity and Deterrence of Development- Case Study: Iran”,

8- “Behavioral Analysis of Iran, Afghanistan Boundary”,

9- “Cultural Heritage Potential of Turkmenistan in Forming NationalIdentity”,

10- “InternationalParticipation Pattern and Détente among Notions andStates”,

11-“ Dialogue among Civilizations as a new approach for InternationalRelations”,

12- “A Comparative Study on the Tourism Policies in Pre and Post Islamic Revolution in Iran”,

13- “A New Definition of Geopolitics”,

14-A Comparative Study on the Aims and output of Boundary Passpermission:

15-The Position of the Religious Institutions in the State of the IslamicRepublic of Iran, 

16-Modernism and Flexibility of Religious Laws: The Case of women’s rights in Iran,

17-The World of Islam and the West,

18-The Impact of Kurdish Self-Gov…,

19-Social Participation and Local Urban Development,

20-The New Challenges in Front of Spreading and Influence of Political Shiite in the Middle East.

21- Evolution of Ancient Nationalism in the Light of Religious Ideological Revolution: the Case of Iran,

 

 

3- دکتر محمدباقر خرمشاد : دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

ديپلم متوسطه : رياضي ـ فيزيك ،

.كارشناسي ارشد :معارف اسلامي وعلوم سياسي از دانشگاه امام صادق(ع)،

.كارشناسي ارشد(دوم) : علوم‌سياسي با گرايش سياست تطبيقي از انيستيتو مطالعات سياسي دانشگاه ليون 2 كشور فرانسه ، 

.دكتري : علوم سياسي با گرايش جامعه‌شناسي سياسي از دانشگاه لومير (ليون 2 ) ، كشور فرانسه

  .رتبه دكتري : بالاترين درجه دكتري در فرانسه يعني :

.عضو هیأت علمي : دانشگاه علامه طباطبايي ـ  دانشكده حقوق و علوم سياسي ـ  از سال 1376

.معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي  دانشكده حقوق وعلوم‌سياسي‌دانشگاه علامه  طباطبايي ـ از سال 1379 تا 1382

.معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مهر سال 1384 (ادامه دارد)

دانشیار : پايه 14

.زبانهاي خارجي : مسلط بر زبانهاي فرانسه، انگليسي، عربي، تركمني، تركي استامبولي، آذري و فارسي

 

.مقالات

.الف ـ مقالات فارسي :

1 ) «نقش خواص از ديدگاه جامعه‌شناسي پارتو ( 1923 ـ 1848 )»، فصلنامه علمي ـ تخصصي«مصباح» شماره 23 ، پاييز 1376 ، ص 184 ـ 173 .

2 )«انديشه ديني، انقلاب اسلامي و جامعه مدني»، فصلنامه علمي ـ پژوهشي «دانشگاه اسلامي»، سال دوم، شماره پنجم، تابستان 1377 ، ص 54 ـ 45 .

3 )«شوراها و تحقق توسعه سياسي در كشور»، فصلنامه مطالعات راهبردي ، شماره اول، پاييز 1377 ، ص 254 ـ 246 .

4 )«فوكو و انقلاب اسلامي ايران»: «معنويت‌گرايي در سياست»، فصلنامه علمي ـ پژوهشي «متين» شماره اول ، سال اول ، زمستان 77 ، ص 224 ـ 209

5 )«توكويل و انقلاب»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي ، 138 ـ 137، سال سيزدهم، شماره پنجم و ششم، بهمن و اسفند 1377، ص 85 ـ 82 .

3 ) «زن و توسعه سياسي»، مجله سروش، شماره‌هاي 911 ـ 910 ـ 909 ، 2 ـ 9 ـ 16 آبان 1377، ص 15 ـ 10 ، 15 ـ 10 و 17 ـ 12 .

7 )«نظام سياسي فرانسه و انقلاب اسلامي ايران»، فصلنامه‌«نامه پژوهش»، سال سوم، شماره 10 و 11 ، زمستان 1377، ص 214 ـ 195  .

8 )«امام خميني و احياء انديشه ديني در مبارزات سياسي ـاجتماعي»، مجموعه مقالات دومين كنگره بين‌المللي امام خميني و احياء تفكر ديني (13 ـ 11 خرداد 1377 )، تابستان 1378، ص 52 ـ135

9)«انقلاب اسلامي ايران در رهيافت فرهنگي انديشمندان فرانسوي»، مجموعه مقالات كنگره بين‌المللي تبيين انديشه امام خميني .

10)«روشنفكران فرانسه و انقلاب اسلامي ايران»، مجله پژوهش حقوق و سيـاست ( مجله علمي ـتخصصي دانشكده حقوق و علوم‌سياسي دانشگاه علامه طباطبائي)، سال اول، شماره اول، پاييز ـزمستان 1378،      334 ـ315 .

11)«آسيب‌شناسي انقلاب : نگاهي درونگرايانه به چالشهاي يك انقلاب»، فصلنامة علمي ـپژوهشي انديشة انقلاب اسلامي، شمارة صفر، زمستان 1380، ص 54 ـ31

12) «انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن در رويكردي نظری»، فصلنامة علمي ـ پژوهشي انديشة انقلاب اسلامي، سال اول، شمارة اول، بهار 1380، ص 80 ـ 57

13) «روشنفکران و صلح جهاني : خبرگزاريها و نقش روشنفكري آنان براي صلح ، در «... و باید صلح» مجموعة مقالات همايش بين‌المللي خبرگزاريها ائتلاف براي صلح ، تهران مؤسسه انتشارات روزنامة ایران، 1383، ص 285 ـ 255

14 )«نامة روشنفكران آمريكايي در يك نگاه»، مجموعة مقالات همايش جنگ عادلانه.

15) «اسلام‌گرايي و اسلام‌گرايان در ايران : از انقلاب اسلامي تا به امروز، مجموعة مقالات همايش بين‌المللي اسلام سياسي»  در آغاز قرن بيست و يكم .

16 )«‌جنگ آمريكا بر ضد‌تروريسم‌» : «گمانهاي نظري»‌، فصلنامة مطالعات راهبردي، سال پنجم، شمارة سوم و چهارم، پاييز و زمستان 1381 ، ص 790 ـ 784

17) ‌«سير روشنفكري در ايران»‌، فصلنامه تخصصي علوم‌سياسي، سال ششم، شماره بيست و يكم، بهار 1382، ص 338 ـ 331

18 ) ‌«فساد سياسي در ايران معاصر»، فصلنامة مطالعات راهبردي، سال ششم، شمارة اول، بهار 1382، ص 244 ـ 234

19) ‌«روشنفكري و روشنفكري ديني ايران در سه حركت‌»، فصلنامه سياسي ـ اجتماعي رهيافت‌هاي سياسي و بين‌المللي، شمارة چهار، بهار و تابستان 1382، ص 156 ـ 112

20 ) «‌ضرورت راهبردي توسعه سياسي در جمهوري اسلامي ايران»‌، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال ششم، شماره سوم، پائيز 1382، ص 101 ـ 89 .

21) ‌«جامعه‌شناسي سياسي امام علي»‌، ايران، 26 آبان 1382، ص 8 ، 27 آبان 1382، ص 8 .

22) ‌‌‌«مردم‌سالاري ديني: دموكراسي  صالحان‌» ، مجموعة مقالات همايش بين‌المللي مردم‌سالاري ديني، ديماه 1382، دانشگاه علامه طباطبايي

23) ‌«مردم‌سالاري ديني، تناقض يا تعامل»‌، خردنامه(همشهري)، 24 دي  1382، ص 11 ـ 10

24) «‌اصلاح و اصلاح‌طلبي در ايران : تبارشناسي»‌، ‌خردنامه (همشهري) ، 27  اسفند 1382، ص 11 ـ9

25 ) ‌«رفتار‌شنـاسي آمريكـا در قبـال انقــلاب اسلامي ايران»‌، راهبرد، 31، بهار 1382، ص 343 ـ313

26 ) «‌بازتاب انقلاب اسلامي ايران بر نظام بين‌الملل»‌، مجموعة مقالات همايش بين‌المللي انقلاب اسلامي ايران و چشم‌انداز آينده.

27 ) «آسیب شناسی اصلاحات 76 در ایران»‌، خردنامه (همشهری)، 21مرداد 1383، ص5 ـ4

28 ) «آسیب شناسی اصلاحات 76 در ایران»‌، خردنامه (همشهری)، 4 شهریور 1383،   ص 9 ـ 8

29)«نهادهای انقلاب اسلامی: تشیع عامل اصلی انقلاب اسلامی»، خردنامه (همشهری)، 21 بهمن 1383، ص 9 ـ 8

30)«بازتاب انقلاب اسلامی ایران در نظریه‌های انقلاب: تولد و شکل‌گیری نسل چهارم تئوری‌های انقلاب»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دورة‌پنجم، شمارة 3، پاییز 1383،  ص 123 ـ 86

31) جنبش دانشجویی در ایران: تأملی نظری، خردنامه (همشهری)، 17 آذر 1384، ص 7 ـ 6

32) به سوی موج چهارم؟ ، خردنامه (همشهری)، 17 آذر 1384، ص 13 ـ 12

33) جنبش دانشجویی در ایران: به سوی موج چهارم؟، در «تاریخ جنبش دانشجویی ایران: دفتر تحکیم وحدت (80 ـ1358)»، تهران، انتشارات نجم‌الهدی، 1385، ص 41 ـ 6

.ب ) مقالات لاتين :

1. " Le fondamentalisme laic ; Le Message de l' lslam ; N. 130 ; septembre 1995 ; p . 5 ـ6

2 . Le reflet de la revolution algerienne dans les mouvements de liberation et revolutionnaires contemporains : le cas de la revolution islamique en Iran ".

