نویسندگان یا نویسنده مسئول موظف است به همراه ارسال مقاله (در قسمت ارسال مقاله)، نامه‌ای با مضمون زیر به دفتر فصلنامه ارسال نماید:

 

تعهدنامه عدم ارائه و انتشار مقاله

به: سردبیر محترم فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات ملی

موضوع: ارائه مقاله

 

با سلام؛

بدین وسیله اینجانب / اینجانبان ........................ نویسنده/ نویسنده مسئول اعلام می نمایم/ می نماییم که مقاله با عنوان «.............................» تاکنون در مجله دیگری انتشار نیافته و یا در همایشی ارائه نشده است و اولین بار است که در فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی منتشر می­شود.

 

همچنین، متعهد می‌شوم محتوای مقاله به لحاظ علمی و تعداد و نام نویسندگان به رؤیت دیگر همکاران پدیدآور مقاله رسیده و مورد تأیید قرار گرفته است.

اینجانب، در صورتی که خلاف هر یک از این تعهدات گزارش یا مشاهده شود؛ مسئولیت تمامی عواقب آن را برعهده خواهم داشت.

persian     english

        

ورود به سامانه