نویسندگان یا نویسنده مسئول موظف است به همراه ارسال مقاله (در قسمت ارسال مقاله)، نامه‌ای با مضمون زیر به دفتر فصلنامه ارسال نماید:

 

تعهدنامه عدم ارائه و انتشار مقاله

به: سردبیر محترم فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات ملی

موضوع: ارائه مقاله

 

با سلام؛

بدین وسیله اینجانب / اینجانبان ........................ نویسنده/ نویسنده مسئول اعلام می نمایم/ می نماییم که مقاله با عنوان «.............................» تاکنون در مجله دیگری انتشار نیافته و یا در همایشی ارائه نشده است و اولین بار است که در فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی منتشر می­شود.

 

همچنین، متعهد می‌شوم محتوای مقاله به لحاظ علمی و تعداد و نام نویسندگان به رؤیت دیگر همکاران پدیدآور مقاله رسیده و مورد تأیید قرار گرفته است.

اینجانب، در صورتی که خلاف هر یک از این تعهدات گزارش یا مشاهده شود؛ مسئولیت تمامی عواقب آن را برعهده خواهم داشت.

     |    |    | |  

 | | | |

ورود به سامانه