3 .  Democratie Religieuse: Democratie des Justes, Le Debat, N.1, ete 2004, PP. 98ـ 142.

4 .  Foucault et la Revolution islamique d’iran: la spiritualite dans la politique, la Message de l’islam, printemps 2005. PP.60ـ73.

.ج ـ كتاب و كتابچه :

 1)«اجراي مقطعي شوراهاي محلي» پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1377، 48 ص .

2 )«فساد سياسي ؛ تهديد خفته»، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1381، 14 ص .

3) اندیشمندان علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی ایران،تهران، انتشارات باز «مركز بازشناسي اسلام و ايران»، 1384 ، 150 ص.

 .هـ  ـ  مقالات ارائه شده در كنفرانسها :

1)«روشنفكر و روشنفكران مسلمان در ايران»، همايش روشنفكران و دانشگاه اسلامي، پاريس، زمستان 1375 .

2) « انديشه ديني ، انقلاب اسلامي و جامعه مدني»، همايش جامعه مدني در شيراز، زمستان 1376

3) «امام خميني و احياء انديشه ديني در مبارزات سياسي ـاجتماعي»، دومين كنگره بين‌المللي امام خميني ، تهران ـزمستان 1377

4) «موانع اخلاقي شدن سياست»، همايش اخلاق و سياست، دانشگاه  زاهدان، زمستان 1377.

5) «اسلامگرايي در آفريقا»، همايش بين‌المللي اسلام و اسلامگرايي در جهان ، مكه معظمه، بهار 1378 . (ارائه مقاله به زبان فرانسه)

6) «انقلاب اسلامي ايران در رهيافت فرهنگي انديشمندان فرانسوي» ، كنگره بين‌المللي تبيين انديشه امام خميني، پاييز 1378 .

7)«اسلام سياسي در ايران بعد از انقلاب اسلامي» ، همايش بين‌المللي اسلام سياسي در آغاز قرن بيست و يكم ، تهران، دفتر مطالعات وزارت امور خارجه، 6 ـ7 آبان 1380 .

8)«اسلام‌گرايان ايران و مسأله فلسطين» ، همايش بين‌المللي فلسطين نگاه ايراني، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 2 ـ3 ديماه 1380 .

9) «تأثير انقلاب الجزاير بر حركتهاي استقلال طلبانه و انقلابي معاصر : مطالعه موردي انقلاب اسلامي در ايران» ، همايش بين المللي انقلاب الجزاير در آثار عربي و خارجي (غيررسمي)، الجزاير، الجزيره ، تير 1381 (ارائه مقاله به زبان فرانسه)

10)«روشنفكران و صلح جهاني : خبرگزاريها و نقش روشنفكري آنان براي صلح»، همايش بين‌المللي خبرگزاريها ائتلاف براي صلح ، تهران ، مهرماه 1381 .

11) «‌مردم‌سالاري ديني: دموكراسي صالحان»‌، نخستين همايش بين‌المللي مردم‌سالاري ديني، تهران، ديماه 1382.

‌‌12)«بازتاب انقلاب اسلامي ايران بر نظام بين‌الملل»‌، همايش بين‌المللي انقلاب اسلامي ايران و چشم‌انداز آينده، تهران، ارديبهشت 1383.

13) «مردم‌سالاری دینی در ایران»، همایش بین‌المللی ایران‌شناسی،مسکو، دانشگاه مسکو، اسفندماه 1384

14) «ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران»، همایش بین‌المللی ایران‌شناسی، مسکو، دانشگاه مسکو، اسفندماه 1384

  .ز ـ سوابق اجرایی ـ علمی :

1 ) معاون فرهنگی ـ اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2) معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به مدت 2 سال

3) معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، به مدت 3 سال

4) عضو شورای دانشگاه علامه طباطبایی، به مدت 2 سال

5) مسؤول دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به مدت 1 سال

6) عضو شورای علمی مجله علوم سیاسی

7) عضو شورای علمی مجله اندیشه انقلاب اسلامی ایران

8) عضو شورای علمی مجله پژوهشی حقوق و سیاست

9) دبیر علمی همایش بین‌المللی مردم‌سالاری دینی

10) عضو انجمن علمی جامعه‌شناسان ایران

11) عضو انجمن علمی علوم سیاسی ایران

 

4- دکتر احمد ساعی : دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

 

5- دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور : دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

1.تحصیلات:

کارشناسی علوم سیاسی (B.A)، دانشگاه تهران، 1357

کارشناسی ارشد روابط بین الملل (M.A)، دانشگاه تهران، 1360

دانشوری علوم سیاسی (M.Phil)، دانشگاه جرج واشگتن، 1367

دکتری علوم سیاسی Ph.D (رشته اصلی روابط بین الملل و رشته فرعی سیاست تطبیقی)، دانشگاه جرج واشنگتن، 1369

فوق دکتری Post- Doctrate ، مرکز مطالعات خاور میانه، دانشگاه هاروارد، 1372

2.تخصص ها

* نظریه های روابط بین الملل

* دیپلماسی

* سازمان های بین الملل

*سیاست خارجی ایران

* روش تحقیق در روابط بین الملل

* امنیت بین المللی

* سیاست آمریکا (مناسبات آمریکا و روسیه)

* مسائل جاری بین المللی

3.آشنایی با زبان های خارجی

انگلیسی: تسلط کامل

عربی: تسلط در حد استفاده از متون و شنیدن سخنرانی های علمی

فرانسه: متوسط در استفاده از متون

روسی :آشنایی اولیه

4.تجارب آموزش درس های تدریس شده

 مذاکرت بین المللی و کارشناسی ارشد (دانشکده روابط بین الملل)

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دانشکده روابط بین الملل)

نظریه های روابط بین الملل (دانشکده روابط بین الملل)

فرهنگ و جامعه آمریکا (کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران و دانشکده روابط بین الملل)

مسائل سیاسی روز آمریکا(کارشناسی ارشد دانشگاه تهران)

شناخت محیط سیاسی بین المللی (دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی)

سیاست و حکومت در آمریکای شمالی (کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران و دانشکده روابط بین الملل)

جغرافیای سیاسی آمریکای شمالی (کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران)

تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی آمریکای شمالی(کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران)

روابط و سیاست بین الملل (دکتری، دانشگاه دفاع ملی)

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دکتری، دانشگاه دفاع و کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل)

سازمان های بین المللی (دکتری، علوم تحقیقات دانشگاه آزاد)

سازمان های تخصصی بین المللی (کارشناسی ارشد روابط بین الملل)

آمریکای لاتین و امنیت بین الملل (کارشناسی ارشد روابط بین الملل)

آسیا و امنیت بین الملل (کارشناسی ارشد روابط بین الملل)

آفریقا و امنیت بین الملل (کارشناسی ارشد روابط بین الملل)

حکومت و امنیت آمریکا (کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل)

مسائل سیاسی روز (دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)

روش تحقیق در روابط بین الملل (کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل)

روانشناسی سیاسی (کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل)

ایران و همسایگان (دکتری روابط بین الملل دانشگاه بهشتی)

ایران و اروپا (دکتری دانشگاه تربیت مدرس)

 5.سوابق اجرایی:

معاون پژوهشی و مدیر گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی از 1386 تا کنون

           سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد ژنو 1383-1386

           مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی بین المللی 1378-1383

           نماینده مطالعاتی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد ملل متحد-نیویورک 1374-1378

           مدیر گروه حقوق و سازمان های بین المللی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 1373-1374

           همکاری با نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک و واشنگتن 1363-1372

6.عضویت در نهادها و مجامع:

           عضو هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران

           عضو کرسی های نظریه پردازی علوم سیاسی-ستاد انقلاب فرهنگی

           عضو گروه علمی غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

7.سردبیری و عضویت در هیئت تحریریه های مجلات:

 سردبیر پیشین مجله سیاست خارجی، آسیای مرکزی و قفقاز، (Amu Darya, Iranian Journal of International Affairs)

عضویت و سابقه عضویت در هیئت تحریریه و مشاورین علمی مجلات سیاست خارجی و فصلنامه  تاریخ روابط خارجی، مطالعات خاور میانه، مجله و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مطالعات بین المللی (انجمن روابط بین الملل ایران)، مطالعات آفریقا (دانشگاه تربیت مدرس)، فصلنامه روابط خارجی

عضو هیئت تحریریه روزنامه اطلاعات با ستون ثابت هفتگی "سیاست خارجی و دنیای پر تلاطم" در صفحه 12 روزنامه (صفحه روابط بین الملل) و همچنین اطلاعات بین الملل از دی 1386 تا کنون

8.کتاب ها:

1.سازمان های بین المللی، انتشارات میزان، 1389 به همراه دکتر جواد ظریف

2.-4.سه جلد دیپلماسی چند جانبه، نظریه و عملکرد سازمان های منطقه ای و بین    

المللی، دانشکده روابط بین الملل، 1388 به همراه دکتر جواد ظریف:

 (به عنوان کتاب برتر در 1389 جایزه در یافت کرد.)

5.چارچوب های مفهومی و پژوهشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دفتر

مطالعات سیاسی و بین المللی 1386

6.سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1380

7.جهانی شدن: برداشت های پی آمدها (گردآوری)، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،

1382

  9.مقالات علمی- پژوهشی بعد از رتبه دانشیاری( در این فهرست مقالات علمی-پژوهشی قبل از دانشیاری ملحوظ نگردیده اند ):

           * "ابعاد بین المللی حقوق بشر و حاکمیت دولت ها : مطالعه موردی تحلیل قطعنامه های سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران:1358-1388" به همراه فاطمه محمدی در پژوهشنامه علوم سیاسی (علمی-پژوهشی) سال چهارم، شماره2، بهار 1388

* نقش سازوکار های حقوقی در حل و فصل منازعات ژئوپلتیکی: مطالعه موردی عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1975 الجزائر به همراه رضا امیری مقدم، فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک (علمی- پژوهشی)، سال پنجم شماره دوم، پائیز 1388

* نگرش امنیتی غرب و تهدیدات بین المللی پس از جنگ سرد: مطالعه موردی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، دانش سیاسی (علمی- پژوهشی)، به همراه سعیده اجتهادی، سال ششم، شماره دوم، بهار و تابستان 1389

* برنامه ریزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: بررسی رابطه قدرت منطقه ای: اقتصاد و سیاست خارجی به همراه اردشیر نوریان، راهبرد (علمی- پژوهشی)، شماره 56 پائیز 1389.

* سیاست جغرافیایی و توسعه طلبی به همراه روح ا... حاج زرگر باشی و حسین آجرلو، فصلنامه روابط خارجی (علمی- پژوهشی)، سال دوم، زمستان 1389.

* چاچوب های معنوی و عملیاتی در مدیریت مهاجرت بین الملل، تحقیقات جغرافیایی(علمی- پژوهشی)،  پائیز 1384

* هویت، حاکمیت و نوسازی: ایران در آرشیو سازمان های بین الملل ژنو 1925-1900، فصلنامه سیاست: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (علمی- پژوهشی)،  زمستان 1387.

"تأثیر سیاست خارجی بوش بر گسترش رادیکالیسم در آمریکای لاتین"، آفاق امنیت (علمی- پژوهشی)،   به همراه بهنام دنیا جو، بهار 1990

"ایران و چین و آمریکا" ، به همراه شریعتی فصلنامه مطالعات ژئوپلتیک (علمی- پژوهشی)، 1390

"دیپلماسی و فضای عمومی بین الملل"، به همراه بهروز وحیدی، فصلنامه سیاست (علمی- پژوهشی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، 1390

"رژیم بین المللی امنیت غذایی"، به همراه احمدی خوی پژوهشنامه علوم سیاسی (علمی- پژوهشی)، 1390

"بهداشت و سیاست خارجی"، به همراه، راهبرد (علمی- پژوهشی)، 1390

 مقاله علمی- ترویجی پذیرفته نشده

سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 1390

  10.مقاله در کتاب ها

"بنیاد های استراتژیک اسلام هراسی" در کتاب اسلام هراسی پس از 11 سپتامبر، عمل، روندها، راه حل ها تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1389)

"حقوق بشر در دیپلماسی چند جانبه" در کتاب حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، کمیسیون حقوق بشر

اسلامی، 1388.

"عنصر بین المللی در روابط ایران و روسیه" در کتاب روابط ایران و روسیه، تهران، ؟، 1387

آسیای غربی، آمریکا و سیستم بین المللی: در کتاب غرب آسیا، نظام بین الملل و همگرائی منطقه  ای، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی،1387

بررسی تطبیقی سیاست کنترل تسلیحات آمریکا در دوران بوش و اوباما در مجموعه چشم انداز ضد سلاح و کنترل تسلیحات، تهران: دانشگاه مالک اشتر 1388

"دیپلماسی انرژی و سیاست خارجی انرژی محور: ابهام های مفهومی و واقعیت های سیاست بین الملل" در دیپلماسی انرژی کمیسیون سیاسی، دفاعی  و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت، 1389

"تحول در دیپلماسی: پیدایش،  پویش و پوشش" در کتاب تحول مفاهیم در روابط بین الملل، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 138

"اخلاق در نظریه های روابط بین الملل و نظریه های اخلاقی در دروابط بین الملل" در کتاب اخلاق در روابط بین الملل، تهران: دانشگاه امام صادق، 1390

"نگرش امنیتی و تهدیدات بین المللی بعد از جنگ سرد" در نشریه دانش سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)،1389

"برنامه ریزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:بررسی رابطه قدرت منطقه ای، اقتصاد و سیاست خارجی" در نشریه راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک،1389

"حقوق بشر و حاکمیت دولت ها: مطالعه موردی تحلیل قطع نامه های سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ایران" در نشریه پژوهشنامه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی،1388

"نقش سازوکارهای عمومی در حل و فصل منازعات ژئوپلتیکی: مطالعه موردی عهدنامه مرزی1975" در فصل نامه ژئوپلتیک، 1388

"ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین المللی و ژئوپلتیک" در نشریه رهیافت های سیاسی و بین المللی، دانشگاه شهید بهشتی

"تحولات مفهومی و مولفه های رژیم بین المللی امنیت غذا" در پژوهشنامه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی ایران

"سیاست جغرافیایی و توسعه طلبی" در نشریه روابط خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک،1389

"موقعیت ژئواکونومیک ایران و ملاحظاتی پیرامون صادرات گاز" در نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1388

"گزاره ایران در روابط آمریکا و چین 2009-1991"  در نشریه ژئوپلتیک، انجمن ژئوپلتیک ایران، 1390

"سیاست خارجی بوش 2008-2001 و گسترش رادیکالیسم در آمریکا" در نشریه آفاق امنیت، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1389

Foreign policy Planning in Iran”" در نشریه ایرفا، 1390

"بنیادهای اسلام هراسی" در کتاب، پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات،1389

"حقوق بشر در دیپلماسی چند جانبه" در کتاب، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، 1388

"تحول در دیپلماسی: پیدایش، پویش و پوشش" در کتاب، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1389

"اخلاق در نظریه های روابط بین الملل"، دانشگاه امام صادق (ع)،1390

"دیپلماسی انرژی و سیاست های خارجی انرژی محور"، کمیسیون دفاعی

"بررسی تطبیقی سیاست کنترل تسلیحات آمریکا در دوره بوش و اوباما"، دانشگاه مالک اشتر، 1389

 11.مقالات متعدد درمورد بین المللی در مجلات همشهری دیپلماتیک، مثلث و... و روزنامه ها و سایت های تخصصی سیاست خارجی تعدد این مقالات حدود 250 عدد است.

 

6- دکتر علی کریمی : دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

 

7- دکتر میرجلال الدین کزازی : استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

کارشناسی - رشته زبان و ادب پارسی دانشگاه تهران - سال 1351

کارشناسی ارشد- رشته زبان و ادب پارسی دانشگاه تهران - سال 1353عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : ویرایش و تصحیح "روضة الناظر و نزهة الخاطر"

دکتری- رشته زبان و ادب پارسی  دانشگاه تهران - سال 1371عنوان پایان نامه دکتری : نمادشناسی در شاهنامه

دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده های ادبیات فارسی و زبان های خارجی سال 1358 – 1386

دانشگاه بارسلون اسپانیا تدریس زبان پارسی ، ایران شناسی و شیعه شناسی سال 1376 -1379

 

کتابها:

1- از اخگر تا اختر (نوشته های کوتاه و سروده های بی سرود و دیباچه ها)نشر دُر دانش بهمن (کرج) - سال 1388

2- فرهنگ نظریه و نقد ادبی (انگلیسی – فارسی)انتشارات مروارید (تهران) - سال 1388نوشته: سعید سبزیان و میرجلال الدین کزازی

3- در آسمان جان انتشارات معین (تهران) - سال 1387

4- از دهلی نو تا آتن کهن (چهار سفرنامه کوتاه)چاپ اول : نشر نویسنده (اراک) - سال 1387

5- خاقانی شروانی نشر دفتر پژوهش های فرهنگی (تهران)سال 1387

6- خشم در چشم (گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه)نشر آیدین (تبریز) - سال 1387

7- دستانِ مستان (گزیده ای از سروده های دکتر میرجلال الدین کزازی)چاپ اول : نشر نویسنده (اراک) - سال 1387

8- آب و آینه (مجموعه مقاله)نشر آیدین - سال 1384

9- از گونه ای دیگر (شاهنامه شناسی)چاپ اول : نشر مرکز - سال 1368چاپ دوم : نشر مرکز - سال 1380

10-    بیکران سبز (دفتر شعر)نشر مرکز - سال 1369

11-    پارسا و ترسا (عطارشناسی)انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی - سال 1376

12-    پرنیان پندار (مجموعه مقاله)انتشارات روزنه - سال 1376

13-    پند و پیوند - گزارش بیست غزل حافظ بر پایه زیباشناسی و باورشناسی (حافظ شناسی)نشر قطره - سال 1378

14-    تَرجُمانی و تَرزَبانی (هنر ترجمه)نشر جامی - سال 1374

15-    تندبادی از کنج (شاهنامه شناسی)نشر آیدین - سال 1386

16-    دُرّ دریای دَری (شاهنامه شناسی)نشر مرکز - سال 1368

17-    دیدار با اژدها (گزارش سفر)نشر قطره - سال 1380

18-    رخسار صبح (خاقانی شناسی)چاپ اول : نشر مرکز - سال 1368

19-    دیر مغان (حافظ شناسی)نشر قطره - سال 1375

20-    روزهای کاتالونیا (گزارش سفر)چاپ اول : نشر واژه آرا - سال 1379چاپ دوم: نشر نویسنده - سال 1384

21-    روزهای کاتالونیا" روزنگارهای سفر اسپانیاست که از دوازدهم فروردین ماه 1376 تا پنجم تیرماه 1378 را در بر می گیرد

22-    " رؤیا ، حماسه ، اسطوره (شاهنامه شناسی)چاپ اول : نشر مرکز – سال1372چاپ سوم : نشر مرکز - سال 1385

23-    جلد دوم - معانی (زیباشناسی سخن پارسی)چاپ اول : نشر مرکز - سال 1370چاپ ششم : نشر مرکز - سال 1385

24-    سراچه آوا و رنگ (خاقانی شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1376چاپ سوم : انتشارات سمت - سال 1385

25-          سوزن عیسی (خاقانی شناسی)انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی - سال 1376

26-          گذری و نظری بر آثار و احوال (زیست نامه)شهر کتاب - سال 1377

27-          گزارش دشواریهای دیوان خاقانی (خاقانی شناسی)چاپ اول : نشر مرکز - سال 1378چاپ دوم : نشر مرکز - سال 1385

28-          مازهای راز (شاهنامه شناسی)چاپ اول : نشر مرکز - سال 1370چاپ دوم : نشر مرکز - سال 1380

29-          نامه باستان – جلد اول (شاهنامه شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1379چاپ پنجم : انتشارات سمت - سال 1385

30-          نامه باستان – جلد دوم (شاهنامه شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1381چاپ دوم : انتشارات سمت - سال 1384

31-          نامه باستان – جلد سوم (شاهنامه شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1382چاپ دوم : انتشارات سمت - سال 1386

32-          نامه باستان – جلد چهارم (شاهنامه شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1384چاپ دوم : انتشارات سمت - سال 1385

33-          نامه باستان – جلد پنجم (شاهنامه شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1384چاپ دوم : انتشارات سمت - سال 1385

34-          نامه باستان – جلد ششم (شاهنامه شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1384

35-          نامه باستان – جلد هفتم (شاهنامه شناسی)چاپ اول : انتشارات سمت - سال 1385

36-          نامه باستان – جلد هشتم (از پادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمزد)انتشارات سمت (تهران) - زمستان سال 1386

37-          نامه باستان – جلد نهم (از پادشاهی خسرو پرویز تا پادشاهی یزدگرد)انتشارات سمت (تهران) - پاییز سال 1387

مقاله :

سوزن عیسی – آینده - فروردین و خرداد 1366

 

بدوری عیسی از پیوند عیشا - یادواره دکتر محمود افشار (جلد چهارم ) -1369

 

شاهنامه نامه شاهان نیست - کتاب پاز - 1369

 

کالبدشناسی و نهادشناسی شاهنامه - کتاب پاژ - 1369

 

آیین رارآمیز مهر - پیرامون رستم و اسفندیار - پاییز 1369

 

ستیز ناسازها - پیرامون رستم و اسفندیار - پاییز 1369

 

سهراب و سیاوش - در پیرامون شاهنامه - پاییز 1369

 

نقدی بر رزم نامه - پیرامون رستم و اسفندیار - پاییز 1369

 

حافظ و اندیشه های مِهری - حافظ شناسی - 1370

 

خواجو ، نخلبند سخن – خواجو - مهر 1370

 

خواجو و خدای - کیهان فرهنگی - آبان 1370

 

بنده طلعت آن باش که آنی دارد - کیهان فرهنگی - دی 1370

 

شناخت در شاهنامه و آیینهای درویشی - ایران مهر - بهمن و اسفند 1370

 

مازهای راز در شاهنامه - ایران مهر - بهمن و اسفند 1370

 

رَفتن یا رُفتن - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - بهار و تابستان 1371

 

نوروز ، جشن بازگشت به آغاز – آشنا - فروردین و اردیبهشت 1371

 

هفت باروی هگمتانه - کیهان فرهنگی - اردیبهشت 1371

 

ورامین ، شهر بهرام – آشنا - مهر و آبان 1371

 

پویه پایای پارسی - کیهان فرهنگی - آبان 1371

 

داستان داستان - ادبیات داستانی - آذر 1371

 

ققنوس هزاره ها ، ایران – شباب - دی 1371

 

مرد آزما (داستان کوتاه) – قصه - 1372

 

دو چهرگی اسکندر در ادب ایران - کیهان فرهنگی - فروردین 1372

 

پرنیان پندار (1) – شعر - فروردین 1372

 

پرنیان پندار (2) – شعر - اردیبهشت 1372

 

آسیمه - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم - تابستان 1372

 

رود داستان در داستان رود - ادبیات داستانی - شهریور 1372

 

بازار - نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان - پاییز 1372

 

از صدای سخن عشق - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - پاییز و زمستان 1372

 

عشق ، آن شگرف شیرین - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم - پاییز و زمستان 1372

 

نمادگرایی در ادب - ادبیات داستانی - آبان 1372

 

کرمانشاه و بهرام چهارم - کیهان فرهنگی - بهمن 1372

 

بینش کهنه و نو - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - بهار 1373

 

خواجه و خنیا – آشنا - مهر و آبان 1373

 

نمادشناسی داستان مرغان - ادبیات داستانی - آذر و دی 1373

 

بهار بختیاری - به همین سادگی و زیبایی یادنامه شهریار – 1374

 

نیستانِ نیستان عشق - تحقیقات اسلامی یادنامه دکتر عباس زریاب – 1374

 

ترجُمانی و تَرزَبانی – مترجم - بهار و تابستان 1374

 

ریخت شناسی واژگان در گویش های بومی - کیهان فرهنگی - آذر و دی 1374

 

برگردان سرگردان – مترجم - زمستان 1374

 

در جهان جان با جان جهان - سایه در خورشید - مهر 1375

 

پیر اسرار در دریای راز - زبان و ادب - بهار 1377

 

بازتابی از رخشندگیها – مترجم - بهار و تابستان 1377

 

خواجه و خنیا - فارس شناخت - بهار 1378

 

ستایشگر خاندان - زبان و ادب - بهار و تابستان 1378

 

پیمان پیوند در شاهنامه - دفتر نبشته گه باستان - 1379

 

منش زبان و ترجمه ادبی - مجموعه مقالات نخستین همایش ترجمه ادبی در ایران – 1379

 

هندسه خیال - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - بهار و تابستان 1379

 

پیکره و پیام در ادبیات کودکان - کتاب جشنواره - بهمن 1379

 

پارسی و اسپانیایی - شیوه ای دیگر – 1380

 

سه گوش فرهنگی - نامه فرهنگ - پاییز 1380

 

آب و آیینه ، هنر ورزی در شعر عماد فقیه - کوی سلامت - خرداد 1381

 

باغ فردوس - آیینه میراث - تابستان 1381

 

خود کم بین بر مَنش - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - تابستان 1381

 

هفت پیکر و هفت اختر - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد – 1382

 

نقطه ساکن نمای خاک - گیلان ما - بهار 1382

 

گنجه در جرون (نقد) - آیینه میراث - پاییز 1382

 

تاریخی شدن اسطوره و اسطوره ای شدن تاریخ – وهومن - مهر 1382

 

عیاران لوطی و لوطیان عیار - رهاورد گیل -اسفند 1382

 

خودکامگی خاورانه و فرمان روایی ایرانی - نامه انجمن - بهار 1383

 

نجیبی سخنور از کاشان (نقد) - آیینه میراث - زمستان 1383

 

نوروز ، جشن فرجام در آغاز – نامه - اسفند 1383

 

قافیه در شاهنامه - فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات - بهار 1384

 

یادی از سندباد (نقد) - آیینه میراث - تابستان 1384

 

خامی های نام (پاسخ به نقد) - ادبیات و فلسفه - مرداد 1384

 

آرش کمان گیر – آناهید - آبان 1384

 

دریغ است که بهشت زشت گردد (گزارش سفر) - نامه پارسی - بهار 1385

 

ویرایشی نو در شاهکار کهن - شاهنامه پژوهی - بهار 1385

 

آسمان جان و نردبان آن - مطالعات عرفانی - تابستان 1385

 

سرزمین سخن(مقاله ای به زبان اسپانیایی)-الطائیر-زمستان 1991

 

 

8- دکتر حسین گودرزی : استادیار جامعه شناسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

 الف) كتب تأليفي (به ترتيب تاريخ نشر)

1- سيماي عشاير شرق لرستان – 1374.

2- خواص ولحظه هاي تاريخ ساز مجموعه جلد اول سالهاي 73 تا 78.

3- خواص و لحظه هاي تاريخ ساز، جلد دوم- 1375.

4- زندگي سياسي، اجتماعي ميرزا حسين خان سپهسالار - 1375.

5- خواص و لحظه هاي تاريخ ساز، جلد سوم- 1378.

6- پنجره دل (مجموعه سفارش هاي امام علي به فرزندانش) – 1381.

7- اهل سنت ايران (تحليل آماري برخورداريها و متغيرهاي تأثيرگذار بر قدرت)- 1381.

8- گفتارهايي درباره اهل سنت ايران (به اهتمام) -1382.

9- گفتارهايي در: جامعه شناسي هويت در ايران (به اهتمام) – 1383.

10- مجموعه گفتار زبان و هويت (به اهتمام) – 1384.

11- مفاهيم بنيادين در مطالعات قومي – 1384.

12- جايگاه زبان فارسي و مشاهير ادبي ايران در كردستان عراق (در حال تدوين).

13- انقلاب مشروطه و هويت ملي در ايران (به اهتمام) زير چاپ.

    ب) پژوهش هاي انجام گرفته:

1- سنجش گرايش به وفاق ملي در فرق ديني و مذهبي ايران از نگاه كارشناسان (تحليل پيمايش هشت گروه ديني- مذهبي).

2- نگرش دانشجويان دانشگاههاي شهر تهران نسبت به هويت كرد و رابطه كرد و ايران.

3- يهوديان در ايران.

4- مسيحيان در ايران.

5- زرتشتيان در ايران.

6- منشور پژوهشي مطالعات ملي.

7- مأخذ شناسي قوم لُر.

8- توسعه سياسي و مشاركت پذيري جامعه كرد ايران.

9- كرد و ايران به روايت اهل قلم كردستان ايران.

10- كرد و ايران به روايت اهل قلم كردستان عراق.

11- استراتژي قومي كشور ج.1.1 (با مشاركت همكاران).

12- تحليل محتواي هفته نامه آبيدر.

13- تحليل محتواي نشريه تموز (ارگان جامعه روشنفكري يهوديان ايران).

14- تحليل محتواي نشريه امرداد (ارگان جامعه زرتشتيان ايران).

15- تحليل محتواي نشريه چيستا (ارگان جامعه زرتشتيان ايران).

16- نشريات كردي منتشره در يك قرن اخير (در ايران و جهان).

17- رابطه هويت ملي و همبستگي ملي (در حال انجام).

18- تحليل محتواي نشريه آراكس (ارگان جامعه ارامنه ايران، در حال انجام).

19- مديريت بيش از 10 پروژه پژوهشي در حوزه آموزشي در نيروهاي مسلح.

و ... .

    ج) مقالات ارائه شده به همايش ها و چاپ شده در نشريات علمي:

1- چاپ حدود 85 مقاله در مطبوعات و نشريات علمي داخلي.

2- مقالات ارائه شده به همايش بيش از 10 مقاله.

     د) فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي، مطبوعاتي:

1- تدريس در مراكز مختلف از سال 1372 تا كنون.

2- مسئول گروه مطالعات قومي مؤسسه مطالعات ملي از سال 1375 تا كنون.

3- مدير عامل مؤسسه سروه از سال 1378 تا كنون.

4- عضو تحريريه و سرپرستي ماهنامه سروه از سال 1378 تا كنون.

5- عضو تحريريه فصلنامه مطالعات ملي سال 79-77.

6- عضو شوراي پژوهشي مؤسسه مطالعات ملي 1375 تا كنون.

7- مسئول مديريت مطالعات در نهاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه.


 

9- دکتر مجتبی مقصودی : دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

- دکتری علوم سیاسی، عضو هیات علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی (با پایه 20)

الف) کتاب‌ها و مقالات
-  كتاب‌ها
- تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران 57-1320، تهران، روزنه، 1380.(چاپ ششم 1392)
- تحولات قومی در ایران؛ علل و زمینه‌ها، تهران، مؤسسه مطالعات ملی، 1380. (چاپ دوم 1382)
- قومیت‌‌ها و نقش آنان در تحولات سیاسی سلطنت محمدرضا‌پهلوی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.
- تمدن و فرهنگ ایرانی؛ فراسوی مرزها، تهران،انتشارات تمدن ایرانی، 1388.
- نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی ، تهران، انتشارات تمدن ایرانی، 1390.
- هویت و همبستگی ملی در نظام آموزشی ایران، تهران، انتشارات تمدن ایرانی، 1391.
- ایران، سیاست، آینده شناسی، تهران، نشر دانشگاهی، 1391.
- چکیده مقالات همایش نهادهای اجتماعی وهمبستگی ملی، دبیرعلمی همایش،تهران، انتشارات تمدن ایرانی ،1386.
- چکیده مقالات همایش ایران، سیاست، آینده شناسی، دبیرعلمی همایش، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران، 1389.
- چکیده مقالات همایش حکمرانی، سیاست و دوستی، دبیرعلمی همایش، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران، 1392.
- آثار منتشره در نشریات دارای رتبه
1-مقاله: «نظریه استعمار داخلی و توسعه ناموزون در تحلیل منازعات قومی»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 150-149، بهمن و اسفند 1378 
2-مقاله:«نخبگان قومیت‌ها و خشونت قومی (بررسی موردی بحران آذربایجان ایران 25-1324)»، دانشنامه، شماره 32 و 33، بهار و تابستان 1378
3-معرفی و نقد كتاب: سیمای استان سمنان؛ عشایر و فرهنگ عامه، علیرضا شاه‌حسینی و دیگران، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 17، 1383 
4-معرفی و نقد كتاب: تاریخ پرچم ایران: از باستان تا امروز، نصرت‌ا... بختورتاش، فصلنامه مطالعات ملی، سال هفتم، شماره 25، بهار 1385 
5-مقاله: مشاركت انتخاباتی اقوام در ایران (بررسی موردی؛ انتخابات ریاست جمهوری)، فصلنامه مطالعات ملی، سال هفتم، شماره 28، زمستان 1385 
6-مقاله: بررسی توصیفی عناوین پایان نامه های رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل، پژوهشنامه علوم سیاسی،سال دوم،شماره 5 ، زمستان 1385
7-مقاله:جایگاه هویت در پایان نامه های دانشجویی،فصلنامه مطالعات ملی،سال هشتم، شماره 31، پاییز 1386 
8-مقاله: ضرورت گونه شناختی روش های مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران ،پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دوم،شماره 7، تابستان1386 
9-مقاله: اس.ام.اس و کارکرد های سیاسی – اجتماعی آن؛ تجربه های ایرانی، نمونه های جهانی،اطلاعات سیاسی- اقتصادی،سال بیست و دوم، شماره 245-246،بهمن و اسفند 1386
10-معرفی و نقد کتاب:فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی شدن ،فصلنامه مطالعات ملی،سال نهم،شماره35،پاییز 1387
11-مقاله: جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران ، فصلنامه مطالعات ملی،سال دهم،شماره37،بهار 1388
12-مقاله: دگرگونی مفهوم تروریسم؛ بررسی موردی تروریسم در هند، اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، سال 23،شماره 260-259 ، فروردین و اردیبهشت 1388 
13-مقاله: الزامات بازنگری درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره 18، بهار 1389

 14Article: Solutions out of the crisis of democracy in the Middle East , Canadian Social Science , Volume 7 , Number 1, 2011.( with Mr. MajidKhorshidi ), (CSS indexed by 16 famous databases: ProQuest Central , AMICUS , ABI/INFORM Global , …)

15- مقاله: بررسی تطبیقی جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی ایران، آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان، رهیافت سیاسی و بین المللی ،سال پنجم، شماره 19، پاییز 1388
16- مقاله: مسئله جمعیت در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ فرصت ها و چالش ها، فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل، سال سوم، شماره 10، بهار 1389 
17- مقاله: بررسی نمادها و آیین های مشروعیت بخش در برنامه های صدا و سیما- با تاکید بر مناسک مذهبی فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل، سال چهارم، شماره 14، بهار 1390 
18- نقد و بررسی کتاب: موسیقی، هویت ملی و سیاست مکانی بین جهان و منطقه، ایان بیدل و ونسا نایتز، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 41، بهار 1389، صص 188- 179
19- نقد و بررسی کتاب: جوان، هویت و رسانه دیجیتالی، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوازدهم، شماره 46، تابستان 1390
20- جایگاه انجمن های علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات سازمان ملل در رشد علمی و کاربردی کشور، فصلنامه مطالعات بین المللی ISJ ، شماره 32، بهار 1391.

21Article:The Role of New Communication Tools In the Advancement of Social Movements in North of Africa, Research Inventy: International journal of Engineering and Science(IJES), Vol. 1, Issue 10, December 2012.

22-مقاله: بررسی سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در قبال کردها در دولت اصلاحات، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره 28(4)، پاییز 1391
23- معرفی و نقد کتاب: بنیادهای هویت ملی ایرانی؛ چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، فصلنامه سیاست (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره 42، شماره 2، تابستان 1391
24-مقاله: شاهنامه عرصه تعامل فرهنگی- هویتی ایران با کشورهای فارسی زبان، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال چهارم، شماره 14، زمستان 1390
25-مقاله: نقش ابزارهای تازه ارتباطی در پیشبرد جنبشهای شمال آفریقا، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، دوره جدید، سال بیست و هفتم، ش 290، زمستان 1391
26- مقاله: همگرایی در آذربایجان، فصلنامه مطالعات ملی، سال چهاردهم، شماره 53، بهار 1392
-برخی دیگر از مقالات
1-«توسعه و منازعات قومی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره اول، پاییز 1377.
2-«ناهمگونی قومی؛ رهیافت‌هایی چند درباره همسازی سیاسی ـ اجتماعی»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره یكم، پاییز 1378.
3-«ناهمگونی جمعیتی و نظم نوین جهانی»، مجله سروش، سال شانزدهم، شماره 712، 23/7/1373.
4-«عناصر متشكله ناهمگونی جمعیتی در ایران»، مجله سروش، سال شانزدهم، شماره 724، 17/10/1373.
5-«دیدگاه‌هایی چند درباره یكپارچگی و وحدت ملی»، علی ابوطالبی، ترجمه مجتبی مقصودی، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 2 و 3، زمستان 78 و بهار 1379.
6-«اندونزی؛ درس‌هایی از بحران همبستگی»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 4، تابستان 1379.
7-«فرهنگ، ارتباطات و تحولات قومی (بررسی نظری)»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 6، زمستان 1379.
8-«تأثیر جهانی شدن بر قومیت‌ها»، در: فرهنگ در عصر جهانی شدن؛ چالش‌‌ها و فرصت‌ها، تهران: روزنه، 1382.
9-«نقش گروه‌های قومی در توسعه اجتماعی»، در: مجموعه مقالات همایش توسعه اجتماعی، تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.
10-«قومیت‌ها و هویت فرهنگی ایران»، نامه پژوهش، سال ششم، شماره 22 و 23، پاییز و زمستان 1380.
11-«كردستان عراق؛ چشم‌انداز آینده»، در: مسائل ایران و عراق، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1382.
12-“The Iraqi Kurdistan: It’s present and future”, Iran Review, Iran: Tehran International studies Research Institute, 2003.
13-«تحولات قومی در جهان آینده»، در: جهان آینده: سلسله گفتارهای فرهنگی درباره جهان آینده، تهران، انتشارات طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1384.
14-«اقوام و چشم‌انداز مشارکت انتخاباتی ـ بررسی موردی: انتخابات ریاست جمهوری»، نگاه ملی، مؤسسه مطالعات ملی، فروردین 1384.
15-«الگوی توسعه كشورهای تازه صنعتی شرق آسیا»، فصلنامه مصباح، شماره 15، پاییز 1374.
16-«نظریه‌هایی چند درباره ارتباطات»، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال چهارم، شماره 11، بهار 1376.
17-«تعیین حدود، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری»، مجله مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره 36، زمستان 1381.
18-«سیاست‌های قومی در ایران معاصر»، در: مجموعه گفتارهای همایش علمی هویت ملی، بررسی نقش اقوام، تهران، معاونت اجتماعی وزارت كشور، 1383.
19-«نقش گروه‌های قومی در شكل‌دهی به نظام سیاسی عراق، با تأكید بر كردها»، در: عراق پس از سقوط بغداد، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 1384.
20-«نقش گروه‌های قومی در گفتمان ملیت‌خواهی در دوران معاصر (1940-1900 میلادی)»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 2، زمستان 1384.
21-«ما و دموكراسی؛ آسیب‌شناسی جمهوری اسلامی ایران از چشم‌انداز هویت‌خواهی‌های قومی»، در: مجموعه مقالات آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی، مشهد، سنبله، 1385.
22-«گروه‌های دوستی پارلمانی و نقش آن در سیاست خارجی: مطالعه موردی ایران، مجله مجلس و پژوهش، سال دوازدهم، شماره 48، تابستان 1384.
23-«ژورنالیسم قومی»، خردنامه همشهری، شماره 20، 1386.

“24Ethnicity and Violence in Iran”, in: Manjit Singh&D.P.Singh(eds) ,Violence: Impact and Intervention, New Delhi :Atlantic,2008.
“25The Ethnic Kurds and the Iraqi Nation: the Bricolage of Plural Identity in the West Asian Region”, in: Bi-annual journal International Politics, Vol.1, No.II, Summer&Autumn 200
“26The Era of Globalization And The Socio-political Impacts of SMS In Iran” ,in: TadeuszSiwek&Vladimir Baar(editors),Globalisation and its impact on Localities, Ostrava: University of Ostrava,2008
“27Corporate Social Responsibility in The Development of Multiethnic Societies. Case study :Iran’sSistan and Balochistan Province”, in: Bi-annual journal International Politics, Vol.2, No.III, Winter&Spring 2009. 

28- بررسی نقش سید جمال الدین اسد آبادی در شکل گیری مطبوعات در تبعید، در: آرا و اندیشه سید جمال الدین اسد آبادی (به اهتمام بهرام نوازنی) تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388 
29- جایگاه قومیت ها در تعریف منافع ملی، فصلنامه روژه ف،سال چهارم، شماره 11،12 و 13، بهار، تابستان و پاییز 1388.
30- ظرفیت های گردشگری خلیج فارس و کارکردهای آن، فصلنامه تخصصی رهیافت، سال اول، شماره اول، بهار 1389 
31 -  الزامات بازنگری در مناسبات ایران با حوزه فارسی زبانان، در سی دی: مجموعه مقالات دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز آینده، 4و5 آبان 1389، دانشگاه فردوسی مشهد 

“ 32Iran and Regional Approaches during the Age of Globalization”,In conference CD: Proceeding , Asian Identities: Trends in a Globalized World, By Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand, February 9th – 11th ,2011 

33- بررسی وجوه تشابه و تفاوت جنبش های عربی در کشورهای خاورمیانه، فصلنامه ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره دوم( 4مسلسل)، تابستان 1390
34- رویکرد روشنفکران ایرانی در عصر مشروطیت؛ بررسی موردی روزنامه قانون، در: مجموعه مقالات برگزیده پنجمین همایش مشروطه پژوهی- مشروطه خواهی و روشنفکری در ایران( به اهتمام احسان شاکری خویی)، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1389 
35- ماهیت و اهداف تروریسم در پاکستان، درکتاب: پاکستان؛ چالش های داخلی و سیاست خارجی (تدوین محمود واعظی، گردآوری ولی کوزه گر کالجی)، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1390
36- دورنمای تحقق سند چشم انداز در پرتو الگوی مسئولیت پذیری مشترک اجتماعی؛ بررسی موردی استان سیستان و بلوچستان، در مجموعه مقالات همایش ملی اقوام در ایران 1404، دبیرخانه مجمع تشخیص نظام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی، بهمن 1390
37- تاثیراستانی شدن انتخابات مجلس بر وظیفه نمایندگی، فصلنامه ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره چهارم( 6مسلسل)، زمستان 1390
38- آینده شناسی موسیقی اجتماعی- سیاسی ایران، در کتاب: ایران، سیاست، آینده شناسی، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران و نشر دانشگاهی، 1391

ب) طرح‌های پژوهشی پایان یافته
- ناهمگونی جمعیتی و توسعه ملی در ایران، تهران، مؤسسه مطالعات ملی، 1376.
- طراحی و تدوین دوره آموزشی مطالعات تمدنی ایران، تهران، مؤسسه مطالعات ملی، 1384.
- بررسی عوامل همگرایی و واگرایی در اقوام ایرانی؛ با تاکید بر آذری ها، تهران، مرکز مطالعات، تحقیقات و آموزش وزارت کشور، پاییز 1390
- ممیزی مطالعات قومیت در ایران؛ با تاکید بر سلامت اجتماعی، معاونت فناوری ریاست جمهوری، انجمن علوم سیاسی ایران، 1392.
ج) همایش‌ها و سخنرانی‌ها
1-    سخنرانی در: همایش ملی ایران در قرن 21، «چشم‌انداز شكاف‌های قومی در اولین دهه قرن بیست‌ویكم»، مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران و دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، پاییز 1380.
2-    همایش توسعه اجتماعی، «نقش گروه‌های قومی در توسعه اجتماعی»، دفتر امور اجتماعی وزارت كشور و انجمن جامعه‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دی‌ماه 1378، در چكیده مقالات منتشر شد.
3-    دومین همایش طرح مسائل اجتماعی، «عشایر و معمای حل ناشدنی كوچ‌ـ اسكان»، انجمن جامعه‌شناسی ایران و دفتر امور اجتماعی وزارت كشور، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 1379، در چكیده مقالات منتشر شد. 
4-    سخنرانی در سمینار: «جهانی شدن: چالش‌ها و فرصت‌ها، جهانی شدن و گروه‌های قومی»، دانشكده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، 24/2/1381.
5-    سخنرانی با عنوان: «تأثیر تحولات كنونی عراق بر مسائل قومی ایران»، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت كشور، 8/11/1381.
6-    سخنرانی با عنوان: «جهان آینده، وضعیت اقوام در جهان آینده؛ رویكردهای نظری»، طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتاب ماه علوم اجتماعی، 23/10/1382.  
7-    سخنرانی با عنوان: «مسائل قومی و آینده آن»، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم سیاسی، 19/2/1383.
8-    سخنرانی در همایش: «هویت ملی؛ بررسی نقش اقوام»،عنوان سخنرانی:« سیاست‌های قومی در ایران معاصر»، شورای اجتماعی کشور، وزارت کشور، 2/3/1383.
9-    سخنرانی در : جشنواره بزرگ تابستانی دانشجویانی سراسر کشور، «اقوام و خرده‌فرهنگ‌ها»، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، 29/4/1383.
10-    سخنرانی در اوّلین دوره طرح ملی سلسله همایش‌های آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی: «ما و دمکراسی؛ آسیب‌شناسی جمهوری اسلامی ایران از چشم‌انداز هویت‌خواهی‌های قومی»، مشهد: سالن گردهمایی نور، 11/11/1383.
11-    همایش ملی چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 20 ساله، «وضعیت آرمانی اقوام در سند چشم‌انداز»، اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و دیگران، اردیبهشت 1384.
12-    سخنرانی درهمایش ملی نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی، « جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران » ،تهران، دانشگاه تربیت مدرس 1/12/1386 .
13-    سخنرانی درهمایش وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران ،»بررسی توصیفی عناوین پایان نامه های رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل»، انجمن علوم سیاسی ایران و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،تهران،تالار شیخ مرتضی انصاری دانشگاه تهران،26و27 اردیبهشت1386.
14-    همایش آموزش علوم سیاسی؛چشم انداز و راه کارها،«اهداف و سرفصل های دروس تحولات سیاسی-اجتماعی ایران و انقلاب اسلامی ایران در بوته نقد و نظر»، انجمن علوم سیاسی ایران و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،تهران،تالار شیخ مرتضی انصاری دانشگاه تهران،7و8خرداد1387.

15-International Seminar on Coping with Violence in Today's world,''Ethnic Violence in Iran after The Islamic Revolution'', India,(Punjabi University patiala),February 22-23 , 2007
    16-3rd International Conference Globalization and its impacts on localities,   
 “Globalization Era and the Socio-political Impacts of SMS in Iran”, Czech         Republic, (University of Ostrava,Ostrava),5-7th September,2007 
    17-1st International Conference on Social Sciences and Humanities, “The Impact of The Islamic Revolution on Political Science Curriculum of the Bachelor Degrees Iran”, Malaysia,(University Sains Malaysia)18-20th June,2008 .                

18- سخنرانی درهمایش بین المللی بزرگداشت 150مین سالگرد سید جمال الدین اسد آبادی،« بررسی نقش سید جمال الدین اسد آبادی در شکل گیری مطبوعات در تبعید »،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و...،قزوین،تالار اجتماعات دانشگاه،23-21 آبان 1387
   19- همایش بین المللی ایران فرهنگی:گذشته،حال و آینده ،« الگوهای جدید منطقه ای در پرتو بسترهای مشترک فرهنگی ایران و آسیای مرکزی»، موسسه مطالعات ملی و مرکزتحقیقات هویت و تمدن آوا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه امام صادق(ع )، جهاد دانشگاهی،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی...، تهران، تالار شیخ مرتضی انصاری، 23و24دیماه1387
20- همایش پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، «معمای اعتماد؛ حلقه مفقوده ی پژوهش های مشترک علمی در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل»، انجمن علوم سیاسی ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،قطب علمی مطالعات خاورمیانه و جهانی شدن دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 23 اردیبهشت 1388.

21 – Fifth International Conference Hierarchy and Power in the History of Civilizations,” Jungle Movement and Political Power Challenges in Iran (1915 – 1922)”, Moscow, Russian Academy of Sciences Institute for African Studies , June 23 – 26, 2009.

22- سخنرانی درهمایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان ، «چشم انداز ورود نفت به سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشورهای نفتی خاورمیانه» ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، استانداری قزوین ، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و دانشگاه اصفهان ، قزوین ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی ، 15 16 مهر 1388.
23- سخنرانی درهمایش بین المللی ایران فرهنگی و جهانی شدن ؛ چشم اندازی به آینده ، « سینمای فاخر ایران؛ بستر تعاملات فرهنگی – تمدنی در عصر جهانی شدن » ، موسسه مطالعات ملی ، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تحقیقات هویت و تمدن آوا ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، 30 دیماه  1388.
24- سخنرانی با عنوان : راهکار های برون رفت از بحران دموکراسی ، تهران ، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی ،15/2/1389.
25- همایش ملی خلیج فارس ، ظرفیت های گردشگری خلیج فارس و کارکردهای آن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان منطقه آزاد قشم ، جزیره قشم ، 18 اردیبهشت 1389.
26- همایش ایران، سیاست، آینده شناسی ، « مشارکت زنان در ساختار نیروهای مسلح ارتش ایران؛ نگاهی آینده پژوهانه»، انجمن علوم سیاسی ایران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، مرکز بررسی های استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی،  پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه امام صادق(ع) ، تهران ، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، 11 و 12 خرداد 1389.
27- سخنرانی در همایش ایران، سیاست، آینده شناسی ، « آینده شناسی موسیقی اجتماعی – سیاسی ایران »، انجمن علوم سیاسی ایران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، مرکز بررسی های استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی،  پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه امام صادق(ع) ، تهران ، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 11 و 12 خرداد 1389.
28- سخنرانی درهمایش مشروطه خواهی و روشنفکری در ایران، « رویکرد روشنفکران ایرانی در عصر مشروطیت؛ بررسی موردی روزنامه قانون»،تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 13 و 14 مرداد 1389.
29- همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز آینده، الزامات بازنگری در مناسبات ایران با حوزه فارسی زبانان، دانشگاه فردوسی مشهد، 4 و 5 آبان 1389.
30 – همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل، بررسی فرصت های گردشگری در کشورهای اسلامی ( با تاکید بر کشورهای ایران، ترکیه و مالزی)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، 11 اسفند 1389.

31- International Conference , Asian Identities: Trends in a Globalized World, “ Iran and Regional Approaches during the Age of Globalization”,Bangkok, Thailand, Srinakharinwirot University, February 9th – 11th ,2011.                                         

32 – همایش رسانه و آموزش شهروندی، " دولت، رسانه و خلاقیت انتقادی؛ بررسیحقوق شهروندی از طریق پیام کوتاه "، اداره کل آموزش های شهروندی شهرداریتهران، تهران، تالار شمس، 9 و 10 خرداد 1390.
33-
همایش ملی فضای مجازیو سیاست، مطالعه چرایی رونق شبکه خانگی و رابطه آن با عرصه عمومی، دانشگاهآزاد اسلامی واحد تبریز و انجمن علوم سیاسی ایران، تبریز، 12 آبان 1390.
34-
سخنرانی درهمایش اقوام در ایران 1404، "  دورنمای تحقق سند چشم اندازدر پرتو الگوی مسئولیت پذیری مشترک اجتماعی؛ بررسی موردی استان سیستان وبلوچستان" ، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدخرم آباد، 24بهمن 1390.
35-
سخنرانی درهمایش حکمروایی خوب شهری،"الزامات پایه ای حکمروایی خوب در شهرهای کانونی، شهرداری تهران، تهران،تالار شمس، بیست و یکم آذر 1391.
36-
چکیده در همایش ملی پژوهش اجتماعیو فرهنگی در جامعه ایران، ظرفیت تعاملات انجمنی در حوزه های علوم انسانی؛با تاکید بر انجمن های علوم سیاسی و جامعه شناسی، انجمن جامعه شناسی ایران . خانه اندیشمندان علوم انسانی، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی، 5 و 6دی ماه 1391.
37-
چکیده و سخنرانی در دومین همایش کنکاش‌های مفهومی ونظری درباره جامعه ایران، حقوق شهروندی و گروهی در پرتو مسئولیت ها ومحدودیت های جدید دولت در ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تالار ابن خلدوندانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، 25 و 26 اردیبهشت 1392
38-
چکیده و سخنرانی در همایش ملی حکمرانی، سیاست و دوستی، انجمن علومسیاسی ایران، ما و مسئولیت اجتماعی و تاریخی؛ در ضرورت  گفتمان دوستی درعرصه سیاست ورزی ایرانی، انجمن علوم سیاسی ایران، خانه اندیشمندان علومانسانی، تهران، 26 اردیبهشت 1392
د) نقد و معرفی كتاب
1-   
جهانی ایرانی و ایران جهانی، محسن ثلاثی، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره 7، بهار 1380.
2-   
معمای هویدا، عباس میلانی، دانشكده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مركزی، 3/9/1380.
3-   
رویكردی انتقادی به جامعه پساصنعتی، گروه نویسندگان، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 69، 70، تیر و مرداد 1382.
4-   
غفلت از منشاء بین‌المللی و منطقه‌ای ناسیونالیسم، اوموت اوزكریملی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 87، دی 1383، صص 10-8.
5-   
فرهنگ سیاسی ایران، محمود سریع القلم، سال یازدهم، فصلنامه مطالعاتراهبردی،  شماره 40، تابستان 1387، صص475 -457 (مشترک با محمود مهام)


10- دکتر داود میرمحمدی : مدرس جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

خلاصه فعاليتهاي علمي– پژوهشي، مطبوعاتي و آموزشي

دکتری جامعه‌شناسی( Ph. D  ) ( گرايش مسايل اجتماعي ايران)

1) سوابق  آموزشي و پژوهشي 

الف ) عضویت در کمیته‌ها و شوراهاي علمي و پژوهشي

1- عضوکمیته علمی پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران، حكم شماره  7510/41 مورخ 2/8/1384

2- عضوکمیته تخصصي آموزشي علمی کاربردی وزارت کشور (حکم 311/113/ت مورخ 6/4/1374 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات).

3- عضو کمیسیون علمی ـ فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام (حكم شماره 14771/41-8/10/1377).

4- عضو  كارگروه کنوانسیون حقوق کودک (ج.ا.ا) در سازمان ملل ، 23/2/3992 – 18/5/1379.

5- عضو هیأت علمی مرکز مطالعات ، تحقيقات و آموزش وزارت کشور (گواهي شماره 51315 مورخ 27/61387)

6- عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات ملی، چهارده سال (گواهي نامه  شماره 2890-121/م مورخ 21/7/1390). اين فصلنامه از سال 1384 به بعد طبق مجوز شمارة 7133/3 مورخ 23/12/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري داراي درجه علمي ـ پژوهشي مي‌باشد.

7- عضو کمیته مدیریت و نظارت بر اجرای طرح‌های پژوهشی در حوزه اقوام و مسایل ایران، مؤسسه فرهنگ و تمدن آوا، حكم شماره  2070-121/9 مورخ 1/12/1385.

8- تدریس در مركز آموزش انصارالمهدی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، دو سال (دور‌هاي دافوس فرماندهان سال‌هاي 84 و 85)

9- همكاري با پژوهشكده مطالعات راهبردي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در برگزاري دوره‌هاي آموزشي عالي آزاد (تدريس در دوره آموزشي مسايل راهبردي اقوام ايراني و امنيت ملي ج.ا.ا)

10- پژوهشگر مؤسسه فرهنگ و تمدن آوا به مدت چهارده  سال (مديريت و اجراي طرح‌هاي پژوهشي در حوزه اقوام  ، وحدت و همبستگي ملي)  احكام شماره 1587-121/م مورخ 26/2/1386 و   شماره 2880-121م مورخ 17/7/1389)

11- عضو هيأت داوران مقالات فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات ملي (حكم شماره 2891-121/م مورخ 17/2/1389)

12- مدرس دانشگاه پيام‌نور:  واحد تهران جنوب ؛  واحد ورامين  و واحد شهر ري از سال 1389 تاكنون.

13- عضوهيات داوران مقالات  فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ناجا

14- عضوکار گروه اقوام و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام ( 1393 )

2) دوره‌های آموزشی تخصصي و حرفه اي

1-دوره ي آموزش ICDL (مهارت‌های هفت‌گانه کامپیوتر) و كسب گواهي نامه هاي مربوطه                       

2- روزنامه‌نگاری   - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - مركز مطالعات و تحقيقات رسانه                                          

3- کارگاه روش تحقیق ؛ شوراي پژوهش هاي علمي كشور – نهاد رياست جمهوري                                                         

4- دوره آموزشي امنیت شبکه - وزارت كشور – مركز مطالعات ، تحقيقات و آموزش                                                                                        

5- دوره آموزشي روش تحقیق  در علوم اجتماعي- وزارت كشور – مركز مطالعات ، تحقيقات و آموزش    

6- دوره آموزشي بهبود مدیریت- وزارت كشور – مركز مطالعات ، تحقيقات و آموزش

3) تألیفات

1) کتب

1- گفتارهایی در مورد هویت ملی در ایران، تهران، انتشارات تمدن ایرانی1385.

2-تحولات سياسي و اجتماعي در ايلات و عشاير ايران ؛  با تاكيد بر  ایل قشقایی، وزارت کشور، دفتر امور اجتماعی، انتشارات وزارت كشور1369.

3- شوراهای اسلامی بسترها و زمینه‌های تشکیل، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، انتشارات وزارت كشور1378.

4- وضعیت و روند حوادث غرب کشور، علل و زمینه‌ها، 1384، دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، 1384.

5- فضاي مجازي  و تحولات هويت ملي  در ايران ، انتشارات تمدن ايراني ؛ 1391

6-تحلیلی بر مولفه های فرهنگی در منظومه فکری امام خمینی و مقام معظم رهبری – انتشارات مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما - 1393

7- جامعه شناسي هویت ملی در ايران  ( در مرحله نهايي تالیف قرار دارد )

4) مقالات و گزارش‌های علمی

1- پتانسیل‌ها و عوامل انسجام‌زا و تداوم‌بخش فرهنگ و تمدن ایران،  همايش بين‌المللي: نهادهاي اجتماعي و همسبتگي ملي، انتشارات تمدن ايراني، 1388.

2- روندپژوهی بلوچ‌ها در ایران، 1385، وزارت کشور؛ مركز پژوهش ها

3- مدل تحلیلی ـ نظری آسیب‌شناسی اهل سنت در ایران، 1386، وزارت کشور؛ مركز پژوهش ها.

4- چارچوب مفهومی سنجش دین‌داری در ایران (تأثیر دینداری به امنیت اجتماعی)، 1386، وزارت کشور. ؛ مركز پژوهش ها

5- عوامل تعادل بی‌هنجاری و ناکارآمدی، ضرورت توجه به مسایل اجتماعی در برنامه سوم، روزنامه  همشهری، 15 اسفند 1379 (مقاله).

6- زنان آسیب دیده اجتماعی، پنج‌شبنه 14 اسفند 1378، روزنامه همشهری (مقاله).

7- عوامل مؤثر در افزایش آسیب‌پذیری زنان، 14 اسفند 1378، روزنامه همشهری (مقاله).

8- اقوام و مشارکت سیاسی در ایران، مؤسسه مطالعات ملی، 1384، (گزارش راهبردي).

9- ارزش‌ها و نگرش‌های مردم استان مرکزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت پژوهشی، پیمایش ملی، 1384.

10- رهیافت نظری تحلیل رقابت سیاسی، فصلنامه مطالعات ملی، تهران، ، 1384

11- گفتمان هویت ملی عصر پهلوی در ایران، همایش رقابت سیاسی و امنیت ملی، 1385 (مقاله).

12- پتانسیل بحران‌های قومی در ایران، گزارش پژوهش، وزارت کشور، 1388.

13- مفهوم و نظریه‌های جهانی‌شدن، فصلنامه مطالعات ملی، تهران، ، 1378 (مقاله).

14- هویت ملی و رابطه آن با هویت‌های قومی، وزارت کشور، دفتر امور اجتماعی، 1375.

15- عوامل تداوم‌بخش فرهنگ و هویت ایرانی، گزارش همایش،  1387.

16- رهیافت نظری تحلیل رقابت سیاسی، فصلنامه مطالعات ملی، تهران، ، 1384

17- مباني معرفتي هويت ملي در عصر پهلوي، مجله جامعه‌شناسي (علمي ـ پژوهشي)، دانشگاه آزاد اسلامي، تابستان 1389؛ 5(2): 43-67.

18- انتخابات و همبستگي ملي، ضميمه جام‌جم، 12 بهمن 1390، (ويژه‌نامه دوران).

19- رسانه ملي؛ تحول در نوع علايق و ترجيحات رسانه‌اي ايرانيان، انتشارات مؤسسه فرهنگ و تمدت آوا ، 1390، گزارش راهبردي.

20- جستارهايي نو از تحولات فرهنگي و هويتي در ايران؛ با تأكيد بر پايتخت، انتشارات مؤسسه فرهنگ و تمدت آوا ، 1390، گزارش راهبردي.

21- نظام هنجاري ـ ارزشي در ايران، با تأكيد بر؛ ترجيحات هدف‌گذاري، ابزاري، رفتاري و كنشي شهروندان تهراني-  1390، گزارش راهبردي.

22- مديريت فرهنگي يا فرهنگ مهندسي شده؛ بازخوانش تحولات فرهنگي در ايران، انتشارات مؤسسه فرهنگ و تمدت آوا ، 1391، گزارش راهبردي.

23- روندشناسي و گونه‌شناسي راديكاليزم سياسي ، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، گزارش راهبردي، 1391.

24- انتخابات، ضرورت‌ها؛ بايدها و نبايدها،  مؤسسه فرهنگ و تمدت آوا ، بهمن 1390، گزارش راهبردي.

25- گونه‌شناسي تحولات قومي در سال 1390 و چشم‌انداز آن در سال 91،  1390، گزارش راهبردي.

26- داوري و ارزيابي بيش از 150 مقاله مربوط به فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات ملي (گواهي شماره 2891-121/م مورخ 17/2/1389، صاحب امتياز)

27- پیمایش ملی رفتارهای فرهنگی ایرانیان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت پژوهشی، پیمایش ملی، 1380.

28- تحليل  جامعه شناختي نهضت پانزده خرداد ( با تاكيد بر بسترهاي اجتماعي نهضت ) ، مركز پژوهش هاي تاريخ معاصر ايران – فصلنامه تاريخ معاصر ايران – 1392 ( مقاله )

29- هويت ملي ؛ مولفه ها و راه كارهاي رسانه اي تقويت آن ، فصلنامه جوان و رسانه ؛ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ؛ زير چاپ

5) طرح‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي

1- طرح توسعه مناطق عشایر جنوب شرق ایران، سیستان و بلوچستان، 1372، وزارت کشور.

2- تهيه شناسنامه تشکل‌های فرهنگی اجتماعی (N.G.O) در ایران، دفتر امور اجتماعی، وزارت کشور، 1380.

3- طرح تشکیل مجلس مشورتی جوانان، دفتر امور اجتماعی، 1381.

4- طرح آمارنامه اجتماعی استان ها ، دفتر امور اجتماعی، 1378.

5- طرح شناسایی آماری جرایم اجتماعی، دفتر امور اجتماعی، 1369.

6- راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مورد  اقوام ،وزارت كشور- دفتر امور اجتماعي- 1387.

7-  تدوین اطلس قومی کشور، 1386 _ وزارت كشور

8- هويت هاي قومي و رابطه ي آن با هويت ملي – وزارت كشور – دفتر امور اجتماعي1382 ( همكار پژوهشي ) مجري دكتر مسعود چلبي

9-خودكشي در لرستان ؛ علل و عوامل و راه كارهاي پيشگيري از آن – استانداري لرستان – دفتراموراجتماعي مجري دكتر محمد عبدللهي و دكتر مسعود چلبي – 1375 _ ( همكار پژوهشي )

10- پیمایش ملی مصرف كالاهاي فرهنگي در  ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت پژوهشی، پیمایش ملی، 1380.

 

11- دکتر سیدضیاء هاشمی : استادیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

 

 

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه